Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes protokols Nr. 1

Rīgā                                                                                                      2005.gada 24.februārī

Sēdi vada - valdības puses vadītājs - I.Tāre.

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta direktora vietnieks - Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

3.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

4.

TM personālvadības nodaļas vadītāja

J.Rauga

5.

VDI darba tiesību daļas vadītāja vietnieks

G.Staune

No darba devēju puses:

1.

SIA „GRIF" direktors, LDDK eksperts

A.Grigorjevs

2.

A/S „GRINDEKS" darba aizsardzības nodaļas vadītājs, LDDK eksperts

A.Bauze

3.

VAS „LATVENERGO" Administratīvā departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

4.

VAS „Latvijas pasts" personāla daļas vadītāja, LDDK eksperts

D.Jasmane

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

2.

LBAS juriskonsults

O.Garkājs

3.

Latvijas meža nozaru arodbiedrības darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

4.

LBAS darba aizsardzības konsultants

Z.Antapsons

5.

LIZDA juriskosulte

B.Fricsone

6.

LBAS Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls

Nepiedalās:

1.

SIA "Lattelekom" Darba aizsardzības nodaļas vecākais darba aizsardzības administrators, LDDK eksperts

J.Nipāns

2.

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

I.Jākobsone

3.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" speciālists darba aizsardzības un koplīgumu speciālists.

A.Odzelēvičs

Uzaicinātās personas:

1.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

2.

VDI direktors

J.Bērziņš

3.

VSAA direktora vietas izpildītāja

I.Vāvere

4.

VSAA juridiskā departamenta vadītāja

M.Groduma

5.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja vietniece

I.Laganovska - Dīriņa

Sēdi sāk plkst. 13.00

            Darba kārtība

1.        Par Latvijā nodarbināto ārzemnieku uzskaites sistēmas izveidošanu.

2.        Par MK noteikumu „Par higiēnas prasībām paaugstināta riska objektiem - publisku pakalpojumu sniedzējiem" projektu.

3.        Par LDDK piedāvātajiem prioritārajiem jautājumiem izskatīšanai DLTSA 2005.gadā.

4.        Par LBAS piedāvātajiem prioritārajiem jautājumiem izskatīšanai DLTSA 2005.gadā.

5.        Par nākamo DLTSA kārtējo sēdi

1.  Jautājums

Ziņoja - I.Tāre.

Statistika par Latvijā nodarbinātajiem ārvalstu pilsoņiem ir nepieciešama, lai analizētu situāciju Latvijas darba tirgū un kādas nozares apdraudējuma gadījumā, Latvija, izmantojot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumā atrunātos brīvas darbaspēka pārvietošanās pārejas perioda nosacījumus, varētu aizsargāt savu darba tirgu, nosakot ierobežojumus jauno ES dalībvalstu pilsoņu piekļuvei Latvijas darba tirgum. Ierobežojumus varēs noteikt tikai tādā gadījumā, ja Latvija apdraudējumu statistiski spēs pierādīt.

Līdz ar to nepieciešams izstrādāt Latvijā nodarbināto ārvalstu pilsoņu uzskaites sistēmu, lai uzraudzītu un aizsargātu Latvijas darba tirgu un ievērotu regulas par statistikas vākšanu prasības.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk - noteikumi) darba devējam jau ir pienākums katru mēnesi informēt (aizpildot un iesniedzot šo noteikumu pielikumā minētās anketas) Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk - VID) par darbā pieņemtajiem un atlaistajiem darba ņēmējiem (tajā skaitā arī par ārzemniekiem), uzskatām, ka būtu veicami grozījumi augstākminētajos noteikumos, lai papildinātu noteikumos esošās anketas ar ziņām (ar jaunām ailēm, atbilstoši iepriekšminētajai regulai par statistikas vākšanu), kuras aizpilda darba devējs un iesniedz VID, papildus būtu pilnveidojama arī attiecīgā VID datu bāze.

Iegūto informāciju VID tālāk nodotu NVA apkopošanai un analīzei, kā rezultātā Latvija varēs izpildīt gan regulas par statistikas vākšanu prasības, izvairoties no iespējamām sankcijām pret Latviju regulas neizpildes gadījumā, gan veikt darba tirgus uzraudzības un nepieciešamības gadījumā arī aizsardzības pasākumus saskaņā ar Pievienošanās līguma brīvas darbaspēka kustības pārejas perioda noteikumiem.

Uzskatām, ka:

1)     efektīvāk (izdevīgāk attiecībā uz nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem) ir veikt VID esošās datu bāzes pilnveidošanu, nevis izstrādāt un ieviest jaunu datu bāzi citā institūcijā;

2)     darba devēju iesniegtā informācija VID par strādājošajiem ārvalstu pilsoņiem Latvijā būs precīza, ticama un korekta, kuru tālāk varēs izmantot NVA šajā ziņojumā minēto mērķu sasniegšanai;

3)     darba devējam netiek uzlikts papildus slogs, viņam aizpildot klātpievienotās ailes jau esošajām, pirms kārtējās informācijas iesniegšanas VID, šādā gadījumā tiek piemērots „vienas pieturas aģentūras" princips, t.i., darba devējs netērē laiku un resursus, iesniedzot citā institūcijā informāciju par nodarbinātajiem ārvalstu pilsoņiem;

4)     VID datu bāzes pilnveidošana sniegs iespēju efektīvāk cīnīties ar nelegālo un nedeklarēto nodarbinātību un nodokļu nemaksāšanu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

Z.Antapsons, Ā.Smildziņš, A.Bauze, A.Grigorjevs, E.Korčagins, E.Baldzēns, J.Bērziņš

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

DLTSA atbalsta Labklājības ministrijas viedokli, ka šis jautājums jāvirza tālāk skatīšanai valdībā kā grozījumi MK 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" un ņemot vērā šīs informācijas nepieciešamību gan darba devējiem, gan arodbiedrībām, kā arī valsts institūcijām, lētākais un vienkāršākais risinājums būtu VID datu bāzes pilnveidošana.

2.  Jautājums

Ziņoja - S.Broka

Veselības ministrija gan vēstulē, gan telefoniski ir informējusi< ka VM sagatavošanā ir MK noteikumu „Par higiēnas prasībām paaugstināta riska objektiem - publisku pakalpojumu sniedzējiem" projekts, kas tiek izstrādāts saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu un kurā tiks noteiktas higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem - publisku pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu infekcijas slimību profilaksi.

DLTSA tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus par to kādas normas vajadzētu ieviest un kādas vajadzētu ņemt laukā no esošajiem noteikumiem.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, E.Korčagins, I.Tāre, E.Baldzēns, A.Bauze, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Uz nākamo DLTSA 28.04.2005 sēdi izskatīt priekšlikumus, kurus jāiesniedz līdz 10. aprīlim, uzaicināt Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras pārstāvjus, lai pārrunātu, apspriestu projekta virzību.

3. Jautājums

Ziņoja - E.Korčagins.

Prioritāro jautājumu izskatīšana 2005.gadam, no kuriem LDDK būtiskākie jautājumi ir noteikumu par elektrodrošību izstrādi un par valsts līdzdalību darba aizsardzības veicinošo pasākumu finansēšanā.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, A.Bauze, E.Korčagins, A.Grigorjevs, Ā.Smildziņš, I.Tāre

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LDDK iesniegtos prioritāros jautājumus izskatīt 2005.gadā.

4.jautājums

Ziņoja - E.Baldzēns

Priekšlikums pie prioritārajiem jautājumiem ielikt „Grozījumi Darba likumā",

Konkrēti par minimālo apmaksājamo stundu skaitu (vasarā skatīt) un par profesiju klasifikatoru arī pievienot jautājumu. Ziņojumi par SDO.

Nedrīkst aizmirst to, lai tiktu ievērots DLTSA nolikums.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, Z.Antapsons, Ā.Smildziņš, I.Tāre.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LBAS izteiktos priekšlikumus ņemt vērā un izskatīt 2005.gadā.

4.jautājums

Ziņoja - S.Broka

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nākamā DLTSA sēde notiek 2005.gada 28.aprīlī.

Sēdi slēdz plkst. 14.20

Sēdes vadītāja I.Tāre

Sēdes protokoliste S.Broka

Vīzas:

A.Grigorjevs

Darba devēju puses pārstāvis

2005.gada __.marts

E.Baldzēns

Arodbiedrību puses pārstāvis

2005.gada __.marts