Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0501/3

Rīgā                                                                      2008.gada 14.augustā

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis - A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1.   LM Darba departaments                                           M.Brencis
2.   LM Darba departaments                                           I.Vjakse
3.   LM Darba departaments                                           L.Vītola
4.   Valsts darba inspekcija                                             R.Elce
5.   Valsts darba inspekcija                                             V.Virza
6.   Valsts darba inspekcija                                             M.Noriņa

No darba devēju puses:

7.    LDDK /GRIF                                                          A.Grigorjevs
8.    LDDK                                                                     L.Vancāne
9.    LDDK/TEA                                                            P.Druķis

No arodbiedrību puses:

10.   LBAS                                                                     E.Baldzēns
11.   LBAS                                                                     K.Rācenājs
12.   LBAS/LAKRS                                                        A.Odzelevičs
13.   LBAS/LMNA                                                          Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

14.   Aizsardzības ministrija                                             S.Žogota

Sēdi sāk plkst. 14:00

Darba kārtība

1.jautājums

Priekšlikumi saistībā  ar Grozījumiem Darba likuma 96.pantā (TA-3004).

Ziņo. S.Žogota

 

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi sēdes dalībnieki.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

1. Neatbalstīt Aizsardzības ministrijas piedāvāto grozījuma Darba likumā redakciju.

2. Papildināt 96.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) No valsts budžeta finansējamās institūcijas darbiniekam, kurš nepārtraucot darba pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai iegūtu darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, no valsts budžeta finansētā institūcija var segt pusi mācību gada maksas. Kārtību, kādā no valsts budžeta finansējamās institūcijas darbinieks atmaksā izdevumus, kurus segusi no valsts budžeta finansēta institūcija, nosaka Ministru kabinets."

Sēdi slēdz 15:15 

Sēdi protokolēja                                                                               S.Burda

Sēdes vadītājs                                                                               A.Grigorjevs