attēls

Par personu datu apstrādi projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" ietvaros Labklājības ministrijā

Jūsu privātums un datu aizsardzība Labklājības ministrijai (turpmāk - ministrija) ir ļoti nozīmīga. 

Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par ministrijas projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk - projekts) ietvaros veikto personas datu apstrādi.
1. Pārzinis:
Labklājības ministrija,
Reģistrācijas Nr.: 90000022064,
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.
Tālruņa nr.: +371 80205100
Faksa nr.: +371 67276445
E-pasta adrese: lm@lm.gov.lv

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Ministrija apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, ministrijas tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par ministrijas rīcībā esošo personu datu drošību. Ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Ministrijā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu ministrijas rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.

Labklājības ministrijā saistībā ar projektu tiek apstrādāti šādi dati: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas dati, kontaktinformācija, veselības dati, nodarbinātības dati, dati, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības saņemšanu un nodrošināšanu, dati par ģimenes stāvokli, interesēm un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Labklājības ministrija nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Drošības pasākumu un kārtības nodrošināšanai ministrijas ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana. Ciktāl tas ir iespējams, statistikas veidošanai personu dati iepriekš tiek anonimizēti.

Ministrija pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem. Galvenokārt ministrijā personu datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta c) un e) punktu, t.i., apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uz ministriju attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot ministrijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība", Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020", Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020.gadam" (turpmāk - pamatnostādnes) izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai, Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" ietvaros tiek īstenots projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk - projekts). Ministrija īsteno projektu saskaņā ar 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"" (turpmāk - MK noteikumi). 

Projekta īstenošanas mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu. MK noteikumos noteiktais projekta īstenošanas periods: līdz 2023. gada 31. decembrim. MK noteikumos noteiktās projekta mērķa grupas ir:

  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valstskomisija (turpmāk - komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vaiaudžuģimene.

Secīgi Projekta mērķa sasniegšanā nepieciešams izmantot minēto personu kategoriju datus.

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu ministrijas un ministrijas projektā noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī ministrijas leģitīmo interešu ievērošanai. Ja persona piedalās kādas daļas no projekta īstenošanā, tās dati var tikt apstrādāti arī pēc tam, kad beidzies termiņš līgumam, kas noslēgts ar personu par piedalīšanos šajā daļā, lai sasniegtu visa projekta mērķi un ministrija izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs. 

Projekta sadarbības partneri un izpildītāji projektā iegūtos personas datus var izmantot savas darbības īstenošanā, kas nav saistīta ar ministrijas projekta mērķiem, tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par datu apstrādi.

Projekta aktivitāšu ietvaros tiks īstenoti 5 izmēģinājumprojekti:

  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana;
  • Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana 
  • Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izmēģinājumprojekta īstenošana
  • Metodikas atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izmēģinājumprojekta īstenošana

Projekta ietvaros īstenoto izmēģinājumprojektu īstenošana tiks veikta atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajiem sociālās politikas eksperimenta pamatprincipiem. 

Izmēģinājumprojektu īstenošana ļaus veidot uz pierādījumiem balstītus finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojumu, ņemot vērā izmēģinājumprojektos gūto pieredzi, kas savukārt ļaus nākotnē izstrādāt un piedāvāt sekmīgāko modeli, kā sniegt iespēju personām ar invaliditāti nodrošināt pašaprūpes iespējas, ilgāk uzturēties savā dzīvesvietā un saņemt personas vajadzībām atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus, samazinot nepieciešamību pēc ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumiem.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Ministrijā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām ministrija rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Ministrija nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu ministrijas leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem (pierādījumu nodrošināšana par iepriekš veikto datu apstādi, pieņemtā lēmuma leģitimitāti u.c.).

Projekta sadarbības partneri (pašvaldības) un izpildītāji, kuri īsteno izmēģinājumprojektu, personas datus uzglabās tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, prasībām (140. un 141.p. ) par Eiropas Savienības fondu vadību 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, noteikts, ka attaisnojuma dokumentus par Eiropas Savienības fondu atbalstītajiem izdevumiem glabā līdz 2028.gada 31.decembrim;

Sadarbības partneru un izpildītāju leģitīmo interešu nodrošināšanai. Piemēram, lai nodrošinātu leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem starp sadarbības partneri un ministriju (pierādījumu nodrošināšana par iepriekš veikto datu apstādi, pieņemtā lēmuma leģitimitāti, projekta ietvaros veikto aktivitāšu leģitimitāti u.c.).

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, vai tiesības iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, pārnesamību, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, ministrija uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Ministrija izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

  1. iesniedzot iesniegumu klātienē ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā katru darbdienu plkst. 08.15-17.00, ar  pārtraukumu plkst. 12.15-12.45, piektdienās plkst. 08.15-16.00, ar pārtraukumu plkst. 12.15-12.45;
  2. nosūtot parakstītu iesniegumu pa pastu uz adresi: Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331;
  3. iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv.

Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas, un nepieciešamības gadījumā, lūgsim Jums iesniegt papildus informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

Ja apmeklējat ministriju, piedalāties iestādē rīkotajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam iepriekš par to informēt.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar ministrijas Jūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties ministrijā, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un ministrija pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.