Labklājības ministrijas darbības stratēģija 2020.–2023. gadam ir vidēja termiņa institūcijas vadības dokuments, kurā noteikti mērķi, sasniedzamie rezultāti un to rādītāji, kā arī galvenie snieguma rādītāji trīs prioritārajos virzienos:

  • komandā (paš)motivēti, profesionāli un novērtēti darbinieki;
  • uz rezultātu vērsta sadarbība un snieguma vadība;
  • atbalstoša, inovatīva un ilgtspējīga darba vide.

Darbības stratēģijā noteiktos mērķus un sasniedzamos rezultātus paredzēts ieviest ar ikgadējā darba plāna palīdzību un novērtēt Publiskajā gada pārskatā.

(Apstiprināta ar Labklājības ministrijas 2020. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 96  “Par Labklājības ministrijas darbības stratēģiju 2020.–2023. gadam”)

Pārskatāmā veidā Labklājības ministrijas misiju, vīziju, vērtības, prioritātes, mērķus un sasniedzamos rezultātus un to rādītājus, kā arī galvenos snieguma rādītājus iespējams aplūkot: