Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0801/1

Rīgā                                                                                       2007.gada 8.februārī

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis - I.Tāre

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja vietniece

I.Laganovska-Dīriņa

3.

LM darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjaks

No darba devēju puses:

4.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

5.

A/S „INSPECTA" valdes priekšsēdētājs, LDDK eksperts

P.Druķis

6.

SIA „GRIF" direktors, LDDK eksperts

A.Grigorjevs

7.

A/S „Latvenergo" Personālvadības departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kol

No arodbiedrību puses:

8.

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Z.Antapsons

9.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

10.

Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

11.

Latvijas studentu apvienība

U.Luckān

Pieaicinātās personas:

12.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

E.Umbrašk

Sēdi sāk plkst. 13.00

Darba kārtība 

1. Iepriekšējās DLTSA sēdes protokola saskaņošana.

2. Par jautājumu, kas saistīts ar mācību atvaļinājuma apmaksas pilnveidi.

3. Par Rekomendāciju par darba tiesiskajām attiecībām izskatīšanu.

1. jautājums

Iepriekšējās DLTSA sēdes protokola saskaņošana

Sēdes sākumā tiek nolemts darba kārtībā iekļaut 4.jautājumu - citādi.

I.Tāre lūdz DLTSA locekļus vienoties par iepriekšējās DLTSA sēdes protokola apstiprināšanu.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Apstiprināt 27.12.2006. DLTSA sēdes protokolu. 

2. jautājums

Par jautājumu, kas saistīts ar mācību atvaļinājuma apmaksas pilnveidi

Ziņo - E.Korčagins

Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis E.Korčagins iepazīstina DLTSA locekļus ar Latvijas Darba devēju konfederācijas iesniegtajiem priekšlikumiem par izmaiņām mācību atvaļinājumu apmaksas kārtībā. Ierosina:

  1. Darba likumā papildināt 74.panta ceturto daļu aiz skaitļa un vārda „7.punktā" ar vārdiem „un 157.panta otrajā daļā".
  2. Ministru kabineta noteikumu projektā „Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību":
    1. Papildināt noteikumus ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.3. atrodas mācību atvaļinājumā valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai";
    2. Papildināt noteikumus ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.4. Izglītības un zinātnes ministrija, ja darbinieks atrodas mācību atvaļinājumā valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai";
    3. Papildināt 5.punktu aiz vārdiem „Tieslietu ministrija" ar vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrija".

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Korčagins, I.Tāre, K.Rācenājs, A.Grigorjevs, I.Kola, I.Vjakse, U.Luckāns.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Atbalstīt LDDK iesniegtos priekšlikumus.

3. jautājums

Par Rekomendāciju par darba tiesiskajām attiecībām izskatīšanu

Ziņoja - E.Umbraško

SDO 95.sesijas ietvaros ir pieņemta Rekomendācija par darba tiesiskajām attiecībām (Nr.198, 15.06.2006.). Saskaņā ar SDO Konstitūcijas 19.pantā noteikto procedūru, SDO pieņemtie starptautiskie dokumenti iesniedzami nacionālajām kompetentajām institūcijām lēmumu pieņemšanai viena gada laikā no sesijas slēgšanas. Latvijā šīs kompetentās institūcijas pienākumus pilda Saeima, kurai tad arī jāpieņem lēmums par dotā dokumenta ieviešanu. Pirms dokuments tiek virzīts uz Saeimu, tas pēc būtības ir jāizskata DLTSA.

E.Umbraško iepazīstina DLTSA locekļus ar Rekomendāciju (Ziņojums par Rekomendāciju par darba tiesiskajām attiecībām iepriekš tika nosūtīts sēdes dalībniekiem elektroniski).

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai.

4.jautājums

Citādi

Labklājības ministrija lūdz Sociālos partnerus deleģēt savus pārstāvjus darba grupai Darba likuma grozījumiem.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Līdz 16.februārim katrai pusei deleģēt pa 2 pārstāvjiem darba grupai. 

Nobeigumā sēdes vadītāja I.Tāre informē, ka nākamajā DLTSA sēdē tiks skatīti jautājumi  darba aizsardzības jomā.

E.Korčagins ierosina nākamajā sēdē iekļaut jautājumus, par noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" u.c. jautājumus, kuri tika skatīti darba grupās.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai.

Sēdi slēdz plkst. 13:30 

Sēdes vadītājs                                                                                                                 I.Tāre

Sēdes protokoliste                                                                                                       S.Burda