Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17.1-09/1

Rīgā                                                                      2009.gada 15.janvārī 

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis - A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1.   Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Darba departamenta direktora vietnieks   R.Lūsis
2.   LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja      I.Vjakse
3.   LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte         L.Vītola
4.   LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte         L.Ciguze
5.   Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) direktores vietniece        M.Noriņa
6.   VDI Darba tiesību nodaļas vadītājs                           V.Virza

No darba devēju puses:

7.    Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) ģenerāldirektores vietniece       L.Vancāne
8. LDDK eksperts/Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRIF" direktors      A.Grigorjevs
9. LDDK eksperts/ Akciju sabiedrības „Latvenergo" Personālvadības departamenta direktore                          I.Kola 

No arodbiedrību puses:

10.   Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja vietnieks        E.Baldzēns
11.   LBAS jurists                                                           K.Rācenājs
12.   LBAS/ Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents    M.Pužuls
13.   LBAS, darba aizsardzības eksperts                          Z.Antapsons
14.   LBAS/Latvijas meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs        J.Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

15.   Aizsardzības ministrija                                             S.Žogota

Sēdi sāk plkst. 14:00

Darba kārtība 

1.jautājums. Par iesniegtajiem priekšlikumiem Aizsardzības ministrijas izstrādātajam likumprojektam „Grozījumi Darba likumā" (grozījumiem Darba likuma 96.pantā)

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

2.jautājums. Par Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēžu dalībnieku sastāva aktualizēšanu

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

3.jautājums. Par priekšlikumiem saistībā ar 2009.gadā Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

Puses vienojās darba kārtību papildināt ar 4.jautājumu „Citi jautājumi". 

1.jautājums 

Par iesniegtajiem priekšlikumiem Aizsardzības ministrijas izstrādātajam likumprojektam „Grozījumi Darba likumā" (grozījumiem Darba likuma 96.pantā)

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

Pildot Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk - DLTSA) 2008.gada 18.decembra sēdē (protokolā Nr.17-0501/5) pieņemto lēmumu, DLTSA dalībpuses iesniedza izskatīšanai priekšlikumus Aizsardzības ministrijas izstrādātajam likumprojektam „Grozījumi Darba likumā", lai saskaņotu piedāvāto Darba likuma 96.panta redakciju.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

S.Žogota, I.Vjakse, E.Baldzēns, K.Rācenājs, J.Ā.Smildziņš, L.Vancāne, M.Noriņa, I.Kola, A.Grigorjevs, R.Lūsis.

DLTSA nolemj: 

Dalībpusēm līdz 2009.gada 30.janvārim kopīgi precizēt Aizsardzības ministrijas piedāvāto Darba likuma 96.panta redakciju un rakstveidā iesniegt Aizsardzības ministrijai.

2.jautājums

Par Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēžu dalībnieku sastāva aktualizēšanu

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

L.Vancāne, R.Lūsis, A.Grigorjevs, I.Kola, E.Baldzēns, I.Vjakse, Z.Antapsons.

DLTSA nolemj:

Informācija pieņemta zināšanai. 

3.jautājums 

Par priekšlikumiem saistībā ar 2009.gadā Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

Ar mērķi noskaidrot 2009.gadā DLTSA sēdē izskatāmos jautājumus, LM informē par iespējamajiem sēdēs izskatāmajiem jautājumiem 2009.gadā.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

J.Ā.Smildziņš, I.Kola, E.Baldzēns, M.Noriņa, A.Grigorjevs, K.Rācenājs.

DLTSA nolemj:

Apstiprināt LM priekšlikumus DLTSA darba plānam 2009.gadā un papildināt tos ar informāciju, ka II ceturksnī vienlaikus ar Valsts darba inspekcijas atskaiti (informāciju) par 2008.gada darbības rezultātiem izskatāma arī Nodarbinātības valsts aģentūras atskaite (informācija). Lai uzklausītu Valsts darba inspekcijas un Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju par 2008.gada darbības rezultātiem II ceturksnī sasaukt apvienotu DLTSA un Sociālās drošības apakšpadomes sēdi.

4. Jautājums

Citi jautājumi

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse

_____________________________________________________________

Lai noskaidrotu, kuru DLTSA pārstāvi deleģēt Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sekretariāta 2009.gada 11.februāra sēdē, kurā tiks skatīts jautājums „Darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību iekļaušana un ieviešana Izglītības (visos līmeņos) sistēmā", DLTSA dalībpuses lemj par pārstāvja deleģēšanu.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, L.Vancāne, K.Rācenājs, E.Baldzēns, I.Vjakse, M.Noriņa, A.Grigorjevs.

DLTSA nolemj:

PINTSA 2009.gada 11.februāra sēdē deleģēt LM Darba departamenta direktora vietnieku Renāru Lūsi, kā arī pieaicināt pārstāvi no VDI. Noteikt, ka minētajā sēdē par projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" kā ziņotājs pieaicināms pārstāvis no LBAS.

 

Sēdi slēdz 14:37

Sēdi protokolēja                                                                        L.Vītola

Sēdes vadītājs                                                                               A.Grigorjevs