Darba uzteikšana

Ikviens saskaras ar izmaiņām gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.Viena no pārmaiņām profesionālajā dzīvē saistīta ar jauna darba meklēšanu un iepriekšējo darba attiecību izbeigšanu. Darba likumā ir ietverti vairāki noteikumi, kas darbiniekam jāzina pirms darba attiecību izbeigšanas.

Ar darbinieku darba attiecības var izbeigt:

 • darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties;
 • ja beidzies uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš;
 • ja darba devējs ir miris un viņš ir bijis fiziska persona;
 • ja pats darbinieks ir miris;
 • ja ir saņemts darbinieka vai darba devēja uzteikums;
 • ja ir saņemts tiesas spriedums, kurā darbiniekam par nozieguma izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana vai arests;
 • ja vecāki, aizbildņi vai Valsts darba inspekcijas pārstāvji to pieprasa.

Darbinieks darba attiecības var izbeigt:

 •  1 mēnesi iepriekš, ja darba līgumā vai koplīgumā nav paredzēts citādāk. Par minēto lēmumu viņš iesniedz rakstisku iesniegumu savam darba devējam. Ja darbinieks vienojas ar darba devēju, darba attiecības var izbeigt pirms minētā termiņa;
 • 1 dienu iepriekš, ja viņš ir nodarbināts Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā algotā pagaidu sabiedriskajā darbā;
 • ja viņam ir svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt darba attiecības.

Darba devējs darba attiecības var izbeigt: 

 • darbinieka pārbaudes laikā;
 • ja darbinieks pārkāpis darba līgumu vai darba kārtību, turklāt to veicis bez attaisnojoša iemesla;
 • ja darbinieks savas prettiesiskās rīcības dēļ ir zaudējis darba devēja uzticību;
 • ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem;
 • ja darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
 • ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus, kā arī apdraudējis citu cilvēku veselību un drošību;
 • ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;
 • ja veselības stāvokļa dēļ darbinieks nevar veikt darbu, turklāt to apstiprina ārsta atzinums;
 • ja darbā atjaunots darbinieks, kurš iepriekš veicis attiecīgo darbu;
 • darbinieku skaita samazināšanas gadījumā;
 • likvidējot darba devēja uzņēmumu;
 • ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Darba attiecības nedrīkst izbeigt:

 • darbinieka slimības (izņemot, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk
 • nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem) un atvaļinājuma laikā;
 • ja darbinieks nestrādā attaisnojošu iemeslu dēļ.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz gadījumu, kad tiek likvidēts darba devēja uzņēmums.

Tāpat darba attiecības nedrīkst izbeigt (izņemot Darba likumā atsevišķi norādītos gadījumus) ar:

 • ar grūtnieci; 
 • ar sievieti, kuras bērns nav sasniedzis 1 gadu; 
 • ar sievieti visā bērna barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam ; 
 • ar darbinieku, kurš atzīts par invalīdu;
 • ar darbinieku, kurš ir arodbiedrības biedrs, ja nav saņemta attiecīgās arodbiedrības piekrišana.

Biežāk uzdotie jautājumi par darba uzteikšanu