Nereģistrētā nodarbinātība 

Darbs ikvienam cilvēkam sniedz iespēju nopelnīt nepieciešamos iztikas līdzekļus un apliecināt sevi. Lai uzsāktu darba attiecības ar darba devēju, darbiniekiem jānoslēdz rakstiski darba līgumi. Tomēr bieži gadās situācijas, kad rakstisku darba līgumu aizstāj mutiska vienošanās ar darba devēju. Šādu neapdomīgu situāciju rezultātā jeb, strādājot nelegāli, darbinieks zaudē ļoti daudzas normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas un sociālo aizsardzību saslimšanas gadījumā.    

Par nelegāli nodarbinātiem Latvijā uzskata gan iedzīvotājus, kuri saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem nav noformējuši darba tiesiskās attiecības (nav noslēgts darba līgums, netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi), gan ārzemniekus, kuri strādā Latvijā bez darba atļaujas. 

Nereģistrētā nodarbinātība ir:

 • darbs bez līguma;
 • daļa algas „aploksnē";
 • neapmaksātas virsstundas;
 • nepareiza darba laika uzskaite.

Strādājot bez rakstiski noslēgta darba līguma, darbinieks zaudē šādas Darba likumā paredzētās garantijas:

 • nav pasargāts darba tiesību pārkāpumu gadījumā, piemēram, nesaskaņās par faktiski izmaksājamo darba algu;
 • darbinieku var nepamatoti atlaist no darba;
 • darba devējs var neievērot darba un atpūtas laika nosacījumus;
 • darba devējs neveic darbinieka nostrādātā laika uzskaiti, tādējādi darbinieku var nodarbināt vairāk par 40 stundām nedēļā;
 • darbinieku var nodarbināt bez samaksas par paveikto darbu;
 • darba alga katru mēnesi netiek regulāri izmaksāta vienā un tajā pašā datumā;
 • darbinieks nevar izmantot mācību atvaļinājumu;
 •  nevar vērsties pret darba devēju tiesā, jo nevar pierādīt savu nodarbinātību pie attiecīgā darba devēja.

Strādājot bez rakstiski noslēgta darba līguma par darbinieku netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un līdz ar to darbinieks zaudē šādas sociālās garantijas:

 • tiesības saņemt slimības pabalstu;
 • tiesības saņemt slimības naudu;
 • tiesības izmantot maternitātes atvaļinājumu un pabalstu;
 • tiesības izmantot paternitātes atvaļinājumu un pabalstu;
 • tiesības saņemt vecāku pabalstu;
 • tiesības saņemt bezdarbnieku pabalstu;
 • tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu;
 • tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimību, t.sk., atlīdzību par papildu izdevumiem saistībā ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un remontu;
 • tiesības saņemt valsts pensiju vai saņemt to lielākā apmērā.

Darba līgumam ir jābūt sagatavotam 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darba devēja, bet otrs - pie darbinieka. Svarīgi pieprasīt, lai darba devējs vienu līguma eksemplāru izsniedz darbiniekam.

Darbinieks ir sociāli apdrošināts un par viņu darba devējs veic sociālās iemaksas, sākot ar dienu, kad, rakstiski noslēdzot darba līgumu, viņš ieguvis darbinieka statusu.

Ziņot par nereģistrēto nodarbinātību - http://vdi.gov.lv/lv/kontakti/zinot-par-neregistreto-nodarbinatibu/


“Valsts darba inspekcija: konsultatīvais tālr. 67 186 522
konsultatīvais tālr. 24777997 (īpaši ieteicams zvanīt Bite klientiem, lai nerastos papildus izmaksas)
anonīmais uzticības tālr. 67 312 176”

Statistika par VDI veiktajiem nereģistrētās nodarbinātības apsekojumiem un atklātajām nereģistrēti nodarbinātajām personām atrodama VDI darbības pārskatos, kas atrodami šeit.