Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-09/3

Rīgā                                                                               2009.gada 13.augustā

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis -  R. Lūsis

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta direktora vietnieks

R.Lūsis

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

3. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

L.Vītola

4. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

L.Ciguze

5. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktore

R.Elce

6. 

VDI direktores vietniece

M.Noriņa

7. 

VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs

V.Virza

No darba devēju puses:

8.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

9.   

LDDK eksperts/
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors

A.Grigorjevs

10.             

LDDK eksperts/ Akciju sabiedrības „Latvenergo"
Personālvadības departamenta direktore

I.Kola

No arodbiedrību puses:

11.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

12.

LBAS jurists

K.Rācenājs

13.

LBAS/ Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības juriste

I.Kalniņa

14.

LBAS, darba aizsardzības eksperts

Z.Antapsons

15.

LBAS/Latvijas meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

16.

LM valsts sekretāra vietnieks

M.Badovskis

17.

Finanšu ministrijas (turpmāk - FM) Tiesību aktu departamenta direktors

M.Brencis

18.

FM Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītājas vietniece

I.Artemjeva

19.

Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja

A.Balode

20.

ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā referente

J.Travina

21.

Latvijas Augļkopju asociācija/ Dzērveņu audzētāju apvienība

G.Sauškina

Sēdi sāk plkst. 14:00

Darba kārtība

1.jautājums. Par likuma "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" 11.panta un Darba likuma 112.panta piemērošanu saistībā ar atlaišanas pabalsta apmēra noteikšanu

Ziņotājs: LDDK  ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

2.jautājums. Zemkopības ministrijas ierosinājums „Ienākumu no sezonas darbiem uzskaitīšanas atvieglojums"

Ziņotāji: ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja Andra Balode

3.jautājums. Vidējās izpeļņas aprēķināšana gadījumā, kad pēdējo sešu mēnešu laikā darbinieks ir slimojis un strādājis tikai pāris mēnešus

Ziņotājs: LDDK  ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

4.jautājums. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma grozījumi saistībā ar grozījumiem Darba aizsardzības likumā

Ziņotājs: LM  Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

5.jautājums. Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2009.gada 20.maija sēdē nolemto attiecībā uz piemaksu noteikšanu par virsstundu darbu, darbu svētku dienā un nakts darbu, kā arī garantijām par darbu svētku dienā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

6.jautājums. Citi jautājumi

1.jautājums

Par likuma "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" 11.panta un Darba likuma 112.panta piemērošanu saistībā ar atlaišanas pabalsta apmēra noteikšanu

Ziņotājs: LDDK ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

_____________________________________________________________

Darba likuma 112.pants paredz noteiktus atlaišanas pabalsta apmērus atkarībā no darbinieka nostrādātā laika pie darba devēja. Vienlaikus attiecībā uz atlaišanas pabalsta apmēriem attiecīgā norma paredz arī atrunu - ja  darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" 11.pantā, kurā ir atsauce uz Darba likuma 112.pantu, šādas atrunas nav.

Līdz ar to, piemērojot likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" 11.pantu, rodas pretrunas ar Darba likuma 112.pantā paredzēto, jo darba koplīgumos var tikt paredzēts lielāks atlaišanas pabalsta apmērs vai arī citi gadījumi, kas nav minēti likumā, kad izmaksājams atlaišanas pabalsts.

Jāuzsver, ka darba koplīgumus aizsargā Latvijas Republikas Satversme, tādēļ darba koplīgumos paredzētais ir jāievēro. Jāatzīmē, ka minētā problēma attiecināma arī uz darba līgumos paredzētajiem (lielākiem) atlaišanas pabalstiem, jo atbilstoši Civillikuma tiesību normām noslēgts līgums ir saistošs abām pusēm. Lai atrisinātu minēto jautājumu, DLTSA dalībpuses lemj par to.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Kola, E.Baldzēns, M.Brencis, I.Kalniņa, K.Rācenājs, J.Ā.Smildziņš, M.Noriņa, V.Virza, L.Vancāne u.c.

DLTSA nolemj:

Ievērojot to, ka darba koplīgumus aizsargā Latvijas Republikas Satversme un tajos paredzētais ir saistošs visām darba koplīguma pusēm (arī darba līgumā paredzētais ir saistošs abām līguma pusēm), vienīgais risinājums attiecīgajai situācijai būtu grozījumu veikšana darba koplīgumos un darba līgumos, lai panāktu, ka tajos noteiktie atlaišanas pabalsta apmēri atbilstu likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā".

2.jautājums

Zemkopības ministrijas ierosinājums „Ienākumu no sezonas darbiem uzskaitīšanas atvieglojums"

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja Andra Balode

_____________________________________________________________

Lai paredzētu atvieglojumus darba devējiem, kuri nodarbina darbiniekus sezonas rakstura darbos, saistībā ar darba līgumu slēgšanu, DLTSA dalībpuses uzklausa Zemkopības ministrijas izstrādātos priekšlikumus un lemj par to atbalstīšanu vai noraidīšanu.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

G.Sauškina, E.Baldzēns, I.Kalniņa, L.Vancāne, M.Badovskis, R.Elce, A.Grigorjevs u.c.

DLTSA nolemj:

VDI sadarbībā ar ZM organizēt darba grupu priekšlikumu izstrādāšanai saistībā ar atvieglojumiem darba devējiem, kuri nodarbina darbiniekus sezonas rakstura darbos, pieaicinot attiecīgajā darba grupā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Latvijas Augļkopju asociācijas pārstāvjus.

3.jautājums

Vidējās izpeļņas aprēķināšana gadījumā, kad pēdējo sešu mēnešu laikā darbinieks ir slimojis un strādājis tikai pāris mēnešus

Ziņotājs: LDDK  ģenerāldirektores vietniece Liene Vancāne

_____________________________________________________________

Ar mērķi panākt vienotu viedokli jautājumā par vidējās izpeļņas aprēķināšanu gadījumā, kad pēdējo sešu mēnešu laikā darbinieks ir slimojis un strādājis tikai pāris mēnešus, DLTSA dalībpuses lemj par šī jautājuma turpmāku risināšanu.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

L.Vancāne, I.Vjakse, R.Lūsis, K.Rācenājs, M.Badovskis u.c.

DLTSA nolemj:

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes pusēm iesniegt LM DD līdz 2009.gada 20.augustam savus priekšlikumus grozījumiem Darba likuma 75.pantā. LM, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem priekšlikumiem, sagatavot vienotu priekšlikuma grozījumiem Darba likuma 75.pantā redakciju un iesniegt to Saeimā pie likumprojekta „Grozījumi Darba likumā" (Nr.1181/Lp9) uz otro lasījumu.

4.jautājums

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma grozījumi saistībā ar grozījumiem Darba aizsardzības likumā

Ziņotājs: LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

 

Ņemot vērā to, ka ir aizkavējusies LM izstrādāto grozījumu Darba aizsardzības likumā virzība Saeimā un nav skaidra pozīcija par prakses standartu apstiprināšanas formātu, jautājums par DLTSA nolikuma grozījumu nepieciešamību ir atliekams līdz laikam, kad Saeimā būs pieņemti Darba aizsardzības likuma grozījumi.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, M.Badovskis, L.Vancāne, R.Elce, J.Ā.Smildziņš u.c.

DLTSA nolemj:

Ievērojot to, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā tika nolemts LM izstrādātos grozījumus Darba aizsardzības likumā nevirzīt izskatīšanai Saeimas 1.lasījumā, DLTSA nolemj, ka ieinteresētajām pusēm darba nedēļā no 2009.gada 17. līdz 21.augustam ir jāsanāk kopā un jāizstrādā alternatīvs priekšlikums grozījumiem Darba aizsardzības likumā. LM iesniegt attiecīgo priekšlikumu Saeimā.

5.jautājums

Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2009.gada 20.maija sēdē nolemto attiecībā uz piemaksu noteikšanu par virsstundu darbu, darbu svētku dienā un nakts darbu, kā arī garantijām par darbu svētku dienā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

Lai izpildītu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2009.gada 20.maija sēdē (prot Nr.6) nolemto - LM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, LBAS un LDDK precizēt redakcijas priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā attiecībā uz piemaksu noteikšanu par virsstundu darbu, darbu svētku dienā un nakts darbu, kā arī garantijām par darbu svētku dienā, DLTSA dalībpuses lemj par iespējamajām grozījumu redakcijām. 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

K.Rācenājs, L.Vancāne, M.Badovskis, I.Vjakse, J.Ā.Smildziņš u.c.

DLTSA nolemj:

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ievērojot to, ka LBAS pārstāvji iebilst pret piemaksu par virsstundu darbu, darbu svētku dienā un nakts darbu samazināšanu, kā arī vienas (lielākās) piemaksas noteikšanu gadījumos, kad darbs tiek veikts gan svētku dienā, gan nakts laikā.

6.jautājums

Citi jautājumi

1. I.Vjakse ziņo par Saeimā iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā saistībā ar Eiropas Komisijas ierosināto pārkāpuma procedūru pret Latviju par Direktīvas 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējam, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, prasību īstenošanu.

DLTSA nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2. Nākamās sēdes datums un laiks.

DLTSA nolemj:

Nākamo Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi rīkot pēc nepieciešamības.

 

Sēdi slēdz 15:30

Sēdi protokolēja                                                                      L.Vītola

Sēdes vadītājs                                                                               R.Lūsis