Divpusējās starptautiskās sadarbības mērķis ir nodrošināt sociālās drošības tiesību saglabāšanu migrējošam darbaspēkam un viņu ģimenes locekļiem, likvidējot šķēršļus brīvai darbaspēka kustībai un sekmējot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, kā arī novēršot sociālās drošības tiesību pārklāšanos un personu sociālo neaizsargātību atšķirīgu sistēmu konflikta gadījumā.

1993. gada 18. jūnijā noslēgta Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto valstu divpusējā vienošanās par savstarpējo pensiju izmaksu , kas paredz, ka Latvijas puse izmaksā vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju tiem ASV pilsoņiem, kuriem ir tiesības uz pensiju, ja arī šīs personas nedzīvo Latvijas Republikas teritorijā. 

1999. gada 11. jūnija spēkā stājās Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā . Līguma mērķis ir novērst dubultu sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu, pensiju eksportu, kā arī ļauj personām, kas strādājuši Ukrainā, saņemt pensiju par šajā valstī nostrādātajiem periodiem, dzīvojot Latvijā, un otrādi.

2004. gada 18. novembrī spēkā stājās Pagaidu līgums starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju  atbilstoši Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 17.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem. Pagaidu līgums sekmē to Latvijas jūrnieku sociālo drošību, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētu kuģu klāja. Šie jūrnieki tiek sociāli apdrošināti Latvijā. Sākotnēji līgums tika noslēgts uz 2 gadiem, bet 2006.gada martā līgums tika pagarināts uz nenoteiktu laiku.

2005. gada 15. decembrī Saeima apstiprināja 2005. gada 29. jūnijā parakstīto Latvijas Republikas un Kanādas sociālas drošības līgumu . Līgums stājās spēkā 2006. gada 1. novembrī. Līgums sekmē cilvēku sociālo drošību pārvietojoties no Latvijas uz Kanādu un otrādi, kā arī novērsīs dubultu sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu. Tas ļauj cilvēkiem, kas strādājuši Kanādā, saņemt pensiju par šajā valstī nostrādātajiem gadiem, dzīvojot Latvijā, un otrādi.

2008. gada 1. septembrī spēkā stājies Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums  par bijušās PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu, kas tika parakstīts 2007. gada 12. oktobrī, Tallinā. Līguma mērķis ir novērst dubultu apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu stāžā.

2010. gada 28. septembrī stājās spēkā  Latvijas Republikas un Baltkrievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā , kas tika parakstīts 2008. gada 29. februārī, Minskā. Līguma mērķis ir novērst dubultu sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu; tas paredz pensiju eksportu, kā arī ļauj personām, kas strādājuši Baltkrievijā, saņemt pensiju par šajā valstī nostrādātajiem periodiem, dzīvojot Latvijā, un otrādi.

2007. gada 18. decembrī tika parakstīts Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā . Līgums stājās spēkā 2011. gada 19. janvārī.

Detalizēta informācija par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.

2013. gada 1. janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā. Līgums sekmēs cilvēku sociālo drošību pārvietojoties no Latvijas uz Austrāliju un otrādi, nodrošinās pensiju eksportu, kā arī novērsīs dubultu sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu. Tas ļaus cilvēkiem, kas strādājuši Austrālijā saņemt pensiju par šajā valstī nostrādātajiem gadiem, dzīvojot Latvijā, un otrādi.

2013. gada 1. aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (http://likumi.lv/doc.php?id=254431), kas tika parakstīts Viļņā, 2012. gada 16. maijā. Līguma mērķis ir novērst dubultu apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu stāžā personām, kas ieguvušas tiesības uz pensiju.