Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0501/1 

Rīgā                                                                                       2008.gada 17.janvārī

Sēdi vada - arodbiedrību puses pārstāvis - E.Baldzēns

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta vadītāja

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta direktores vietnieks

R.Lūsis

3.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

4.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

No darba devēju puses:

5.

LDDK ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

6.

A/S „Latvenergo" / LDDK eksperts

I.Kola

No arodbiedrību puses:

7.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

8.

LBAS/LAKRS

A.Odzelevičs

9.

LBAS/LAKRS

M.Druka-Jaunzeme

10.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

11.

LBAS/LMNA

Ā.Smildziņš

12.

LBAS/LDZSA

G.Krišjāne

Pieaicinātās personas:

13.

Veselības ministrija

A.Rubīns

14.

LVSADA

V.Keris

15.

VTMEC darbinieku arodbiedrība

Z. Ganulēvičs

 

16.

LĀADA

D.Brūvele

17.

LETA

S.Sproģe

18.

LM , sabiedrisko attiecību speciāliste

M.Kupče

Sēdi sāk plkst. 13.30

Darba kārtība 

  1. Jautājums, kas saistīts ar noslēgtā darba koplīguma saturu Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrā (VTMEC). Ziņo E.Baldzēns un V.Keris.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) informē Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomei (DLTSA) par jautājumu, kas radies saistībā ar VTMEC noslēgtā Darba koplīguma VII sadaļā noteikto sociālo garantiju piemērošanu VTMEC darbiniekiem.

VTMEC tika saņemts Veselības ministrijas (VM) Revīzijas un iekšējā audita nodaļas ziņojuma projekts ar norādi „Pārtraukt 20.12.2005. MK noteikumiem Nr.995 neatbilstošu sociālo garantiju izmaksu Centra darbiniekiem". VTMEC un LVSADA norāda, ka VTMEC strādājošie nav ierēdņi, bet gan darbinieki, kuriem darba samaksa noteikta atbilstoši 20.12.2005. MK noteikumiem Nr.995. Savukārt, tiesu medicīnas ekspertiem, kuri VTMEC ir mazākumā, ir saistošs arī Tiesu ekspertu likums, kas nosaka tiesības papildus noteiktajai darba samaksai saņemt valsts civildienesta ierēdnim noteiktos pabalstus un kompensācijas. Tādējādi norādot, ka Veselības ministrijas Revīzijas un iekšējā audita nodaļas ziņojuma projekta norāde ir pretrunīga un piemērojama tikai tiesu medicīnas ekspertiem.

LVSADA ir vērsusies Valsts darba inspekcijā (VDI) ar lūgumu veikt pārbaudi VTMEC. VDI informē, ka pārbaudes veikšana par VM Revīzijas un iekšējā audita nodaļas veiktā atzinuma atbilstību normatīvajiem aktiem neietilpst VDI kompetencē, vienlaicīgi norādot, ka Tiesu ekspertu likums paredz, ka valsts tiesu eksperta darba samaksu (mēnešalgu, piemaksas, prēmijas) nosaka saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darba samaksas sistēmu. Valsts tiesu eksperta mēnešalgu nosaka atbilstoši amata saimei, līmenim un kvalifikācijas pakāpei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts tiesu ekspertam ir tiesības arī papildus noteiktajai darba samaksai saņemt valsts civildienesta ierēdnim noteiktos pabalstus un kompensācijas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. 20.12.2005. MK noteikumi Nr.995 nosaka tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas (mēnešalgas (mēneša darba alga), piemaksas un prēmijas) sistēmu un kvalifikācijas pakāpju noteikšanas kārtību. Līdz ar to, VDI norāda, ka attiecībā uz valsts sektorā nodarbinātajiem piemērojami tikai šajos noteikumos (kā arī citos speciālajos normatīvajos aktos attiecībā uz valsts iestādēm) noteiktā darba samaksas kārtība un sociālās garantijas. LBAS un LVSADA nepiekrīt šādai VDI nostājai.

Par apspriežamo jautājumu izteicās visi sēdes dalībnieki.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

Par apspriežamo jautājumu netika panākta vienošanās. Tika nolemts pušu pārstāvjiem izstrādāt priekšlikumus jautājuma risināšanai un jautājumu turpināt risināt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē (NTSP). NTSP sēdē izlemt, vai jautājuma risināšanai nepieciešams izveidot ekspertu darba grupu.

Sēdi slēdz 14:30

Sēdi protokolēja                                                                                                          S.Burda