Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-11/1

Rīgā                                                                               2011.gada 4.februārī.

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis -  I.Vjakse

Piedalās:

No valdības puses:

1. 

Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja

I.Vjakse

2. 

LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente

M.Vīksne

3. 

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktora vietnieks

S.Rāgs

4. 

Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktora p.i.

R.Lūsis

5. 

VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja

M.Noriņa

No darba devēju puses:

6.   

Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) darba tiesību eksperte

D.Irbe

7.   

LDDK eksperts/Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvis

L.Matisons

8.   

LDDK eksperts/akciju sabiedrības „Inspecta Latvia" valdes priekšsēdētājs

P.Druķis

No arodbiedrību puses:

9.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

10.

LBAS jurists

K.Rācenājs

11.

LBAS/Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidente

I.Kalniņa

Pieaicinātās personas:

12.

LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu politikas nodaļas vadītāja

I.Baranovska

13.

VDI Darba tiesību nodaļas vadošais juriskonsults

V.Virza

14.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" priekšsēdētāja vietnieks

E.Krieviņš

15.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts" Personāla vadības departamenta juriskonsulte darba tiesisko attiecību jautājumos

L.Vancāne

Sēdi sāk plkst. 14:36

Darba kārtība

1. Grozījumu Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk - DLTSA) nolikuma 3. un 14.punktā apstiprināšana saistībā ar darba aizsardzības prakses standartu izskatīšanu un sēžu sasaukšanas biežumu

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

2. Par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, izbeidzot darba tiesiskās attiecības

Ziņotājs: VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa

3. Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu, ja to pieprasa darbinieks, kurš, kā audžuģimenes loceklis, noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

4. Idejas priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

5. Citi jautājumi

1.jautājums

Grozījumu DLTSA nolikuma 3. un 14.punktā apstiprināšana saistībā ar darba aizsardzības prakses standartu izskatīšanu un sēžu sasaukšanas biežumu

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

I.Vjakse informē, ka DLTSA 2010.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr.17.1-10/3), izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus DLTSA nolikumā attiecībā uz darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšanu un sēžu sasaukšanas biežumu, tika nolemts atbalstīt priekšlikumu DLTSA līmenī apstiprināt darba aizsardzības prakses standartus un DLTSA sēdes organizēt pēc vajadzības (pēc kādas no DLTSA dalībpuses ierosinājuma), taču ne retāk kā reizi trīs mēnešos, un veikt nepieciešamos grozījumus DLTSA nolikumā. LM ir sagatavojusi attiecīgos grozījumus DLTSA nolikumā, kurus šajā DLTSA sēdē nepieciešams apstiprināt.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Druķis, R.Lūsis, K.Rācenājs, E.Baldzēns, S.Rāgs, M.Vīksne  u.c.

DLTSA nolemj:

Apstiprināt LM sagatavotos grozījumus DLTSA nolikumā un virzīt tos apstiprināšanai Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē.

2.jautājums

Par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, izbeidzot darba tiesiskās attiecības

Ziņotājs: VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa

_____________________________________________________________

M.Noriņa informē, ka 2010.gada 10.novembrī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr. SKC-667, kurā nolemts, ka gadījumā, ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku un darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vairākus gadus (konkrētajā gadījumā netika izmantots ikgadējais apmaksātais atvaļinājums par darba periodu no 1999.gada 15.oktobra līdz 2009.gada 2.aprīlim), darba devējam kompensācija par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekam nosakāma tikai par pusotru gadu (kompensācija par ne vairāk kā sešām nedēļām (kārtējā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma četras nedēļas un iepriekšējā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma divas nedēļas)). Vienlaikus M.Noriņa uzsvēra, ka Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta 2005.gada tiesu prakses apkopojumā „Jautājumi par Darba likuma normu piemērošanu" ir norādīts pretējs skaidrojums - „ja darba devējs nenodrošina ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, tam darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā ir jānes risks par kompensācijas izmaksu par visu periodu, par kuru atvaļinājums nav izmantots, atbilstoši DL 31.panta nosacījumiem par prasības noilguma termiņu". Ņemot vērā tiesu praksē esošos abus pretējos skaidrojumus, nepieciešams lemt par turpmāko rīcību, sniedzot skaidrojumus jautājumā, kas skar neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: K.Rācenājs, V.Virza, R.Lūsis, I.Kalniņa u.c.

DLTSA nolemj:

1.     Līdz brīdim, kamēr nav pilnībā skaidrs tiesu redzējums un pamatojums par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kompensācija par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekam nosakāma par visu darba periodu, par kuru atvaļinājums nav izmantots; par jautājumiem, kas skar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2010.gada 10.novembrī pieņemto spriedumu, iesniedzējiem ierosināt vērsties Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā.

2.     Atbalstīt ideju veikt atbilstošus grozījumus Darba likumā, skaidri atrunājot periodu, par kādu darbiniekam pienākas kompensācija par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, bet darbinieks vairākus gadus nav izmantojis minēto atvaļinājumu; par minēto grozījumu Darba likumā saturu LM turpināt diskusijas ar VDI, LBAS un LDDK.

3.jautājums

Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu, ja to pieprasa darbinieks, kurš, kā audžuģimenes loceklis, noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

I.Vjakse informē, ka atbilstoši šobrīd spēkā esošajam darba tiesisko attiecību un sociālās apdrošināšanas regulējumam darbinieks, kurš ir bērna aizbildnis vai ir audžuvecāks, faktiski var aprūpēt bērnu vecumā līdz 1 gadam un saņemt vecāku pabalstu, tikai tad, ja darba devējs viņam šādu atvaļinājumu piešķir, taču darba devējam to nav pienākums darīt, kas ievērojami apgrūtina iespēju maziem bērniem nodrošināt nekavējoties augšanu ģimeniskā vidē, nevis bērnu namā. Līdz ar to LM ir izstrādājusi priekšlikumu grozījumiem Darba likuma 153.pantā, paredzot, ka darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu pieprasa darbinieks, kurš, kā audžuģimenes loceklis, noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina; atvaļinājumu piešķir uz bērna kopšanas  laiku, bet ne ilgāk kā līdz aprūpē nodotais bērns sasniedz 1 gada vecumu. Ņemot vērā raksturoto problemātisko situāciju, I.Vjakse aicina DLTSA dalībpuses atbalstīt attiecīgo priekšlikumu grozījumiem Darba likumā. Vienlaikus I.Vjakse uzsver, ka šāds regulējums ļautu sasniegt LM izstrādātā attīstības plānošanas dokumenta „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam" projektā paredzēto mērķi - panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli (politikas rezultāts - bāreņu un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vairāk iespēju augt ģimeniskā vidē).

Par apspriežamo jautājumu izsakās: K.Rācenājs, L.Vancāne, S.Rāgs,  u.c.

DLTSA nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu grozījumiem Darba likuma 153.pantā, LM sagatavot redakciju grozījumiem Darba likuma attiecīgajā pantā un saskaņot to ar sociālajiem partneriem - LBAS un LDDK.

4.jautājums

Idejas priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā

Ziņotājs: LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

I.Vjakse informē par idejām priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā, kurus varētu virzīt kā priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba likumā" pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā (attiecīgais likumprojekts 2011.gada 31.janvārī iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē):

1. paredzēt Darba likumā prasību, ja uz darba līguma pamata nodarbināms ārzemnieks, darba līguma eksemplāram valsts valodā pievienojams arī tulkojums ārzemniekam saprotamā valodā (Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam uzdevums Nr.5, 2009.gada 13.maija LM organizētajā sanāksmē pieņemtais lēmums);

2. paredzēt Darba likumā darba devējam pienākumu gādāt par darbinieka apliecības izsniegšanu, veikt darbinieka apliecību uzskaiti, noteikt darbinieka apliecībā iekļaujamo informāciju, kā arī paredzēt darbinieka pienākumus darbinieka apliecības lietošanā (Pasākumu plāna nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam pasākums Nr.4 un Nr.7, 2010.gada 4.augusta LM organizētajā sanāksmē pieņemtais lēmums);

3. paredzēt Darba likumā darba devēja pienākumu pēc valsts kontrolējošās iestādes pārstāvja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par noslēgtajiem darba līgumiem (Pasākumu plāna nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam pasākums Nr.3);

4. paredzēt Darba likumā darba devēja aizliegumu uzteikt darba līgumu ar  sievieti, kura baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā ne ilgāk kā līdz trīs gadiem, vienlaikus precizēt, kas ir uzskatāma par grūtnieci Darba likuma izpratnē;

5. paredzēt Darba likumā darba devēja tiesības uzteikt darba līgumu ar darbinieku, ja viņš atzīts par invalīdu, arī darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: S.Rāgs, K.Rācenājs, I.Kalniņa, E.Baldzēns u.c.

DLTSA nolemj:

1. DLTSA dalībpusēm turpināt diskusijas par pirmo priekšlikumu grozījumiem Darba likumā;

2. Atbalstīt otro priekšlikumu grozījumiem Darba likumā, paredzot, ka Darba likumā noteiktais regulējums par darba apliecībām attiecināms uz visiem darba devējiem un darbiniekiem, izņemot tos, kuri pakļauti Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma regulējumam; LM sagatavot redakciju grozījumiem Darba likumā un saskaņot to ar sociālajiem partneriem - LBAS un LDDK;

3. LM sagatavot redakciju grozījumiem Darba likumā saistībā ar otro priekšlikumu grozījumiem Darba likumā, saskaņot to ar sociālajiem partneriem - LBAS un LDDK, un tad vērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Darba likumā saistībā ar trešo priekšlikumu grozījumiem Darba likumā;

4. Pirms atkārtoti pārrunāt ar sociālajiem partneriem - LBAS un LDDK, ceturto priekšlikumu grozījumiem Darba likumā LM izvērtēt ceturtā priekšlikuma abu ideju atbilstību ES tiesību regulējumam;

5. LM sagatavot redakciju grozījumiem Darba likumā, nosakot, ka ar darbiniekiem, kas ir invalīdi, var uzteikt darba līgumu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, vai arī svītrojot darbiniekus - invalīdus no Darba likuma 108.panta otrās daļas darbinieku uzskaitījuma, kuriem ir priekšrocības palikt darbā darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, ja darba rezultāti un kvalifikācija vairākiem darbiniekiem būtiski neatšķiras; sagatavoto redakciju LM saskaņot ar sociālajiem partneriem - LBAS un LDDK

5.jautājums

Citi jautājumi

_____________________________________________________________

1) D.Irbe informē, ka arī darba devēji šobrīd strādā pie priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā, kas varētu būt gatavi tuvākajā laikā.

2) I.Vjakse informē, ka tuvākajā laikā tiks sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.272 „Noteikumi par sezonas rakstura darbiem", paredzot, ka sezonas rakstura darbi ir kūdras ieguve un kūdras ieguves vietu sagatavošana, kā tas tika nolemts DLTSA 2010.gada 29.jūlija sēdē (prot. Nr. 17.1-10/2). Tāpat I.Vjakse informē, ka LM saņemts Starptautiskās darba organizācijas uzaicinājums piedalīties Starptautiskās darba konferences 100.sesijā, vienlaikus aicinot LBAS un LDDK pārstāvjus jau sākt domāt par deleģējamajiem pārstāvjiem, jo tuvākajā laikā LM plāno nosūtīt uzaicinājumu ar lūgumu sociālos partnerus deleģēt šai konferencei pārstāvjus , lai savlaicīgi varētu uzsākt darbu pie Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanas.

3) E.Baldzēns informē par LBAS paveikto saistībā ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes priekšlikumiem par budžetu un jūrniekiem.

DLTSA nolemj: Ievērojot to, ka dalībpusēm vairs nav citu jautājumu, ko tās vēlētos izskatīt attiecīgā sēdē, sēde slēdzama.

Sēdi slēdz 16:02

Sēdi protokolēja                                                                                       L.Vītola

Sēdes vadītāja                                                                                          I.Vjakse