Biežāk uzdotie jautājumi

Kā izbeidzamas darba tiesiskās attiecības ar grūtnieci, ja ir noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku?

Ja darba līgums noslēgts saskaņā ar Darba likuma 44.pantu uz noteiktu laiku, tad šāds līgums izbeidzas ar līgumā norādītā datuma vai notikuma iestāšanos (Darba likuma 44.panta ceturtā daļa) arī pārejošas darbnespējas un grūtniecības gadījumā.

Vai darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz darbinieku skaita samazināšanu, piešķirtā divu nedēļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā? Kāda kompensācija pienākas pēc desmit mēnešu darba par auto mazgātāju?

Atbilstoši Darba likuma 109.panta trešajai daļai darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā. Līdz ar to darba devējs drīkst uzteikt darba līgumu tikai pēc atvaļinājuma beigām, turklāt, ievērojot viena mēneša uzteikuma termiņu (Darba likuma 103.panta pirmās daļas 3.punkts).

Atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas (t.sk. neizmaksātā darba samaksa, kompensācija par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalsts), kas darbiniekam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā (Darba likuma 128.panta pirmā daļa).

Darba devējam ir pienākums, uzteicot darba līgumu, darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā (Darba likuma 112.panta 1.punkts).

Vēršam uzmanību, ka darba devējam nebūs pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja darbinieks būs ar darba devēju vienojies par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (Darba likuma 114.pants).

Ja darbinieks ir nostrādājis 10 mēnešus un izmantojis divas nedēļas ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, darba devējam, izbeidzot darba līgumu ar darbinieku, ir pienākums izmaksāt kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu proporcionāli nostrādātajiem četriem mēnešiem.

Ja darba devējs neievēro tam Darba likumā un darba līgumā noteiktos pienākumus, darbinieks savu tiesību aizsardzībai var vērsties Valsts darba inspekcijā un tiesā.