Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes

sēdes protokols Nr. 17.1-11/2

Rīgā, 2011.gada 8.augustā.

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis -  A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Vjakse

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente

J.Geduša

3. 

LM Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākais nozares eksperts Eiropas Savienības tiesību jautājumos

M.Badovskis

4. 

LM Valsts sekretāra vietnieks  politikas plānošanas jautājumos

I.Alliks

5. 

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktora vietnieks

S.Rāgs

6. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) Darba tiesību nodaļas vadītāja

M.Noriņa

7. 

VDI Juridiskās nodaļas vadītājs

G.Staune

No darba devēju puses:

8.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) darba tiesību eksperte

L.Matīsiņa

9.   

LDDK eksperts/ SIA  „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

10.             

LDDK eksperts/ A/S Latvenergo Personālvadības departamenta direktore

I.Kola

11.             

LDDK eksperts/ Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācija

L.Matisons

No arodbiedrību puses:

12.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

13.

LBAS darba aizsardzības speciālists

Z.Antapsons

14.

LBAS/ Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības pārstāvis

E.Krieviņš

15.

LBAS/ Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juriste

I.Kalniņa

Sēdi sāk plkst. 15:30

Darba kārtība

1.jautājums. Likumprojekts „Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums"

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākais nozares eksperts Eiropas Savienības tiesību jautājumos Māris Badovskis

2.jautājums. Citi jautājumi

Puses vienojās, ka no darba kārtības izslēdzams 2.jautājums.

1.jautājums
Likumprojekts „Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums"

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākais nozares eksperts Eiropas Savienības tiesību jautājumos Māris Badovskis

_____________________________________________________________

Likumprojekts „Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums" (turpmāk - likumprojekts) izstrādāts, lai īstenotu institucionālas un strukturālas reformas saistībā ar valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bāriņtiesu darbības, kā arī sociālo pakalpojumu jomā, tādējādi padarot efektīvāku valsts pārvaldi.

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar VDI un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (turpmāk - VBTAI).

No Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) tika saņemts atzinums par likumprojektu, kurā LBAS norāda, ka Eiropas Savienības direktīvās valsts darba inspekciju darbībai ir starptautiski atzītas darbības formas un metodes. VDI apvienošana ar radikāli atšķirīgu jautājumu valsts uzraudzības un kontroles uzraudzības iestādēm var apdraudēt nodarbināto tiesību ievērošanu. Ņemot vērā, ka VDI darbība skar visu Latvijas strādājošo intereses darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, pēc nozaru arodbiedrību pieprasījuma LBAS ierosina izskatīt likumprojektu tuvākajā Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (turpmāk - DLTSA) un tālāk to virzīt apspriešanai Nacionālās trīspusējās sadarbības apakšpadomē.

LBAS atzinumā ietvertais iebildums tiks skatīts arī starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē par likumprojektu š.g. 16.augustā plkst. 15:00.

Attiecībā uz LBAS iebildumu norādāms, ka likumprojekts neparedz pārgrozījumus pēc būtības jau šobrīd spēkā esošajā VDI, VBTAI un LM darbības tiesiskajā regulējumā, bet pielāgo tiesisko regulējumu atbilstoši jaunās iestādes kopējām funkcijām, uzdevumiem un darbībai. Likumprojekts nosaka inspekcijas tiesisko statusu, inspekcijas funkcijas un veicamos uzdevumus, nevis nozares regulējumu pēc būtības.

Tiesiskā regulējuma mērķis ir efektivizēt valsts pārvaldi, samazinot valsts pārvaldes iestāžu skaitu, nodrošinot inspekciju funkciju un uzdevumu izpildes efektīvāku pārraudzību un atsevišķu atbalsta funkciju vienotu īstenošanu, piemēram, grāmatvedība, personāla vadība, komunikācija.

Līdz ar to inspekciju apvienošana nekādā veidā neietekmēs iepriekšējās inspekciju funkcijas un saistāma vienīgi ar valsts pārvaldes iekšējām reformām.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

E.Baldzēns, L.Matisons, A.Grigorjevs, I.Kola, I.Kalniņa u.c.

DLTSA nolemj:

1.     LDDK konceptuāli atbalsta tālāku likumprojekta virzību.

2.     LBAS neatbalsta likumprojekta virzību.

3.     Skatīt ar likumprojektu saistītos jautājumus darba grupā š.g. 15.augustā plkst.15:00 LM, Skolas ielā 28, I korpusa 404.telpā.

 

 

Sēdi slēdz 16:4

Sēdi protokolēja                                                                      L.Gaile

Sēdes vadītājs                                                                               A.Grigorjevs