Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes protokols Nr. 4

Rīgā, 2005.gada 1.septembrī

Sēdi vada - arodbiedrību puses vadītājs - E.Korčagins.

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta  direktore

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta  direktora vietnieks - Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

3.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

4.

FM nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

5.

TM juriskonsults

D.Broks

No darba devēju puses:

1.

A/S „GRINDEKS" darba aizsardzības nodaļas vadītājs, LDDK eksperts

A.Bauze

2.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

3.

SIA "Lattelekom" Darba aizsardzības nodaļas vecākais darba aizsardzības administrators, LDDK eksperts

J.Nipāns

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

2.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

3.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

4.

Latvijas meža nozaru arodbiedrības darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

5.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" speciālists darba aizsardzības un koplīgumu speciālists.

A.Odzelēvičs

Nepiedalās:

1.

VAS „LATVENERGO" Administratīvā departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

2.

VAS „Latvijas pasts" personāla daļas vadītāja, LDDK eksperts

D.Jasmane

3.

LBAS darba aizsardzības konsultants

Z.Antapsons

4.

LBAS Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls 

       

Uzaicinātās personas:

1.

LM Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente

A.Kromāne

2.

LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

M.Badovskis

3.

LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

J.Muižniece

4.

LBAS juriskonsults

N.Siņica

5.

VDI direktors

J.Bērziņš

6.

VDI Darba tiesību daļas vadītāja vietniece

I.Jonikāne

7.

Izdevniecība „Dienas bizness" arodbiedrības priekšsēdētāja

I.Helmane

8.

Izdevniecība „Dienas bizness"

A.Sedlenieks

Sēdi sāk plkst. 13.00 Priekšlikums mainīt vietām 1. un 2. darba kārtības punktu                    

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem „Darba likumā"
 2. Par grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu"
 3. Par nākamo DLTSA kārtējo sēdi

2.jautājums

Ziņoja - E.Korčagins

1) Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:

„73.pants. Darba samaksas izmaksa gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

(1) Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu gadījumos, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā.

(2) Darba devējam ir pienākums saglabāt darbiniekam darba samaksu, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, - izmaksāt vidējo izpeļņu, gadījumos, kad darbinieks neveic darbu šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

 • pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē;
 • iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis;
 • darba laika ietvaros piedalās darba devēja rīkotā profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas celšanā;
 • ne ilgāk kā divas darba dienas neveic darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;
 • ne ilgāk kā vienu darba dienu neveic darbu sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu tajā pašā apdzīvotajā vietā pēc darba devēja iniciatīvas vai - ne ilgāk kā divas darba dienas - sakarā ar pārcelšanos uz citu dzīvesvietu citā apdzīvotajā vietā;
 • pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;
 • piedalās tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko drošību vai kārtību;
 • neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, un viņam ir noteikta akorda alga vai laika algas sistēma ar stundas vai dienas algas likmes apmaksu.

(3) Šā panta otrās daļas 6. un 7.punktā noteiktajos gadījumos darbiniekam darba samaksu vai vidējo izpeļņu izmaksā darba devējs, kuram to atlīdzina attiecīgā valsts institūcija. Kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo vidējo izpeļņu, nosaka Ministru kabinets.

(4) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad darbinieks neveic darbu pārejošas darbnespējas dēļ.

(5) Darbiniekiem, kuri ārstniecības iestādē nodod asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu, saglabājot darba samaksu. Pēc darbinieka pieprasījuma šo dienu pievieno ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, E.Korčagins, M.Badovskis, I.Ošiņa, M.Druka-Jaunzema, A.Bauze.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Skatīt jautājumu darba grupā.

2) Izteikt 100.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Pārejošas darba nespējas laiks uzteikuma termiņā netiek ieskaitīts, ja darba devējs un darbinieks par to nevienojas".

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, Ā.Smildziņš, M.Badovskis, M.Druka-Jaunzema, A.Bauze, I.Tāre, E.Korčagins.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Skatīt jautājumu darba grupā kopā ar 103.panta 2.daļu, LM iesniedz kompromisa variantu.

3) Izteikt 103.panta otro daļu šādā redakcijā:

„Ja darba devējs un darbinieks vienojas, tad uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku".

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, M.Badovskis.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Par 103.panta 1 daļas 2.punktu un 3.punktu katra puse iesniedz savus priekšlikumus izskatīšanai darba grupā.

 4) Papildināt 136.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Par virsstundu darbu darbiniekam izmaksājama atbilstoša atlīdzība vai piešķirama atpūta citā laikā. Atpūtas piešķiršanas laiku un tās apmēru nosaka, darba devējam un darbiniekam vienojoties".

136.panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu uzskatīt par 136.panta trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

Lai veicinātu elastīgu un attiecīgajai darba vietai piemērotu darba apstākļu noteikšanu un sociālo dialogu uzņēmumā, jāpiešķir iespēja darba devējam un darbiniekiem vienoties par kompensējošā atpūtas laika piešķiršanu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, M.Badovskis, M.Druka-Jaunzema, E.Korčagins.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Skatīt darba grupā.

5) Papildināt 138.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Par nakts darbu darbiniekam izmaksājama atbilstoša atlīdzība vai piešķirama atpūta citā laikā. Atpūtas piešķiršanas laiku un tās apmēru nosaka, darba devējam un darbiniekam vienojoties".

138.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un daļu uzskatīt par 138.panta trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

Lai veicinātu elastīgu un attiecīgajai darba vietai piemērotu darba apstākļu noteikšanu un sociālo dialogu uzņēmumā, jāpiešķir iespēja darba devējam un darbiniekiem vienoties par kompensējošā atpūtas laika piešķiršanu;

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, M.Badovskis, M.Druka-Jaunzema, E.Korčagins.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Skatīt darba grupā.

6) Izslēgt 157.panta otrajā daļā vārdus

„par šo laiku saglabājot darba algu. Ja darbiniekiem noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu".

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, M.badovskis, I.Ošiņa, M.Druka-Jaunzema.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nevienojas - skatīt NTSP sēdē.

7) Izteikt 18.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"Ja darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus darbinieku, ģenerālvienošanās, kas noslēgta starp darba devēja organizāciju vai darba devēju organizāciju apvienību un darbinieku arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību apvienību (savienību), ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. Attiecībā (tālāk kā pantā)"

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, E.Korčagins, M.Badovskis.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LM izveido projektu, kuru skatīt darba grupā.

8) Papildināt 58.panta 1.daļu ar teikumu:

„...bet ne ilgāk par vienu mēnesi, izņemot 2.daļā paredzēto gadījumu"

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, E.Korčagins, M.Badovskis, M.Druka-Jaunzema.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LM izveido priekšlikumus, kurus skatīt darba grupā.

9) Papildināt 75.panta ceturto daļu ar teikumu:

„Mēneša vidēja izpeļņa nevar būt mazāka par mēneša darba samaksu"

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, E.Korčagins, M.Badovskis, Ā.Smildziņš, M.Druka-Jaunzema.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nevienojas - kopā ar DL 74.pantu skatīt NTSP sēdē.

10) Papildināt 140.pants ar 5.daļu:

"Darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar darba grafikiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā."

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, E.Korčagins, M.Badovskis, I.Jonikāne.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LM uzraksta savu redakciju ar VDI, arī 2.daļu un skatīt darba grupā.

2.jautājums.

Ziņo - I.Helmane

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, J.Muižniece, E.Korčagins, R.Lūsis, J.Bērziņš, M.Druka-Jaunzeme.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Vienojas, ka Sekretāre uzraksta atbildes projektu unpirms nosūtīšanas saskaņo to ar visām pusēm.

Sēdes vadītājs E.Korčagins

Sēdes protokoliste S.Broka