Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes

sēdes protokols Nr. 17.1-09/2  

Rīgā, 2009.gada 3.aprīlī

Sēdi vada -arodbiedrību puses pārstāvis -  Z. Antapsons

Piedalās:

No valdības puses:

1.  

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta direktora vietnieks

R.Lūsis

2.  

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

3.  

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

L.Vītola

4.  

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

L.Ciguze

5.  

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktore

R.Elce

6.  

VDI direktores vietniece

M.Noriņa

7.  

VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs

V.Virza

No darba devēju puses:

8.    

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

9.    

LDDK eksperts/

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

10.              

LDDK eksperts/ Akciju sabiedrības „Latvenergo"

Personālvadības departamenta direktore

I.Kol

No arodbiedrību puses:

11.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) jurists

K.Rācenājs

12.

LBAS/ Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls

13.

LBAS, darba aizsardzības eksperts

Z.Antapsons

14.

LBAS/Latvijas meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

15.

Latvijas Televīzija

A.Elvika

16.

Latvijas Televīzija

A.Pētermani

Sēdi sāk plkst. 14:00 

Darba kārtība 

1.jautājums. Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008. - 2010.gadam izpildi 2008.gadā

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

2.jautājums. Valsts darba inspekcijas atskaite (informācija) par 2008.gada darbības rezultātiem un plānotie darbi 2009.gadā

Ziņotājs: Valsts darba inspekcijas direktore Rita Elce

3.jautājums. Minimālā dienas/nedēļas darbalaika noteikšana darba līgumos

Ziņotājs: Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

Puses vienojās darba kārtību papildināt ar 4.jautājumu „Dažādi".

Puses vienojās mainīt darba kārtību, - kā otro jautājumu izskatīt 3.jautājumu un tikai tad 2.jautājumu.

1.jautājums 

Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008. - 2010.gadam izpildi 2008.gadā

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

K.Rācenājs, R.Elce, J.Ā.Smildziņš, R.Lūsis.

DLTSA nolemj:

Informācija pieņemta zināšanai.

2.jautājums

Minimālā dienas/nedēļas darbalaika noteikšana darba līgumos

Ziņotājs: Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

_____________________________________________________________

 

Ar mērķi noteikt summētā darba laika gadījumā minimālā darba laika uzskaites noteikšanas kārtību.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

J.Ā.Smildziņš, I.Kola, E.Baldzēns, M.Noriņa, A.Grigorjevs, K.Rācenājs.

DLTSA nolemj:

Darba devējam ar darbinieku darba līgumā jāvienojas par minimālo stundu skaitu, kuras darba devējs nodarbinās darbinieku. Ja darbinieks netiek nodarbināts darba līgumā noteikto minimālo stundu skaitu (dīkstāve), tad darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam darba līgumā paredzēto darba samaksu par noteikto minimālo stundu skaitu. 

3.jautājums

Valsts darba inspekcijas atskaite (informācija) par 2008.gada darbības rezultātiem un plānotie darbi 2009.gadā

Ziņotājs: Valsts darba inspekcijas direktore Rita Elce

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

V.Virza, M.Noriņa, A.Grigorjevs, I.Kola, K.Rācenājs, R.Lūsis, Z.Antapsons u.c.

DLTSA nolemj:

Informācija pieņemta zināšanai.

4. Jautājums

Dažādi

Z.Antapsons ierosina nākamo Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi (turpmāk - DLTSA) rīkot 2009.gada 14.maijā.

R.Lūsis ierosina nākamajā DLTSA sēdē iekļaut jautājumu par Starptautiskās darba organizācijas konvenciju noteikšanu, kuras būtu ratificējamas vai denonsējamas.

DLTSA nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

Nākamo Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi rīkot 2009.gada 14.maijā. 

 

Sēdi slēdz 15:40

 

Sēdi protokolēja                                                                        L.Ciguze

Sēdes vadītājs                                                                               Z.Antapsons