Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes

sēdes protokols Nr . 31-05 - 22/10

 

Rīgā                                                                                        2013. gada 22.oktobrī

 

Sēdi vada M.Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

 

Piedalās:

No valdības puses:

Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Renārs Lūsis - Valsts darba inspekcijas direktors
Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
 

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:
Andris Alksnis - LDDK darba tiesību eksperts

Inga Kola - A/S „Latvenergo"

Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"

Pēteris Druķis - A/S „Inspecta Latvija"

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:

Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Kaspars Rācenājs - LBAS jurists

Jevgenija Stalidzāne - Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētāja
 

Pieaicinātās personas:

Nataļja Mickeviča - LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte

Edvīns Krieviņš - LBAS, Arodbiedrība LAKRS priekšsēdētāja vietnieks

Vilnis Virza -  VDI Darba tiesību nodaļas vadošais juriskonsults - nereģistrētās nodarbinātības analītiķis-  koordinators

Ziedonis Antapsons - LBAS, Eksperts darba aizsardzības jautājumos

Gita Oškāja - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juridiskās daļas vadītāja

Ineta Tāre - Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktore

 

Sēdi sāk plkst.15.05

 

Darba kārtība

 

  1. Par priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

  1. Darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšana (Darba aizsardzības prakses standarti autotransporta nozarei un pārtikas ražošanas nozarei).

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

  1. Informācija par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai ES padomē.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktore Ineta Tāre.

 

  1. Citi jautājumi.

1.jautājums

Par priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā.

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

 

M. Badovskis atklāj sēdi un aicina sēdes dalībniekus uzsākt diskusiju par ierosinātajiem grozījumiem Darba likumā, kas paredz,

1. Papildināt 37.panta otro daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

„Uz bērnu vecumā no 16 gadiem attiecināmi šā panta ceturtās daļas noteikumi par pusaudžu nodarbināšanu."

2. Papildināt 132.panta otrās daļas 2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Bērnu, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, bet turpina iegūt pamatizglītību, laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, var nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, taču ne ilgāk par 7 stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā."

3. Papildināt 138.panta trešo daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

„Nakts darbinieku, kura darbs saistīts ar īpašu risku, aizliegts nodarbināt vairāk par astoņām stundām diennakts periodā, kurā viņš veicis nakts darbu, bet šo noteikumu var nepiemērot šā likuma 140.panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

Sēdes dalībniekiem nav konceptuālu iebildumu pret grozījumiem Darba likuma 37. un 132. pantā.

LBAS pārstāvji aicina papildināt likumprojekta „Grozījumi Darba likumā" 138.panta trešā daļas ceturto teikumu ar vārdiem „pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem". Sēdes dalībnieki atbalsta LBAS priekšlikumu.

LBAS pārstāvji aicina arī diskutēt par pārtraukumu darbā darba tiesisko regulējumu. Valdības puses pārstāvji, ievērojot to, ka LBAS priekšlikums nav pietiekoši sagatavots, aicina diskutēt par iespējamām izmaiņām pārtraukumu darbā darba tiesiskajā regulējumā citā sanāksmē, par kuras norises laiku un vietu puses vienosies atsevišķi.

DLTSA nolemj:

Izteikt likumprojekta „Grozījumi Darba likumā" 138.panta trešo daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

„Nakts darbinieku, kura darbs saistīts ar īpašu risku, aizliegts nodarbināt vairāk par astoņām stundām diennakts periodā, kurā viņš veicis nakts darbu, bet šo noteikumu pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var nepiemērot šā likuma 140.panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A. Alksnis, K.Rācenājs u.c.

2.jautājums

Darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšana (Darba aizsardzības prakses standarti autotransporta nozarei un pārtikas ražošanas nozarei).

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākais eksperts Māra Vīksne.

Māra Vīksne informē, ka Darba aizsardzības prakses standartus autotransporta nozarei un pārtikas ražošanas nozarei ir nepieciešams apstiprināt DLTSA. Ievērojot to, ka 2013.gada 10.jūlija DLTSA kvoruma trūkuma dēļ nebija lemttiesīga, sociālie partneri tiek aicināti tos apstiprināt šajā sēdē.

LDDK izsaka priekšlikumu turpmāk, veidojot prakses standartus, vairāk pievērsties labas prakses piemēru atspoguļošanai, bet ne tikai koncentrēties uz darba devēja pienākumu aprakstu. Sēdes dalībnieki piekrīt, ka turpmāk, veidojot prakses standartus, LDDK izteiktais priekšlikums iespēju robežās būtu jāņem vērā.

 

DLTSA nolemj:

Apstiprināt Darba aizsardzības prakses standartus autotransporta nozarei un pārtikas ražošanas nozarei

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Badovskis, A.Grigorjevs, P. Druķis, R.Lūsis u.c.

 

3.jautājums

Informācija par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai ES padomē.

 

Ziņotājs: Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktore I. Tāre

 

I.Tāre informē par aktualitātēm un gaidāmajiem pasākumiem saistībā ar gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai ES padomē.

 

DLTSA nolemj:

Pieņemt zināšanai I.Tāres sniegto informāciju.

 

Sēdi slēdz 15:50

 

Sēdi protokolēja:                                                                                   A.Pilsuma

Sēdes vadītājs:                                                                                       M.Badovskis