Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-09/4

Rīgā                                                                                                     2009.gada 10.decembrī.

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis -  A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta direktora vietnieks

R.Lūsis

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Vjakse

3. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte

L.Ciguze

4. 

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktora vietnieks

S.Rāgs

5. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktora vietniece

M.Noriņa

6. 

VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs

V.Virza

No darba devēju puses:

7.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

8.   

LDDK eksperts/

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

9.   

LDDK eksperts/

Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācijas pārstāve

J. Jēkabsone

No arodbiedrību puses:

10.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

11.

LBAS darba aizsardzības speciālists

Z.Antapsons

12.

LBAS darba aizsardzības speciālists

M.Pužuls

13.

LBAS/Latvijas arodbiedrības „Enerģija" priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

Sēdi sāk plkst. 14:00

Darba kārtība

1.jautājums. Informācija par 2009.gadā pieņemtajiem un 2010.gadā plānotajiem tiesību aktiem darba tiesību un darba aizsardzības jomās

Ziņotājs: LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

2.jautājums. Priekšlikumi Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk - DLTSA) darba plānam 2010.gadā

Ziņotājs: LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

3.jautājums. Atlīdzības (gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ) aprēķināšanas problēmas

Ziņotājs: VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs Vilnis Virza

4.jautājums. Citi jautājumi

1.jautājums

Informācija par 2009.gadā pieņemtajiem un 2010.gadā plānotajiem tiesību aktiem darba tiesību un darba aizsardzības jomās

Ziņotājs: LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

Darba tiesisko attiecību jomā, lai veicinātu elastdrošību, nereģistrētās nodarbinātības samazināšanu, direktīvu precīzāku pārņemšanu, precizētu tiesību normas, to pareizai un vienveidīgai piemērošanai, izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Darba likumā", kas tiek izskatīts Saeimā, Sociālo un darba lietu komisijā pirms trešā lasījuma.

Darba aizsardzības jomā, lai samazinātu administratīvo slogu darba aizsardzības sistēmas organizēšanā un noteiktu darba aizsardzības prakses standartu tiesisko pamatu, izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Darba aizsardzības likumā", kas Saeimā tiek virzīts izskatīšanai otrajā lasījumā.

Minētie likumprojekti Saeimā tiks pieņemti nākošajā gadā.

Lai turpinātu rīcībpolitiku nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai, Ministru kabinetā līdz š.g. 30.decembrim iesniedzams pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010. - 2013.gadam.

2010.gadā, izstrādājot attiecīgus grozījumus darba tiesību regulējošajos normatīvajos aktos, tiks uzsākts darbs pie trīs direktīvu pārņemšanas: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām.

Darba aizsardzības jomā plānots veikt vairākus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par prasībām saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās, par prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā u.c.

Atkārtoti izsludināmi Valsts sekretāru sanāksmē un saskaņojami ar visām institūcijām MK noteikumi „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos", kuri noteiks mehānismu darba aizsardzības speciālistu regulārai zināšanu pārbaudei, kā arī pilnveidos prasības nodarbināto apmācībai darba aizsardzībā.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

S.Rāgs, R.Lūsis, A.Grigorjevs u.c.

DLTSA nolemj:

Informāciju par 2009.gadā pieņemtajiem un 2010.gadā plānotajiem tiesību aktiem darba tiesību un darba aizsardzības jomās pieņemt zināšanai. MK noteikumu "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos" saskaņošanas gaitā izskatīt iesniegtos priekšlikumus.

2.jautājums

Priekšlikumi DLTSA darba plānam 2010.gadā

Ziņotājs: LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

2010.gada pirmajā ceturksnī DLTSA izskatāms Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2008. - 2010.gadam izpildi 2009.gadā; otrajā ceturksnī - VDI atskaite (informācija) par 2009.gada darbības rezultātiem; trešajā ceturksnī - DLTSA nolikuma grozījumi, saistībā ar grozījumiem Darba aizsardzības likumā; ceturtajā ceturksnī - Darba aizsardzības prakses standarta par biroja darbu izskatīšana un pieņemšana; Darba aizsardzības prakses standarta par būvniecību izskatīšana un pieņemšana; Plāns „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam"; Informācija par 2010.gadā pieņemtajiem un 2011.gadā plānotajiem tiesību aktiem darba tiesību un darba aizsardzības jomās.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

L.Vancāne, I.Vjakse, R.Lūsis u.c.

DLTSA nolemj:

Apstiprināt priekšlikumus DLTSA darba plānam 2010.gadā. DLTSA attiecīgās sēdes darba kārtība papildināma ar citiem izskatāmajiem jautājumiem, kurus savlaicīgi iesniedzis jebkurš no DLTSA dalībniekiem.

3.jautājums

Atlīdzības (gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ) aprēķināšanas problēmas

Ziņotājs: VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs Vilnis Virza

_____________________________________________________________

Atbilstoši Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktam un 74.panta trešajai daļai darbiniekam, kas neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, izmaksā noteikto darba samaksu. Darbiniekiem, kam noteikta laika alga, neatkarīgi no darba dienu un svētku dienu skaita mēnesī, tiek izmaksāta noteiktā darba samaksa, veicot aprēķinu gan par darba dienām, gan svētku dienām. Pastāv problēma, ka praksē, aprēķinot darbiniekam izmaksājamo darba samaksu, ja darbinieks mēneša ietvaros ir izmantojis atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dienas, dienas vidējās izpeļņas aprēķinā neņem vērā svētku dienas. Līdz ar to rezultātā ne tikai samazinās izmaksājamā darba samaksa, bet arī netiek ņemts vērā Darba likumā noteiktais, ka darbinieks saņem atlīdzību par svētku dienām.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

M.Noriņa, I.Vjakse, L.Vancāne u.c.

DLTSA nolemj:

Darbiniekiem, kam noteikta laika alga, dienas vidējās izpeļņas aprēķinā ņem vērā svētku dienas, izmaksājot darba samaksu, lai ievērotu, ka darbinieks, kas neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, saņemtu noteikto darba samaksu.

4.jautājums

Citi jautājumi

1. R.Lūsis ziņo par problēmām, ar kādām saskārušies LBAS pārstāvji, īstenojot Eiropas Sociālā fonda aktivitāti par darba koplīgumu datu bāzes izveidi, - nav uzņēmumu, kas piekristu sniegt informāciju par koplīgumiem.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, L.Vancāne u.c.

DLTSA nolemj:

Pieņemt zināšanai informāciju, ka LDDK ir gatavi sadarboties ar LBAS informācijas sniegšanā par noslēgtajiem koplīgumiem. LBAS izrādīt iniciatīvu informācijas pieprasīšanā no LDDK par tās biedru noslēgto koplīgumu informācijas publiskošanu datu bāzē un attiecīgi papildināt koplīgumu datu bāzi.

2. R.Lūsis ziņo par nepieciešamību nominēt LDDK un LBAS pārstāvjus Eiropas Komisijas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejā.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, L.Vancāne u.c.

DLTSA nolemj:

LBAS un LDDK nedēļas laikā elektroniski informē R.Lūsi par saviem pārstāvjiem minētajā komitejā.

3. M.Noriņa ziņo par Finanšu policijas sniegto informāciju par iespējamām krāpnieciskām darbībām saistībā ar kompensāciju izmaksu par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās, un vēlāk izmaksājamajiem lielajiem pabalstiem no valsts. Finanšu policija uzskatot, ka šāda kompensācija darbiniekam izmaksājama tikai par pēdējiem diviem gadiem, nevis par visu laiku, kurā darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

DLTSA nolemj:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2005.gada tiesu prakses apkopojumu „Jautājumi par Darba likuma normu piemērošanu", ja darba devējs nenodrošina ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, tam, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, ir jānes risks par kompensācijas izmaksu par visu periodu, par kuru atvaļinājums nav izmantots, atbilstoši Darba likuma 31.panta nosacījumiem par prasības noilguma termiņu.

 

Sēdi slēdz 14:44

Sēdi protokolēja                                                                      L.Ciguze

Sēdes vadītājs                                                                         A.Grigorjevs