Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0801/ 3

Rīgā                                                                                       2007.gada 4.decembrī

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis - Edgars Korčagins

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

E. Korčagins

2.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

3.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājas vietniece

M.Reinsone

4.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

5.

VDI Darba tiesību daļas vadītājs

V.Virza

No darba devēju puses:

7.

LDDK ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

8.

A/S „Latvenergo" Personālvadības departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

No arodbiedrību puses:

9.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

10.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

11.

LBAS/LMNA Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

12.

LBAS valdes locekle, LAB „Enerģija" priekšsēdētāja

J. Stalidzān

Sēdi sāk plkst. 15.00

Darba kārtība

Par darba grupas sagatavoto projektu „Grozījumi Darba likumā"

Ziņo - E.Korčagins

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi DLTSA sēdes dalībnieki (skat. dalībnieku sarakstu)

DL pants

Redakcija

Vienojās

131.

Aizstāt 131.panta trešajā daļā vārdus "darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam" ar vārdiem „darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku".

 

Atbalstīt.

134.

Papildināt 134.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, tad viņa nodarbināšana virs šī (nolīgtā) darba laika ir pieļaujama, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos. Šādā gadījumā laiks, kuru darbinieks nostrādā, nepārsniedzot attiecīgajai darbinieku kategorijai noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laiku vai šā likuma 140. panta otrajā daļā noteikto laiku, ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, nav uzskatāms par virsstundu darbu".

 

Atbalstīt 1.teikumu.

 

135.

Papildināt 135.panta pirmo teikumu ar vārdiem: "ja noteikts nepilns darba laiks, darba dienas ilgums netiek saīsināts."

 

Nolēma nevirzīt priekšlikumu.

137.

Izteikt 137.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, virsstundas, nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienā nostrādātās stundas."

 

Atbalstīt.

140.

Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

„(1) Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka summēto darba laiku, lai darba laiks atskaites periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, darba devējam ir pienākums par to rakstveidā informēt darbinieku, norādot arī atskaites perioda ilgumu, kā arī savlaicīgi iepazīstināt darbiniekus ar darba grafikiem.

 

(2) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks atskaites perioda ilgums, summētā darba laika atskaites periods ir viens mēnesis. Darbinieks un darba devējs darba līgumā var vienoties par atskaites periodu ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplīgumā - ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

 

(3) Summētais darba laiks ir pieļaujams šādos gadījumos:

1)  ja darbinieka darba vieta un dzīvesvieta atrodas tālu viena no otras [vai ja darbinieka dažādās darbavietas atrodas tālu viena no otras];

2)  ja darbs ir saistīts ar apsardzes un uzraudzības darbību, kas prasa pastāvīgu klātbūtni, lai aizsargātu īpašumu un personas [konkrēti uz apsardzes darbiniekiem un uzraugiem, vai apsardzes firmām];

3) ja darbs saistīts ar pakalpojumu vai ražošanas nepārtrauktības nepieciešamību;

4) ja ir paredzams aktivitātes pieaugums.

 

(4) Summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā.

 

(5) Darbs, kuru darbinieks veic virs atskaites periodā noteiktā normālā darba laika, uzskatāms par virsstundu darbu.

 

 (6) Ja ir noteikts summētais darba laiks, kompensējošo atpūtas laiku darbiniekam piešķir nekavējoties pēc darba veikšanas.

LBAS konceptuāli piedāvā - summēto darba laika nosaka ar koplīgumu uzņēmumos, kuros ir darbinieku pārstāvji. Ja uzņēmumā nav darbinieku pārstāvju, tad summēto darba laiku nosaka darba līgumos.

LBAS prezentēs NTSP konceptuāli jaunu risinājumu summētā darba laika noteikšanā.

 

Vienojas par panta ceturto un sesto daļu.  Pārējās daļas - virzīt uz  NTSP.

144.

Izteikt 144.panta  otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā un 68.pantā noteikto piemaksu." 

 

Nevienojas, virzīt uz NTSP.

148.

Papildināt 148.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Šajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite."

 

Atbalstīt.

150.

Papildināt 150.panta sesto daļu aiz vārdiem „pārejošas darbnespējas" ar vārdiem „kā arī līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanas".

Nevienojas, virzīt uz NTSP.

151.

Papildināt 151.panta pirmās daļas 1.punktu aiz vārdiem „bērns invalīds" ar vārdiem „līdz 18 gadu vecumam".

 

Atbalstīt.

152.

1.      152.pantā:

Aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu „pirmsdzemdību" ar vārdu „grūtniecības".

 

Papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5) atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu."

 

Papildināt otro daļu ar vārdiem „un atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas laiku"

 

 

Atbalstīt.

155.

Aizstāt 155.panta pirmajā daļā skaitli „10" ar skaitli „14".

 

Atbalstīt.

157.

157.panta otrajā daļā aizstāt vārdus „valsts eksāmens" ar vārdiem „valsts pārbaudījums".

 

Atbalstīt.

Papildus izskatāmie jautājumi

 

1.

VDI priekšlikums par nepieciešamību precizēt DL normu par to, kuru datumu uzskata par pārkāpuma atklāšanas dienu gadījumos, ja ir bijusi nepieciešamība to konstatēt ar kādas iestādes atzinumu.

 

LM sagatavot redakciju pirms izsludināšanas VSS.

2.

Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšana.

 

Puses apzina problēmas un šobrīd nevirza.

 

No iepriekšējās sēdes:

LM:

5.

Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„ (2) Uzņēmuma struktūrvienība šā likuma izpratnē ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība."

 

Atbalstīt.

14.p.

4.d

14.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Darba devējam, kurš nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:

1) darbinieka vārdu un uzvārdu;

2) darba uzsākšanas laiku;

3) paredzamo nodarbināšanas ilgumu;

4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);

5) darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā;

6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju);

7) apliecinājumu tam, ka nosūtītais darbinieks, kurš ir trešo valstu valstspiederīgais, likumīgi strādā pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.

 

Atbalstīt.

32.

Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Darba sludinājumā obligāti ir norādāms darba devējs vai persona, kas darba devēja uzdevumā veic pretendenta piemērotības novērtēšanu."

 

Atbalstīt.

64.

Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

64.pants. Izziņa par darba samaksu

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto darbu (arods, amats, specialitāte)."

 

Atbalstīt.

71.

Izteikt 71.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

Izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norāda izmaksāto darba samaksu, ieturētos nodokļus, kā arī nostrādātās stundas un virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas".

 

Atbalstīt.

101.

101.pantā:

Papildināt 101.panta pirmo daļu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

„8) darbinieks pārejošas darba nespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls gadījums darbā vai arodslimība".

 

Atbalstīt.

109.

109.pantā:

Izteikt panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, izņemot šā likuma 101.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, Šie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 101.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto gadījumu.";

 

Atbalstīt.

110.

110.pantu papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

„Ja darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs, tad darba devējs piekrišanu darba līguma uzteikumam prasa arodbiedrībai, kuru norāda darbinieks. Darbiniekam ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā, informēt darba devēju par savu lēmumu. Ja darbinieks divu darbdienu laikā nepaziņo darba devējam savu lēmumu, arodbiedrības piekrišana darba līguma uzteikumam nav nepieciešama."

 

LBAS piedāvā uzlikt par pienākumu darbiniekam paziņot par arodbiedrību jebkurā gadījumā, ne tikai tad, kad darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs.

LM precizēs redakciju.

 

LBAS:

22.

22.pantā

Izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Uzņēmumā noslēgtā darba koplīguma spēkā esamībai tā apstiprināšana darbinieku kopsapulcē (konferencē) nav nepieciešama, ja tas noslēgts starp darba devēju un darbinieku arodbiedrību, kas pārstāv vismaz 50% uzņēmumā nodarbināto darbinieku."

 

LM precizēt redakciju, papildinot pantu ar šo jauno noteikumu.

75.

Aizstāt 75.panta piektās daļas 2.teikumā vārdus „reizinot ar astoņi (darbinieka normālais dienas darba laiks stundās)" ar vārdiem "reizinot ar vidēji nostrādāto stundu skaitu dienā par šo periodu"

LM līdz projekta izsludināšanai VSS organizēt sanāksmi par vidējās izpeļņas aprēķina jautājumiem ar dalībpušu darba samaksas ekspertiem. LBAS iesniegt materiālus, uz kuru pamata tika veikts aprēķins minētās panta redakcijas sagatavošanā.

 

 

LDDK:

44.

Papildināt 44.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iestāžu izglītojamo darbu, ja šis darbs saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā"

 

Atbalstīt.

Redakciju saskaņot ar IZM.

117.

Izteikt 117.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Uzņēmuma pāreja šā likuma izpratnē ir uzņēmuma vai tā patstāvīgas identificējamas daļas (saimnieciskas vienības), nodošana citai personai uz līguma pamata, kā arī komercsabiedrību apvienošana un sadalīšana. 

 

Atbalstīt.

Redakciju saskaņot ar TM.

96.

Papildināt 96.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Darbinieks un darba devējs ir tiesīgs slēgt vienošanos par izdevumu, kas saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, atmaksu darba devējam, gadījumos, kad 2 gadu laikā pēc šo izdevumu segšanas tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības saskaņā ar šā likuma 100.pantu vai 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu."

 

Gan AizM, gan LDDK piedāvātā panta redakcija būtu skatāma NTSP.

Sēdi slēdz plkst. 17.05

Sēdes vadītājs                                                                                                        E.Korčagins

Sēdes protokolēja                                                                                                       I.Vjakse