Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0501/4

Rīgā                                                                      2008.gada 18.septembrī

Sēdi vada - valdības puses pārstāvis - R.Lūsis

Piedalās:

No valdības puses:

1.   LM Darba departamenta direktors                             M.Brencis
2.   LM Darba departamenta direktora vietnieks               R.Lūsis
3.   LM Darba departaments, Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja     I.Vjakse
4.   LM Darba departaments, Darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente M.Vīksne
5.   LM Darba departaments, Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte        L.Vītola
6.   LM Darba departaments, Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte        L.Ciguze
7.   Valsts darba inspekcijas direktore                             R.Elce
8.   Valsts darba inspekcija                                             V.Virza
9.   Valsts darba inspekcija                                             M.Noriņa 

No darba devēju puses:

10.   LDDK /GRIF                                                          A.Grigorjevs
11.   LDDK                                                                     E.Filippovs 

No arodbiedrību puses:

12.   LBAS, priekšsēdētāja vietnieks                                 E.Baldzēns
13.   LBAS, Darba aizsardzības eksperts                         Z.Antapsons
14.   LBAS/LAKRS                                                        A.Odzelevičs
15.   LBAS/LAKRS                                                        M.Druka-Jaunzeme
16.   LBAS/LMNA                                                          Ā.Smildziņš 

Pieaicinātās personas:

17.   Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija       I.Kornete-Līva
18.   Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departaments       I.Ilgaža
19.   Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departaments       L.Novožilova
20.   Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departaments       A.Kalniņa

Sēdi sāk plkst. 15:00

Neskatoties uz to, ka Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk tekstā - DLTSA) nav lemttiesīga, jo sēdē no darba devēju puses piedalās tikai 2 no vismaz 3 izvirzītajiem pārstāvjiem (DLTSA nolikuma 16.punkts), apakšpadome tomēr nolemj sēdi turpināt un izskatīt dienas kārtībā iekļautos jautājumus.

Darba kārtība

1. Par informatīvā ziņojuma "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" projektu

Ziņotājs: Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departamenta Politikas nodaļas vadītāja Inita Ilgaža

2. Par koncepciju „Mediācijas ieviešana Latvijā" projektu

Ziņotājs: Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departamenta Politikas nodaļas juriskonsulte Asnate Kalniņa

3. Par likumprojektu „Grozījumi Darba aizsardzības likumā"

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

4. Par noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

1. punkts. 

Par informatīvā ziņojuma "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" projektu

Ziņo: Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departamenta
Politikas nodaļas vadītāja
I.Ilgaža

_____________________________________________________________

Pēc Nacionāli trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk tekstā - NTSP) nolemtā (2008.gada 30.aprīļa NTSP sēdes protokols Nr.3, 3.punkts), Tieslietu ministrijas pārstāvji ar DLTSA locekļiem diskutē par informatīvā ziņojuma "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" projektu, lai izvērtētu valdības, LDDK un LBAS priekšlikumus par minēto ziņojumu.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

E.Baldzēns, E.Filippovs, M.Brencis, A.Grigorjevs, R.Elce, M.Noriņa, I.Vjakse, R.Lūsis, I.Kornete-Līva u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj: 

1.        Labklājības ministrijai sadarbībā ar VDI, LDDK un LBAS izstrādāt priekšlikumus informatīvā ziņojuma papildināšanai un līdz 18.oktobrim iesniegt tos Tieslietu ministrijai.

2.        TM papildināt informatīvo ziņojumu un iesniegt atkārtotai izskatīšanai NTSP.

2. punkts. 

Par koncepciju „Mediācijas ieviešana Latvijā" projektu

Ziņo: Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departamenta
Politikas nodaļas juriskonsulte
A.Kalniņa

_____________________________________________________________ 

Tieslietu ministrija iepazīstina sociālos partnerus ar koncepciju „Mediācijas ieviešana Latvijā" projektu. Ar Tieslietu ministrijas  Tiesu sistēmas departamenta Politikas nodaļas juriskonsultes A.Kalniņas sagatavoto prezentāciju sēdes dalībnieki varēja iepazīties pirms sēdes.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, M.Brencis, Ā.Smildziņš u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj:

1. Informācija pieņemta zināšanai.

 

3. punkts. 

Par likumprojektu „Grozījumi Darba aizsardzības likumā"

Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta
direktora vietnieks
R.Lūsis

_____________________________________________________________ 

Latvijas Darba devēju konfederācija izvērtējot Labklājības ministrijas sagatavoto Grozījumu Darba aizsardzības likumā projektu, izsaka šādus iebildumus un priekšlikumus:

1.     izslēgt 12.panta daļu, kurā paredzēts veikt izmaiņas likuma 20.panta trešajā daļā, jo patreiz spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka darba devējs uzticības personām darba laika ietvaros piešķir tām laiku, lai tās varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Tādēļ nav nepieciešams iekļaut regulējumu, kas uzliek pienākumu darba devējam piešķirt laiku, kas ir ne mazāks par 2 stundām nedēļā, jo katram darba devējam, ņemot vērā uzņēmumā pastāvošo situāciju, ir jāpiešķir atbilstošs laiks, kura ilgums var mainīties un būt gan ilgāks, gan īsāks par 2 stundām nedēļā. Tāpat tas var būt atšķirīgi ilgs dažādās nedēļās;

2.     izteikt 15.panta ar kuru likuma 24.pants tiek papildināts ar otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

„8) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc prakses standartu apstiprināšanas nodrošināt to publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis";

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

Z.Antapsons, E.Filippovs, A.Grigorjevs, R.Lūsis u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj: 

1. Par apspriežamo jautājumu netika panākta vienošanās. LDDK uztur savus iebildumus. Jautājums tiks atkārtoti skatīts starpinstitūciju sanāksmē.

4. punkts. 

Par noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta
direktora vietnieks
R.Lūsis

_______________________________________________________

Labklājības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu „Grozījums MK 08.02.2005. noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"" (VSS-1351), kurā rosina izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Līdz 2012.gada 1.janvārim šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darba vides iekšējo uzraudzību un riska novērtēšanu uzņēmumā ir tiesīgs veikt darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programmu."

Latvijas Darba devēju konfederācija izvērtējot Labklājības ministrijas sagatavoto grozījumu uzskata, ka šādus grozījumus noteikumos veikt nav lietderīgi, jo tie par 3 gadiem ilgāk pieļauj situāciju, ka darba vides iekšējo uzraudzību un riska novērtēšanu bīstamo nozaru uzņēmumā veic darba aizsardzības speciālisti, kuri nav ieguvuši profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, kas var būtiski pasliktināt šo procesu kvalitāti.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

E.Filippovs, A.Grigorjevs, R.Lūsis

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj:

1. Par apspriežamo jautājumu netika panākta vienošanās. LDDK savu nostāju nemaina. Jautājums atkārtoti tiks skatīts starpinstitūciju sanāksmē.

Sēdi slēdz 16:30 

Sēdi protokolēja                                                                          S.Riekstiņa

Sēdes vadītājs                                                                               R.Lūsis