Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes 

sēdes protokols Nr . 31-06 – 05/12

 

Rīgā                                                                                2014. gada 10.decembrī

 

 

Sēdi vada M.Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

 

Piedalās: 

No valdības puses:

Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Renārs Lūsis – Valsts darba inspekcijas direktors

Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja

Ineta Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece

Sandris Rāgs – Tieslietu ministrijas Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsults

 

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:

Andris Alksnis – LDDK darba tiesību eksperts 

Dace Teice - A/S „Lattelecom"

Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"

 

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:

Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētāja vietnieks

Mārtiņš Pužuls - LBAS darba aizsardzības speciālists

Ziedonis Antapsons - LBAS darba aizsardzības speciālists

Jevgenija Stalidzāne - Latvijas arodbiedrības"Enerģija"priekšsēdētāja

 

Pieaicinātās personas: 

 

Māra Vīksne – Darba attiecību un  darba aizsardzības politikas departamenta  vecākais eksperts

Liga Klemere - Darba attiecību un  darba aizsardzības politikas departamenta  vecākais eksperts

Jolanta Geduša - Darba attiecību un  darba aizsardzības politikas departamenta  vecākais eksperts

Kristaps Ziediņš  - Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts

 

Sēdi sāk plkst.15.04

 

Darba kārtība

 

1. Darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšana (Darba aizsardzības prakses standarts mazumtirdzniecības nozarē un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē).

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

 

 

2. Informācija par jauno darba aizsardzības pamatnostādņu izstrādes gaitu.

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

 

3. Informācija par minimālo mēneša darba algu saistībā ar profesionālo izglītību apgūstošajiem jauniešiem.

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa. 

 

 

M. Badovskis atklāj sēdi un  aicina izslēgt no darba kārtības 3.punktu un šo jautājumu izskatīt nākamajā DLTSA sēdē, jo ziņotāja  - Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa -  nevar  piedalīties sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ (komandējums uz ārvalstīm). 

 

DLTSA nolemj:

Izslēgt sēdes darba kārtības 3.punktu. 

 

1.jautājums

Darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšana (Darba aizsardzības prakses standarts mazumtirdzniecības nozarē un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē).

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

 

M.Vīksne informē sēdes dalībniekus par precizētajiem Darba aizsardzības prakses standartiem  mazumtirdzniecības nozarē un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē.  M. Vīksne aicina sēdes dalībniekus apstiprināt minētos standartus. 

 

DLTSA nolemj:

Apstiprināt precizētos Darba aizsardzības prakses standartus  mazumtirdzniecības nozarē un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē.

 

2.jautājums

Informācija par jauno darba aizsardzības pamatnostādņu izstrādes gaitu.

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

 

M.Vīksne informē sēdes dalībniekus par darba aizsardzības pamatnostādņu izstrādes gaitu un pieciem galvenajiem rīcības virzieniem.  M. Vīksne   - 2015. gada sākumā pirms minētā pamatnostādņu projekta virzīšanas izskatīšanai  Valsts sekretāru sanāksmē, projekts tiks nosūtīts sociālajiem partneriem saskaņošanai. 

M. Vīksne informē par to, ka ir pieņemti grozījumi ES darba aizsardzības direktīvās, nodrošinot prasību un terminoloģijas atbilstību citiem ES tiesību aktiem par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu. Lai to pārņemtu, ir nepieciešams veikt tehniska rakstura grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos darba aizsardzības jomā. 

Sēdes dalībnieki uzdod precizējošus jautājumus. 

M.Badovskis vērš sēdes dalībnieku uzmanību, ka minētie grozījumi tuvākajā laikā tiks nosūtīti sociālajiem partneriem izvērtēšanai. 

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs, D. Teice, R.Lūsis,  u.c.

 

3.jautājums

Citi jautājumi.

 

        

1) L. Klemere informē sēdes dalībniekus par aktivitātēm Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk -  SDO) darbības jomā:  

a) Starptautiskās darba organizācijas 2014.gada Protokols, kas papildina SDO 1930.gada Piespiedu darba konvenciju;

b) 2015.gadā iesniedzamie ziņojumi par LV ratificētajām SDO konvencijām;

c) Rekomendācijas projekts par pāreju no neformālās uz formālo ekonomiku;

d) Valdības komentāri par LIZDA un ITUC novērojumiem attiecībā uz SDO 1949.gada konvencijas Nr. 98 „Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu" un 1948.gada konvencijas Nr.87„Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās” tiesību normu īstenošanu LV;

e) Par dalību 2015.gada Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā;

f) Kultūras ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”. Sociālie partneri tiek lūgti iepazīties ar noteikumu projekta redakciju un sniegt savu viedokli, sūtot komentārus Labklājības ministrijai, līdz nākamās nedēļas otrdienai (2014.gada 16.decembrim), lai Labklājības ministrija atzinumā par varētu paust vienotu viedokli ar sociālajiem partneriem.

 

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, D.Teice  u.c.

 

 

2) K.Ziediņš informē, ka no Latvijas Tirgotāju asociācijas ir saņemta vēstule, kurā ir ierosinājums, nenoslēdzot darba līgumu, nodarbināt darba meklētāju trīs dienu laika periodā, lai noteiktu vai persona ir atbilstoša amatam. K. Ziediņš atgādina, ka līdzīga rakstura priekšlikumu iesiedza  deputāte I. Bišofa, izskatot likumprojektu „Grozījumi Darba likumā” atbildīgajā komisijā, un šis priekšlikums tika noraidīts.

 

Sociālie partneri kopumā secina, ka šāds priekšlikums nav uzskatāms par  atbilstošu   un pieņemamu risinājumu. 

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Alksnis, E.Baldzēns, J.Stalidzāne  u.c.

 

 

3) M. Badovskis informē sēdes dalībniekus, ka šobrīd Saeimas atbildīgajā komisijā 1. lasījumā ir izskatīts  likumprojekts „Brīvprātīgā darba likums”. M.Badovskis aicina sociālos partnerus sekot līdz šī likumprojekta virzībai Saeimā, un  informēt Labklājības ministriju, ja sociālajiem partneriem rodas komentāri vai iebildumi par minētā likumprojekta redakciju.

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

 

4) M. Badovskis aicina sociālos partnerus  turpināt likumprojekta „Grozījumi Darba likumā”  izstrādes gaitā uzsāktās diskusijas par virsstundu apmaksu  un darba tiesisko attiecību izbeigšanas noteikumiem ar arodbiedrības biedru.  Lai panāktu visām pusēm  pieņemamu risinājumu, sociālie partneri tiek aicināti turpināt sarunas, lai rastu risinājumus. LDDK un LBAS kopuma piekrīt turpināt sarunas. 

 

 

DLTSA nolemj:

Turpināt diskusijas  par virsstundu apmaksu  un darba tiesisko attiecību izbeigšanas noteikumiem ar arodbiedrības biedru un 2015.gada martā vai aprīlī tikties ekspertu līmenī, lai pārrunātu iespējamos risinājumus. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs, A.Alksnis, E.Baldzēns u.c.

 

 

5) M.Badovskis informē par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros nepieciešamas darbinieka apliecības ” (turpmāk – Noteikumu projekts), kuru Labklājības ministrijai ir  jāizstrādā, pamatojoties uz Darba likuma  40.panta divpadsmito daļu (redakcija, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī). Minētā norma paredz, ka, Ministru kabinets nosaka komercdarbības veidus, kuros darba devējam ir pienākums, noslēdzot darba līgumu, darbiniekam izsniegt darbinieka apliecību, kā arī nosaka darbinieka apliecībā ietveramo informāciju un šīs apliecības izsniegšanas noteikumus. Šobrīd nepieciešamību pēc darbinieku apliecības nosaka šādi normatīvie akti – Apsardzes darbības likums, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”,  Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Ar Noteikumu projektu tiek konsolidēts un precizēts  jau esošais regulējums. 

Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie minētā noteikumu projekta, ietverot tajā mežsaimniecību un mežizstrādi, kā arī būvniecību kā komercdarbības nozares, kurās nepieciešamas darbinieku apliecības. M. Badovskis  aicina sociālos partnerus apzināt arī citas komercdarbības nozares, kurās būtu nepieciešamas darbinieku apliecības.   

Apsardzes darbības likumā noteiktais regulējums saglabāsies, arī Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”,  Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” pagaidām netiks grozīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta protokollēmuma Nr.45, 45.§ Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai" 13.3. punktu, tomēr pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma tiks iekļauta attiecīga atsauce anotācijā, kā arī paskaidrojošs punkts noteikumu projektā. Sociālie partneri piekrīt šādam risinājumam.

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai. Labklājības ministrija nosūtīs sociālajiem partneriem sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu saskaņošanai pirms tā nosūtīšanas izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Alksnis, R. Lūsis, D.Teice,  S.Rāgs, A.Pilsuma u.c.

 

Sēdi slēdz 16:03

 

 

Sēdi protokolēja:                                                                                   A.Pilsuma

 

Sēdes vadītājs:                                                                                  M.Badovskis