Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-08.01/2

 

Rīgā                                                                                       2006.gada 5.decembrī

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis - E.Korčagins

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta  direktore

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

3.

VDI direktore

R.Elc

No darba devēju puses:

4.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

5.

A/S „INSPECTA" valdes priekšsēdētājs, LDDK eksperts

P.Druķis

6.

LDDK pārstāve

L.Kalniņa

7.

LDDK Korporatīvās pārvaldes eksperte

A.Alksn

No arodbiedrību puses:

8.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

9.

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Z.Antapsons

10.

Latvijas arodbiedrības „Enerģija" jurists

J.Mucenieks

11.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

12.

Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

13.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" darba aizsardzības un koplīgumu speciālists

A.Odzelevičs

14.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" priekšsēdētāja vietniece

M.Druka - Jaunzeme

       
Sēdi sāk plkst. 14.00 

Darba kārtība

1. Par priekšlikumiem par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā".

2. Par ierosinājumu izveidot darba grupu noteikumos lietoto terminu pilnveidošanai un standarta LVS EN 1868:1997 „Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma - Ekvivalento jēdzienu saraksts" tulkošanai latviešu valodā.

3.Dažādi.

1.jautājums

Ziņoja - E.Korčagins

Latvijas darba devēju konfederācija iesniedza priekšlikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā":

 1. Izteikt 18.punktu sekojošā redakcijā:

„18. Ja pastāv risks nonākt mehāniskā kontaktā ar kustīgām darba aprīkojuma daļām, kas varētu izraisīt nelaimes gadījumu, šīs daļas jānodrošina ar aizsargiem vai citām drošības ierīcēm, lai novērstu piekļūšanu bīstamajām zonām vai apstādinātu bīstamo daļu kustību pirms sasniegtas bīstamās zonas. Šādi aizsargi un aizsargierīces ir:

18.1. izturīgas konstrukcijas;

18.2. tādi, kas nerada nekādu papildus risku;

18.3. tādi, ko nevar viegli noņemt vai atslēgt;

18.4. tādi, kas novietoti pietiekamā attālumā no bīstamās zonas;

18.5. tādi, kas neierobežo vairāk kā nepieciešams, ņemot vērā darba aprīkojuma lietošanas veidu;

18.6. tādi, kas ļauj veikt nepieciešamās darbības, lai uzstādītu vai nomainītu detaļas un veiktu apkopi, ierobežojot piekļūšanu tikai tai zonai, kurā veicams darbs un, ja iespējams, nepārvietojot aizsargu vai aizsargierīci",

 1. Izteikt 25.punktu sekojošā redakcijā:

„25. Ja mašīnai, aparātam vai iekārtai ir tehniskās apkopes žurnāls, tajā veicami ieraksti par veiktajām tehniskajām apkopēm";

 1. Papildināt 39.1. apakšpunktu aiz vārda „ceturtdaļu" ar vārdu „vai";
 2. Papildināt 39.2. apakšpunktu aiz vārda ceturtdaļu" ar vārdu „vai";
 3. Papildināt 42.1. apakšpunktu aiz vārda „kabīni" ar vārdu „vai";
 4. Papildināt 42.2. apakšpunktu aiz vārda „sasvēršanos" ar vārdu „vai";
 5. Papildināt 42.1. apakšpunktu aiz vārda „daļām" ar vārdu „vai";
 6. Aizstāt 42.4. apakšpunktā vārdu „platformas" ar vārdu „iekārtas";
 7. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

„47. Pārvadāt nodarbinātos uz mehāniski darbināmām iekārtām drīkst tikai tad, ja iekārta ir paredzēta cilvēku pārvadāšanai. Iekārtas kustības ātrumu regulē atbilstoši veicamajam darbam";

 1. Aizstāt 74.punktā vārdus „iespējama piekļūšana" ar vārdiem „ir piekļuve";
 2. Aizstāt 78.8.apakšpunktā vārdus „vertikālās margas" ar vārdiem „vertikālos kolektīvos aizsardzības līdzekļus";
 3. Papildināt 86.punktu ar vārdiem „un nodrošina, lai tās būtu nodarbinātajiem pieejamas".

 

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Korčagins, R.Lūsis, R.Elce, E.Baldzēns, P.Druķis, A.Smildziņš, A.Odzelevičs  u.c.

 

R.Lūsis izsaka priekšlikumu Labklājības ministrijā izveidot darba grupu, kura veiks priekšlikumu par grozījumiem noteikumos izstrādāšanu. DLTSA sēdēs tiks skatīti darba grupā izvirzītie priekšlikumi par grozījumiem, par kuriem netiks panākta vienošanās darba grupā. Darba grupa savu darbību varētu uzsākt 2007.gada sākumā.

 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Izveidot darba grupu.

Līdz 8.decembrim katra dalībpuse iesniedz Labklājības ministrijas Darba departamentam informāciju par vienu pārstāvi un vienu pārstāvja aizstājēju darba grupai un savus priekšlikumus.

Jautājumu par priekšlikumiem par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" nolemj atstāt izvērtēšanai darba grupai.

Darba grupas pirmo sēdi sasaukt 2007.gada janvārī.

2.jautājums

Ziņoja - E.Korčagins

Par ierosinājumu izveidot darba grupu noteikumos lietoto terminu pilnveidošanai un standarta LVS EN 1868:1997 „Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma - Ekvivalento jēdzienu saraksts" tulkošanai latviešu valodā. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Arī šo jautājumu nolemj skatīt izveidotajā darba grupā.

3.jautājums

Ziņoja - R.Lūsis 

Informē par Labklājības ministrijas plāniem 2007.gadā attiecībā uz normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā:

1. uzsākt darbu pie jaunu noteikumu izstrādes par darba aizsardzības prasībām nodarbināto aizsardzībai pret optiskā starojuma risku;

2. uzsākt darbu pie šādu tiesību aktu grozījumiem:

2.1. Darba aizsardzības likums;

2.2. Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumi Nr.585 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība";

2.3. Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.539 „Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās";

2.4. Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku";

2.5. Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos";

2.6. Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.101 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību";

2.7. Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās" (attiecībā uz mikroklimata jautājumu sakārtošanu).

3. Uzsākt un pabeigt, vai pabeigt jau uzsākto darbu pie grozījumiem šādos tiesību aktos:

3.1. Ministru kabineta 2004.gada 13.jūnija noteikumi Nr.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude";

3.2. Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība";

3.3. Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā";

3.4. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai.

Nobeigumā sēdes vadītājs E.Korčagins ziņo par nākamo DLTSA sēdes laiku. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nākamā DLTSA sēde par 2007.gada plāniem notiks 2006.gada 27. decembrī plkst.15:00.

Sēdi slēdz plkst. 14:30 

Sēdes vadītājs                                                                                                        E.Korčagins

Sēdes protokoliste                                                                                                       S.Burda

Vīzas:

I.Tāre

Valdības puses pārstāvis

 

E.Baldzēns

Arodbiedrību puses pārstāvis