Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-10/1

Rīgā                                                                                                     2010.gada 1.aprīlī.

Sēdi vada - arodbiedrību puses pārstāvis -  E.Baldzēns

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Vjakse

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte

L.Ciguze

3. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte

L.Vītola

4. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente

M.Vīksne

5. 

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktora vietnieks

S.Rāgs

6. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktora vietnieks

R.Lūsis

7. 

VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja

M.Noriņa

No darba devēju puses:

8.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) ģenerāldirektore

E.Egle

9.   

LDDK eksperts/ SIA  „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

10.             

LDDK eksperts/ A/S Latvenergo Personālvadības departamenta direktore

I.Kola

11.             

LDDK eksperts/ A/S „Inspecta Latvia" valdes priekšsēdētājs

P.Druķis

12.             

LDDK eksperts/ Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācija

L.Matisons

No arodbiedrību puses:

13.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

14.

LBAS jurists

K.Rācenājs

15.

LBAS darba aizsardzības speciālists

Z.Antapsons

16.

LBAS darba aizsardzības speciālists

M.Pužuls

17.

LBAS/ Latvijas arodbiedrības „Enerģija" priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

18.

LBAS/ Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juriste

I.Kalniņa

Pieaicinātās personas:

19.

Finanšu ministrijas (turpmāk - FM) Tiesību aktu departamenta direktors

M.Brencis

20.

FM Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

21.

FM Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Sabiedriskajā sektora nodarbināto atlīdzības politikas nodaļas vadītājas vietniece

I.Artemjeva

22.

LDDK darba tiesību eksperte

L.Matīsiņa

23.

Latvijas Personālvadības asociācija

E.Selga

Sēdi sāk plkst. 09:45

Darba kārtība

1.jautājums. Darba koplīgumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās

Ziņotājs: Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juriste I.Kalniņa

2.jautājums. Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008. - 2010.gadam izpildi 2009.gadā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente M.Vīksne

3.jautājums. Citi jautājumi

Ziņotājs: LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns

Puses vienojās darba kārtības 2.jautājumu skatīt pirmo.

1.jautājums

Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008. - 2010.gadam izpildi 2009.gadā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente M.Vīksne

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Grigorjevs, R.Lūsis, E.Baldzēns u.c.

DLTSA nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2.jautājums

Darba koplīgumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās

Ziņotājs: Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juriste I.Kalniņa

_____________________________________________________________

Latvijas Republikas Satversme un vairāki starptautiskie tiesību akti, kā piemēram, Starptautiskās darba organizācijas 1948.gada konvencija Nr.87 „Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās", 1949.gada konvencija Nr.98 „Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu" un 1981.gada konvencija Nr.154 „Par koplīgumu slēgšanu" paredz darba koplīgumu slēgšanas brīvību. Taču no otras puses Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums tiek attiecināts arī uz valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" pārejas noteikumu 44.punktu, lai gan likuma mērķis ir ierobežot valdes locekļu, nevis darbinieku atalgojumu kapitālsabiedrībās. Minētais rada neskaidrības un problemātisku situāciju, kas ir jārisina.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Kola, J.Stalidzāne, E.Baldzēns, M.Brencis u.c.

DLTSA nolemj:

Konceptuāli atbalstīt arodbiedrību pārstāves prezentētos iespējamos priekšlikumus problēmu risināšanai, kā arī DLTSA dalībpusēm līdz š.g. 12.aprīlim iesniegt Labklājības ministrijai savu viedokli par problēmām un iespējamiem risinājumiem. Pēc informācijas apkopošanas un analīzes jautājumu virzīt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes ārkārtas sēdē un pēc tam Ministru kabineta sēdē.

3.jautājums

Citi jautājumi

Ziņotājs: LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns

_____________________________________________________________

Sēdes vadītājs jautā dalībpusēm par sēdē izskatāmajiem citiem pusēm interesējošajiem jautājumiem.

DLTSA nolemj: Ievērojot to, ka dalībpusēm nav citu jautājumu, ko tās vēlētos izskatīt attiecīgā sēdē, sēde slēdzama.

 

Sēdi slēdz 11:01

Sēdi protokolēja                                                                      L.Vītola

Sēdes vadītājs                                                                         E.Baldzēns