Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0501/5

Rīgā                                                                      2008.gada 18.decembrī

Sēdi vada - arodbiedrību puses pārstāvis - P.Krīgers

Piedalās:

No valdības puses:

1.   LM Darba departamenta direktora vietnieks               R.Lūsis
2.   LM Darba departaments, Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja     I.Vjakse
3.   LM Darba departaments, Darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente M.Vīksne
4.   Valsts darba inspekcija                                             V.Virza
5.   Valsts darba inspekcija                                             M.Muižniece
6.   LM Darba departaments, Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte        L.Vītola 

No darba devēju puses:

7.    LDDK                                                                     L.Vancāne
8.    LDDK                                                                     P.Druķis
9.    LDDK                                                                     I.Kola 

No arodbiedrību puses:

10.   LBAS, priekšsēdētājs                                              P.Krīgers
11.   LBAS jurists                                                           K.Rācenājs
12.   LBAS                                                                     M.Pužuls
13.   LBAS, Darba aizsardzības eksperts                         Z.Antapsons
14.   LBAS/LMNA                                                          Ā.Smildziņš

Pieaicinātās personas:

15.   Aizsardzības ministrijas                                           S.Žogota

Sēdi sāk plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Jautājums. Par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā 2008.gadā un plānotajiem 2009.gadā

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

2. Jautājums. Priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.427 "Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība"

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

3. Jautājums. Par likumprojektu „Grozījumi  Darba likumā"

Ziņotājs: Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vecākā referente Sanita Žogota

Puses vienojās darba kārtības 3.jautājumu skatīt pirmo.

3. Jautājums 

Par likumprojektu „Grozījumi  Darba likumā"

Ziņotājs: Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas vecākā referente Sanita Žogota

_____________________________________________________________

Pildot Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2008.gada 10.decembra lēmumu, Aizsardzības ministrija iesniedz atkārtotai izskatīšanai apakšpadomē sagatavotos priekšlikumus saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Darba likumā", lai saskaņotu to jauno redakciju.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

K.Rācenājs, L.Vancāne, P.Krīgers, I.Vjakse, I.Kola u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj:

1.        DLTSA neatbalsta iesniegto likumprojekta redakciju.

2.        Dalībpusēm līdz 2009.gada 9.janvārim rakstveidā iesniegt DLTSA priekšlikumus 96.panta redakcijai un iesniegtos priekšlikumus izvērtēt nākamajā DLTSA sēdē.

 

1. Jautājums 

Par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā 2008.gadā un plānotajiem 2009.gadā

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

L.Vancāne, P.Krīgers, K.Rācenājs, R.Lūsis, A.Smildziņš u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj:

Informācija pieņemta zināšanai.

2. jautājums 

Jautājums. Priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.427 "Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība"

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis

_____________________________________________________________

Ar mērķi veicināt sociālo dialogu un uzticības personu ievēlēšanu uzņēmumos, atbilstoši Darba aizsardzības jomas attīstības programmā 2008.-2010.gadam noteiktajam Labklājības ministrija 2009.gadā plāno izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība". Jautājums tiek iesniegts DLTSA, lai diskutētu ar sociālajiem partneriem par šādu grozījumu nepieciešamību un lūgtu iesniegt arī savus priekšlikumus grozījumiem.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

R.Lūsis, Z.Antapsons, I.Kola u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolemj: 

Atbalstīt grozījumu nepieciešamību un darba grupas izveidošanu.

 

Sēdi slēdz 15:56

Sēdi protokolēja                                                                          S.Riekstiņa

Sēdes vadītājs                                                                               P.Krīgers