Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-10/3

Rīgā                                                                                                     2010.gada 8.septembrī.

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis -  A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Vjakse

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente

M.Vīksne

3. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktora vietnieks

R.Lūsis

4. 

VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja

M.Noriņa

No darba devēju puses:

5.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) eksperts/sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

6.   

LDDK eksperts/Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvis

L.Matisons

7.   

LDDK eksperts/akciju sabiedrības „Inspecta Latvia" valdes priekšsēdētājs

P.Druķis

No arodbiedrību puses:

8.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) jurists

K.Rācenājs

9.

LBAS darba aizsardzības speciālists

Z.Antapsons

10.

LBAS/Latvijas arodbiedrības „Enerģija" priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

Pieaicinātās personas:

11.

Labklājības ministra padomnieks juridiskos jautājumos

M.Badovskis

12.

LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

E.Korčagins

13.

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte

L.Ciguze

14.

LDDK darba tiesību eksperte

D.Irbe

15.

LDDK darba aizsardzības konsultants

M.Freimanis

16.

LBAS/Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juridiskā padomniece

I.Kalniņa

Sēdi sāk plkst. 14:30

Darba kārtība

1.jautājums. Par nepieciešamību veikt grozījumus Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk - DLTSA) nolikumā attiecībā uz darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšanu

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente Māra Vīksne

2.jautājums. Par nepieciešamību veikt grozījumus DLTSA nolikuma 14.punktā saistībā ar sēžu sasaukšanas biežumu

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

3.jautājums. Grozījumu Darba likumā projekta izskatīšana (saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām pārņemšanu)

Ziņotāji: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte Liene Ciguze, LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Edgars Korčagins

4.jautājums. Grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā projekta izskatīšana (saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, pārņemšanu)

Ziņotājs: LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Edgars Korčagins

5.jautājums. Citi jautājumi

1.jautājums

Par nepieciešamību veikt grozījumus DLTSA nolikumā attiecībā uz darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšanu

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente Māra Vīksne

_____________________________________________________________

M.Vīksne informē, ka darba aizsardzības prakses standartus kā darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošus dokumentus noteiktās nozarēs bija plānots ieviest jau salīdzinoši sen, jo tie var atvieglot darba devējam darba aizsardzības prasību ieviešanu un īstenošanu uzņēmumos. Nepieciešamība ieviest šādus darba aizsardzības prakses standartus ir paredzēta Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam. 2008.gadā tika izstrādāti grozījumi Darba aizsardzības likumā, kuros tika plānots ietvert šo standartu definīciju un tiesisko regulējumu. Likumprojekts ar šīm tiesību normām tika apstiprināts Ministru kabinetā, taču LR Saeimā tās tika svītrotas no likumprojekta, norādot, ka šādu regulējumu nav nepieciešams ietvert likumā. Prakses standartus ir iespējams ieviest, apstiprinot tos DLTSA sēdē, tādejādi DLTSA nolikumā būtu jāparedz atsevišķa funkcija standartu apstiprināšanai. Uz doto brīdi jau ir izstrādāti pirmie darba aizsardzības prakses standartu projekti piecās nozarēs - būvniecībā, biroju darbā, kokapstrādē, lauksaimniecībā un veselības un sociālajā aprūpē. 2011.gadā ir plānots šos standartus aktualizēt un apstiprināt. Prakses standartus izstrādās Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts", izmantojot darba negadījumu speciālā budžeta finansējumu, kas paredzēts preventīvajiem pasākumiem. Turklāt pirms apstiprināšanas DLTSA būtu lietderīgi organizēt darba grupu, piesaistot ekspertus, kas izskatītu šos standartus, pēc tam tos varētu jau virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai DLTSA. Līdz ar to šajā sēdē ir jāvienojas par to, ka DLTSA apņemas šos standartus apstiprināt, un tādējādi būtu nepieciešams attiecīgi veikt grozījumus DLTSA nolikumā.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Lūsis, Z.Antapsons, P.Druķis, A.Grigorjevs u.c.

DLTSA nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu DLTSA līmenī apstiprināt darba aizsardzības prakses standartus un veikt nepieciešamos grozījumus DLTSA nolikumā.

2.jautājums

Par nepieciešamību veikt grozījumus DLTSA nolikuma 14.punktā saistībā ar sēžu sasaukšanas biežumu

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

I.Vjakse norāda, ka atbilstoši DLTSA nolikuma šā brīža 14.punkta redakcijai DLTSA sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos, tomēr pēdējo gadu prakse liecina, ka gadā parasti tiek sasauktas vidēji četras sēdes. Līdz ar to DLTSA neizpilda nolikuma attiecīgajā punktā paredzēto sēžu sasaukšanas biežuma minimumu. Pamatojoties uz minēto, LM ierosina veikt grozījumus DLTSA nolikuma 14.punktā, paredzot, ka DLTSA sēdes sasaucamas pēc kādas no DLTSA dalībpuses ierosinājuma, attiecīgi, pēc vajadzības, taču ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: K.Rācenājs, A.Grigorjevs, M.Badovskis, I.Kalniņa  u.c.

DLTSA nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu DLTSA sēdes organizēt pēc vajadzības (pēc kādas no DLTSA dalībpuses ierosinājuma), taču ne retāk kā reizi trīs mēnešos un veikt nepieciešamos grozījumus DLTSA nolikumā.

3.jautājums

Grozījumu Darba likumā projekts

Ziņotāji: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte Liene Ciguze, LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Edgars Korčagins

_____________________________________________________________

L.Ciguze informē par grozījumiem Darba likumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām pārņemšanu, kā arī par LDDK un LBAS sniegto vērtējumu attiecībā uz Direktīvas 1.panta 3.punktu, 4.panta 2.punktu, 5.panta 2.punktu, 6.panta 5.punktu un 10.pantu, vienlaikus aicinot darba devēju puses un arodbiedrību puses pārstāvjus izteikt par grozījumu projektu savu viedokli, lai varētu vienoties par grozījumu gala redakcijām.

E.Korčagins informē par grozījumiem Darba likumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, transponēšanu, aicinot darba devēju puses un arodbiedrību puses pārstāvjus izteikt par tiem savu viedokli.

K.Rācenājs norāda uz arodbiedrību puses pārstāvju iebildumiem un precizējumiem grozījumu Darba likumā projektā. Savukārt D.Irbe informē DLTSA dalībpuses par darba devēju puses iebildumiem un precizējumiem grozījumu projektā.

Uzklausot arodbiedrību puses un darba devēju puses pārstāvju viedokli, DLTSA dalībpuses vienojas:

  • aizstāt likumprojekta 1.pantā (Darba likuma 4.panta otrajā daļā) vārdu „nosūtīt" ar vārdu „norīkot" (minētais precizējums veicams arī likumprojekta 2., 4., 6. un 13.pantā);
  • LM noskaidrot, vai likumprojekta 6.pantā (Darba likuma 35.panta trešajā daļā) ietvertais tiesību normas formulējums nedublējas ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.553 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem" regulējumu, nepieciešamības gadījumā veicot precizējumus grozījumu Darba likumā projektā, kā arī noskaidrot, vai minētajos Ministru kabineta noteikumos nav veicami grozījumi saistībā ar direktīvu 2009/52/EK;
  • aizstāt likumprojekta 7.pantā (37.panta astotajā daļā) vārdu „personas" ar vārdu „personu";
  • LM noskaidrot, cik plaši direktīvā 2008/104/EK tiek lietots informēšanas pienākums par brīvajām darba vietām uzņēmumā, nepieciešamības gadījumā veicot precizējumus likumprojekta 12.pantā (Darba likuma 961.panta pirmajā daļā).

Papildus M.Badovskis informē DLTSA dalībpuses par iespējamiem precizējumiem likumprojekta 5.pantā (Darba likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktā) saistībā ar termina „darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs" lietojumu atbilstoši tā būtībai Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī iespējamiem precizējumiem Darba likuma 961.panta otrajā daļā attiecībā uz tajā esošo formulējumu „darbiniekiem, kas uzņēmumā pieņemti tieši".

Par apspriežamo jautājumu izsakās: K.Rācenājs, M.Badovskis, A.Grigorjevs, I.Kalniņa, M.Noriņa, D.Irbe u.c.

DLTSA nolemj:

Konceptuāli atbalstīt grozījumu Darba likumā projektu un LM veikt DLTSA sēdē dalībpušu atbalstītos precizējumus grozījumu projektā.

4.jautājums

Grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā projekts

Ziņotājs: LM Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Edgars Korčagins

_____________________________________________________________

E.Korčagins informē par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, transponēšanu, vienlaikus aicinot darba devēju puses un arodbiedrību puses pārstāvjus izteikt par tiem savu viedokli.

Dalībpuses pārrunā katru grozījumu projektā ietverto tiesību normu, lai vienotos par to gala redakcijām.

Darba devēju puses un arodbiedrību puses pārstāvjiem nav komentāru un precizējumu par grozījumu projektu.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Grigorjevs.

DLTSA nolemj:

Atbalstīt LM izstrādāto grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā projektu.

5.jautājums

Citi jautājumi

Ziņotājs: LDDK eksperts/sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors A.Grigorjevs

_____________________________________________________________

Sēdes vadītājs jautā dalībpusēm par sēdē izskatāmajiem citiem pusēm interesējošajiem jautājumiem.

DLTSA nolemj: Ievērojot to, ka dalībpusēm nav citu jautājumu, ko tās vēlētos izskatīt attiecīgā sēdē, sēde slēdzama.

 

Sēdi slēdz 16:28

Sēdi protokolēja                                                                                 L.Vītola

Sēdes vadītājs                                                                                   A.Grigorjevs