Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes

sēdes protokols Nr . 31-05 - 09/05

 

Rīgā                                                                                        2013. gada 9.maijā

 

Sēdi vada M.Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Piedalās:

No valdības puses:

Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Ineta Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece
Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
 

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:

Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"
Andris Alksnis - LDDK darba tiesību eksperts

Inga Kola - A/S „Latvenergo"

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:

Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Kaspars Rācenājs - LBAS jurists

Jevgenija Stalidzāne - Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētāja
 

Pieaicinātās personas:

Edgars Korčagins - Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktors

Nataļja Mickeviča - LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte

Edvīns Krieviņš - LBAS, Arodbiedrība LAKRS priekšsēdētāja vietnieks

Irēna Liepiņa - LSAB/LBAS viceprezidente

Jānis Mucenieks - LAB „Enerģija"

Vilnis Virza -  VDI vadošais juriskonsults - nereģistrētās nodarbinātības analītiķis-  koordinators

Aleksandrs Muhlinkins - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

Gita Oškāja - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juridiskās daļas vadītāja.

 

Sēdi sāk plkst.13.05

Darba kārtība

 

1. Grozījumi Darba likuma 68.pantā

Ziņotājs: - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors M.Badovskis

2. Grozījumi Darba likuma 110.pantā

Ziņotājs: - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors M.Badovskis

3. Citi jautājumi.

M. Badovskis atbilstoši NTSP lēmumam ierosina apspriest Darba likuma 68. un 110. panta grozījumus un panākt vienošanos, lai tālāk tos virzītu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē kopā ar Darba likuma grozījumiem.

Lai turpinātu diskusiju par tiem grozījumu Darba likumā ierosinājumiem, kas nav skatīti DLTSA sēdē, M.Badovskis aicina šos jautājumus izskatīt DLTSA sēdē jūlija sākumā. Jautājumus, par kuriem tiks panākta vienošanās, varētu gatavot kā priekšlikumus 2.lasījumam Saeimā.

DLTSA nolemj:

Noteikt DLTSA sēdes darba kārtību atbilstoši M.Badovska ierosinātajam. Noteikt nākamās DLTSA sēdes datumu laika periodā no 8. līdz 12. jūlijam.

 

1.jautājums

Grozījumi Darba likuma 68.pantā  

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors M. Badovskis

M.Badovskis aicina sociālos partnerus izteikt viedokli par iespējamajiem  grozījumiem Darba likuma 68.pantā.

LDDK uzstāj uz to, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņemtu piemaksu tikai 50 procentu apmērā. LBAS neatbalsta LDDK priekšlikumu par piemaksu samazināšanu.

Sociālie partneri diskutē arī par iespēju aizstāt piemaksu ar kompensējošu atpūtas laiku, taču vienošanās netiek panākta.

 Sēdes dalībnieki diskutē par koplīguma lomu un izplatību Latvijā. LBAS un LDDK pauž atšķirīgus viedokļus.

M.Badovskis aicina sociālos partnerus savstarpēji vienoties par iespējamu alternatīvu risinājumu, lūdzot izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Darba likuma 68.pantā, kas varētu tikt skatīti nākamajā DLTSA sēdē.

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A. Alksnis, E.Baldzēns, K.Rācenājs, E.Krieviņš, G.Oškāja, A.Grigorjevs, I.Kola, J.Stalidzāne, I.Liepiņa, A.Muhlinkins  u.c.

DLTSA nolemj:

Informēt NTSP sekretariātu, ka pagaidām vienošanās par grozījumiem Darba likuma 68.pantā nav panākta. Turpināt šo jautājumu apspriest 2013. gada jūlijā paredzētājā DLTSA sēdē, pamatojoties uz sociālo partneru iesniegtajiem rakstiskajiem priekšlikumiem grozījumiem Darba likuma 68.pantā, ko tie apņemas iesniegt, līdz nākamai DLTSA sēdei.

 

2.jautājums

Grozījumi Darba likuma 110. pantā

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors M. Badovskis

M.Badovskis aicina sociālos partnerus izteikt viedokli par NTSP sēdē ierosinātajiem grozījumiem Darba likuma 110.pantā.

LDDK informē, ka kompromiss ar LBAS par Darba Likuma 110. panta redakciju nav panākts. LDDK uzskata, ka ne vienmēr darba devējam būtu jāsaskaņo ar arodbiedrībām darba līguma uzteikšana darbiniekam, kas ir arodbiedrības biedrs. LDDK aicina noteikt izņēmuma gadījumus. LBAS nepiekrīt šādam LBAS priekšlikumam. Diskusijas starp sēdes dalībniekiem par iespējamajiem grozījumiem Darba likuma 110. pantā turpinās, tomēr LBAS un LDDK ir atšķirīgi viedokļi.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, E.Baldzēns, I.Liepiņa, KRācenājs, I.Alksnis, I.Kola, A.Grigorjevs, A.Muhlinkins  u.c.

 

DLTSA nolemj:

Informēt NTSP sekretariātu, ka pagaidām vienošanās par grozījumiem Darba likuma 110.pantā nav panākta. Turpināt šo jautājumu apspriest 2013. gada jūlijā paredzētājā DLTSA sēdē, pamatojoties uz sociālo partneru iesniegtajiem rakstiskajiem priekšlikumiem grozījumiem Darba likuma 110.pantā, ko tie apņemas iesniegt, līdz nākamai DLTSA sēdei.

 

3.jautājums

Citi jautājumi

Ziņotājs: Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja M.Noriņa

M.Noriņa informē par problemātiku, kas saistīta ar Darba likuma 74. panta otrās daļas piemērošanu praksē.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Virza, I. Liepiņa, M. Badovskis u.c.

DLTSA nolemj:

Valsts darba inspekcijai līdz 2013. gada jūlijā paredzētājai DLTSA sēdei sagatavot savus priekšlikumus Darba likuma 74. panta otrās daļas precizēšanai, lai turpmāk, to piemērojot, nerastos pārpratumi. Ievērojot to, ka sēdes dalībniekiem nav citu jautājumu, ko tās ierosinātu izskatīt, sēde slēdzama.

Sēdi slēdz 14:12

Sēdi protokolēja:                                                                                   A.Pilsuma

Sēdes vadītājs:                                                                                      M.Badovskis