Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-08.01/3

Rīgā                                                                                       2006.gada 27.decembrī

Sēdi vada - arodbiedrību puses pārstāvis - E. Baldzēns 

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta direktora vietnieks, Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

2.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja vietniece

I.Laganovska-Dīriņa

3.

VDI direktore

R.Elce

4.

LM darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

No darba devēju puses:

5.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

6.

A/S „INSPECTA" valdes priekšsēdētājs, LDDK eksperts

P.Druķis

7.

SIA „GRIF" direktors, LDDK eksperts

A.Grigorjev

No arodbiedrību puses:

8.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

9.

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Z.Antapsons

10.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

11.

Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

12.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" darba aizsardzības un koplīgumu speciālists

A.Odzelevič

Pieaicinātās personas:

13.

IZM Profesionālās izglītības departamenta direktors

G.Krusts

14.

IZM Vispārējās izglītības departamenta Institucionālās attīstības nodaļas vadītāja vietniece

B.Jurisone

15.

IZM Profesionālās tālākizglītības nodaļas vecākā referente

I.Ziediņ

Sēdi sāk plkst. 15.00

Darba kārtība 

1. Par 2007.gada darbības plāniem.

2. Par jautājumu, kas saistīts ar mācību atvaļinājuma apmaksas pilnveidi.

3. Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu 2007-2013.gadam projekta prezentācija.

3.1. VDI neraksturīgo funkciju pārskatīšana (diskusija par šo jautājumu).

3.2. Darba aizsardzības jautājumu integrēšana izglītības sistēmā (diskusija par šo jautājumu).

Pirms pirmā jautājuma izskatīšanas, E.Baldzēns lūdz DLTSA locekļus vienoties par iepriekšējās DLTSA sēdes protokola apstiprināšanu.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Apstiprināt 05.12.2006. DLTSA sēdes protokolu. 

1. jautājums

 Par 2007.gada plāniem

Ziņoja - E.Korčagins.

Ziņo par LDDK darbības prioritātēm 2007.gadam. E.Korčagins informē, ka attiecībā uz normatīvajiem aktiem, LDDK jautājumi lielā mērā sakrīt ar to, ko LM grasās darīt 2007.gadā. Tie ir jautājumi, kas attiecas uz veselības pārbaudēm, darba aizsardzības pamatnostādnēm, darba aizsardzības programmu 2007.-2013.gadam.

E.Korčagins informē, ka darba aizsardzības ekspertu darba grupā 2006.gada 20.septembrī, tika identificēti vēl divi jautājumi, pie kuriem LDDK vēlas sniegt savus priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos:

1) Ministru kabineta 08.02.2005 noteikumos Nr.99, „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju". LDDK ierosina pārskatīt 1.pielikumu - minētos komercdarbību veidus tieši saistībā ar šo darbību veikšanu nekomerciālos nolūkos.

2) Darba aizsardzības likumā (8.panta 4.daļa, kurā teikts: "Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 9.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk cita veida darbību, tas paziņo par to Valsts darba inspekcijai") - LDDK vēlas vest diskusiju par to, cik lielā mērā šī norma ir aktuāla un nepieciešama.

E.Korčagins informē, ka aktuāls būs arī jautājums, ko LDDK vēlas risināt kopā ar LBAS - uzsākt sekmīgi Eiropas Sociālā Fonda projektu par darba aizsardzības likumdošanas sekmīgu ieviešanu, kur ir paredzēta virkne pasākumu ar mērķi veicināt darba aizsardzības likumdošanas ieviešanu no 2007 - līdz 2013.gadam, kur paredzēti daudz komplicēti pasākumi: gan iespēja uzņēmumiem piesaistīt par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem kompetentās institūcijas darba vides risku sākotnējai novērtēšanai, gan elektroniskās risku novērtēšanas sistēmas izstrādāšana, konkrēti akcentējot to uz maziem un mikro uzņēmumiem, gan arī darba aizsardzības prasību apjoma definēšana mācību programmām. Šo te pasākumu plānošana jau notiks 2007.gadā, lai 2008.gadā tos jau varētu veikt pilnā apjomā.

R.Lūsis attiecībā uz LDDK plāniem informē, ka LM nepiekrīt šogad pārskatīt MK noteikumu Nr.99 prasības uzsverot, ka 1 gads ir pārāk īss laiks lai izvērtētu, vai kādā no nozarēm, kas ir iekļautas noteikumu pielikumā un kam ir jāpiesaista kompetenta institūcija, ir notikušas tādas izmaiņas, kas liktu domāt par nozares izkļaušanu no saraksta. Šādu izvērtējumu LM gatavojas veikt ne ātrāk kā vismaz 3 gadus pēc noteikumu spēkā stāšanās, kad var objektīvāk izvērtēt situāciju un izmaiņas konkrētajās nozarēs.

Ziņo- E.Baldzēns.

Informē, ka LBAS darbības plāni 2007.gadā arī sakrīt ar LM darbības plāniem un vēl papildus prioritāri ir jautājumi:

1) Eiropas Sociālās Hartas atsevišķu pantu (2.,3.,4. pants) ratifikācija.

2) Koplīgumu nostiprināšana gan nozares, gan ģenerālvienošanās līmenī nozarē, gan arī uzņēmuma līmenī.

3) Darba aizsardzības jomā, viens no stratēģiskiem uzdevumiem bija un paliek - panākt, lai visos uzņēmumos, kuros ir vismaz arodbiedrības, būtu ievēlētas un apmācītas uzticības personas, (tiek paplašināts apmācāmo loks LBAS sertificētajos kursos, arī arodbiedrību līderu apmācības).

4) Eiropas Sociālā Fonda tālejošie mērķi (par kuriem jau ziņoja LDDK).

5) Aktualizēt jautājumu par darba drošības standartiem - par cik darbiniekiem un uzticības personām standarti praktiski nav pieejami, nav iespējams ar darba devējiem diskutēt pietiekami kvalificēti. Nav pieejami rekomendējošie pamatdokumenti u.c. jautājumi.

Ziņo I.Vjakse un R.Lūsis.

I.Vjakse informē  DLTSA locekļus, ka darba tiesību jomā LM plāno jau gada sākumā strādāt pie grozījumiem Darba likumā, kā arī aktuāls būs jautājums par grozījumiem Streiku likumā un daudzi citi jautājumi saistībā ar Latvijas instrukciju un pozīciju par aktuāliem darba tiesību jautājumiem Eiropas Savienībā izstrādi. 

R.Lūsis ziņo par aktuālajiem jautājumiem darba aizsardzības jomā. Atgādina, ka pagājušajā DLTSA sēdē jau tika runāts par LM plāniem 2007.gadam, kas attiecas uz darba aizsardzības jomu. Informē, ka šobrīd jau ir sagatavots projekts darba plānam 2007.gadam un iepazīstina ar jautājumiem, kas ir iekļauti darba plānā un to plānotajiem izpildes termiņiem.

1) Programma darba aizsardzības jomā 2007.-2013.gadam atbilstoši ES jaunajai stratēģijai darba drošībā un veselības aizsardzībā ar mērķi - noteikt darba aizsardzības jomas attīstībai nepieciešamos pasākumus, kā arī Darba vides institūta izveides mehānismu un darbības modeli. (2007.gada 1. pusgads)

2) Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnja noteikumos Nr.527 „ Kārtība, kādā veicama obligātās veselības pārbaude" - aktualizēt kārtību, kādā veicama obligātās veselības pārbaude. (2007.gads)

3) Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" - skatīt kā tiek samazināts administratīvais slogs darba devējiem un precīzāk noteikt darba vides risku novērtēšanas un dokumentēšanas kārtību. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 1.cet.)

4) Jauni Ministru kabineta noteikumi „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība" - samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, radot jaunu tiesisko pamatu nelaimes gadījumu darbā reģistrēšanai un uzskaitei. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 2.pusgadā)

5) Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" - aktualizēt kārtību attiecībā uz darba aprīkojuma lietošanas drošību un darbu augstumā un noteikt prasības darba aprīkojuma lietošanai. (Paredzēts uzsākt no 2007.gada sākuma)

6) Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" - skatīt jautājumus, kas skar nelegālās nodarbinātības risku būvniecības nozarē, uzlabot jauniešu drošības un veselības aizsardzību darbā. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 1.cet.)

7) Jauni Ministru kabineta noteikumi „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku" - noteikt tiesisko pamatu darbinieku aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku darbā. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada beigās)

8) Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.septembra noteikumos Nr.539 „Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" - lai noteiktu kārtību un prasības darbam ar kancerogēnām vielām un prasības to novērtēšanai un mērīšanai darba vides gaisā. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 2.cet.)

9) Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" - noteikt prasības darba vides trokšņa mērīšanai. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 2.pusgadā)

10) Grozījumi 2001.gada 20.jūnija „Darba aizsardzības likumā" . (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 2. pusgadā)

11) Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.101 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību". (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 2.cet.)

12) Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos" - noteikt prasības darba aizsardzības apmācībai, veicinot darba aizsardzības speciālistu kompetences paaugstināšanu. (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 4.cet.)

13) Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās" - noteikt prasības darba vides faktoriem (piemēram, apgaismojumam, mikroklimatam). (Darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt 2007.gada 3.cet.)

14) Un citi jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Komisijas informēšanu par Latvijas likumdošanas atbilstību ES direktīvām darba aizsardzības jomā un turpināt darbu pie 2004.gada programmas „ES pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" projekta "Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība".

Ziņojuma noslēgumā R.Lūsis ierosina DLTSA locekļus uzsākt diskusiju un izteikt savu viedokli par SDO kongresā pieņemto konvencijas Nr.187 „Darba aizsardzības veicinošais pamats" ratifikāciju.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Korčagins, E.Baldzēns, R.Lūsis, I.Vjakse u.c. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Visu dalībpušu ziņojumi par 2007.gada plāniem pieņemti zināšanai.

Jautājumu par konvenciju skatīt kādā no nākamām DLTSA sēdēm.

2. jautājums

Par jautājumu, kas saistīts ar mācību atvaļinājuma apmaksas pilnveidi

Ziņoja - G.Krusts

G.Krusts informē DLTSA locekļus par Izglītības un zinātnes ministrijai doto Ministru kabineta uzdevumu kopā ar Labklājības ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, LDDK un LBAS izstrādāt priekšlikumus mācību apmaksas pilnveidei (MK 2006.gada 22.augusta protokols Nr.43 (45§, 5.punkts) saskaņā ar LM Informatīvā ziņojuma „Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās" 3.7.apakšpunktu.

Informē, ka tika sasauktas vairākas darba grupas sēdes, lai risinātu šo problēmu un izstrādātu priekšlikumus mācību atvaļinājuma apmaksas pilnveidei, kā arī šis jautājums tika skatīts Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē 2006.gada 21.decembrī. Diemžēl vēl joprojām nav atrasts vienots viedoklis par priekšlikumiem mācību apmaksas pilnveidei. IZM ir lūgusi Ministru kabinetu pagarināt uzdevuma izpildes termiņu.

Lai izpildītu Ministru kabineta doto uzdevumu, IZM lūdz iekļaut šo jautājumu nākamajā DLTSA sēdē un sniegt viedokli par iespējamo risinājumu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

G.Krusts, E.Korčagins, E.Baldzēns, R.Lūsis, Z.Antapsons u.c. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Iekļaut jautājumu nākamajā sēdē un pusēm sniegt savu viedokli.

3. jautājums

 Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu 2007-2013.gadam projekta prezentācija.

Ziņoja - R.Lūsis.

R.Lūsis DLTSA locekļiem prezentēja Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu projektu 2007. - 2013.gadam. (Prezentācija pirms sēdes tika izsūtīta DLTSA locekļiem informācijai.)

R.Lūsis ziņoja, ka darbs pie pamatnostādnēm vēl nav pabeigts, un pirms iesniegšanas Ministru kabinetā, vēlējās pārrunāt šo jautājumu kopā ar IZM, jo pamatnostādnēs dažas jomas skar IZM jautājumus.

R.Lūsis prezentācijā iepazīstināja ar darba aizsardzības stratēģiskās attīstības līdzšinējo politiku, pamatnostādņu mērķiem, galvenajiem darbības virzieniem lai sasniegtu mērķus. Sniedza ieskatu pamatnostādņu saistībai ar citiem politikas plānošanas dokumentiem. Ziņoja par identificētajām problēmām, kā vienu no svarīgākajām izceļot - informācijas zināšanu un preventīvās attieksmes trūkumu darba aizsardzības jomā, īpaši jauniešu vidū. Informēja par politikas pamatprincipiem, risinājumiem, plānotajiem rezultātiem un indikatoriem, un nākamajiem soļiem (2007.gada janvārī pamatnostādnes paredzēts virzīt uz MK. Plānots, ka darba aizsardzības jomas attīstības programmas 2007.-2013.gadam izstrāde, kura ir tikko sākusies, projekta ietvaros ilgs līdz 2007.gada 1.cet. beigām). 

Par cik programmā ir ietverti IZM kompetences jautājumi, piemēram - darba aizsardzības integrēšana visu līmeņu izglītības iestādēs, R.Lūsis izsaka priekšlikumu, IZM izvērtēt iespēju piedalīties programmas darba aizsardzības jomā 2007.-2013.gadam izstrādē.

Diskusijas laikā sēdes dienas kārtības 3.jautājums tika apvienots ar 3.2.jautājumu - Par darba aizsardzības jautājumu integrēšanu izglītības sistēmā.

Par apspriežamajiem jautājumiem izteicās:

R.Lūsis, Ā.Smildziņš, A.Grigorjevs, B.Jurisone, E.Korčagins, E.Baldzēns, R.Elce u.c. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

IZM tiks nosūtīts uzaicinājums uz nākamo programmas darba aizsardzības jomā 2007.-2013.gadam darba grupas sēdi. IZM deleģēt pārstāvi darba grupai.

3.1. jautājums

VDI neraksturīgo funkciju pārskatīšana (diskusija par šo jautājumu)

Ziņoja - R.Lūsis.

R.Lūsis iepazīstināja DLTSA locekļus ar MK noteikumiem NR.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", kur 3.punkta 3.1.apakšpunkts nosaka sekojošo: Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk - vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības jautājumos ir šādas: 3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (valsts dibinātas izglītības iestādes vadītājs - sadarbībā ar attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību), pieaicinot atbildīgo uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām. Atzinumu par izglītības iestādes atbilstību minētajām prasī­bām sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas - Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienests, Sabiedrības veselības aģentūra un Valsts darba inspekcija.

Informēja DLTSA locekļus un uz sēdi pieaicinātos pārstāvjus no IZM, ka vērtējot VDI kapacitāti (kas izriet no iepriekš minētajām pamatnostādnēm), LM ir secinājusi, ka VDI uzdotās funkcijas, kas izriet no noteikumiem Nr.492, neatbilst inspekcijas tiešajiem pienākumiem un atņem VDI daudz laika.

Tālāk VDI direktore R.Elce, komentējot noteikumos uzlikto funkciju - ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un sniegt atzinumu par izglītības iestādes atbilstību minētajām prasībām, informēja par šā noteikuma punkta izpildi, rezultātiem un lietderību uzsverot, ka ne tikai pati VDI ir secinājusi, bet arī 2005.gada rudenī notikušais Eiropas Savienības Vecāko darba inspektoru komitejas veiktais VDI audits ir sniedzis savu atzinumu, ka noteikumos uzliktā funkcija VDI ir praktiski nelietderīga.

Saskaņā ar IZM mājas lapā pieejamo informāciju, uz doto brīdi ir reģistrētas aptuveni 2792 izglītības iestādes. VDI pēc skolu pieprasījuma ir apsekojusi aptuveni 1000 izglītības iestādes. Lai apsekotu vienu skolu, tam ir nepieciešama aptuveni viena diena. No tā izriet, ka lai apsekotu visas izglītības iestādes, kas ir reģistrētas, un parēķinot VDI kapacitāti, VDI būtu nepieciešams štatu palielinājums par 11 inspektoriem tikai, lai apsekotu izglītības iestādes, kā to paredz noteikumi Nr.492. R.Elce vērsa uzmanību, ka šie noteikumi ir izdoti ar Izglītības likuma 14.panta 21. punktu, kurš nosaka: kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmās palīdzības pieejamība, kā arī izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos. R.Elce uzsver, ka šie noteikumi Nr.492 prasa atzinumu par atbilstību ekspluatācijas prasībām, kas īsti neatbilst likumā dotajam deleģējumam, nedz arī ietilpst VDI kompetencē. VDI apsekojot skolas, nevar pateikt, vai šī skola ir ekspluatācijai derīga vai nav. Šādu funkciju var pildīt būvinspekcija, un veikt būvtehniskos apsekojumus, kas ietilpst viņu kompetencē, pienākumos un atbilst viņu normatīvajiem aktiem. VDI kompetencē ir novērtēt, kā ir sakārtota darba aizsardzības sistēma, vai tā ir izveidota atbilstoši noteikumiem, vai ir riska novērtējums un apmācīts darbinieks darba aizsardzībā. R.Elce informēja, ka, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, var secināt, ka izglītības iestādēs pa šo laiku darba aizsardzības jautājumi ir daudzmaz sakārtoti.

Aicināja Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt šo nepieciešamību pēc VDI atzinuma, kā noteikts noteikumos Nr.492, kā arī izvērtēt nepieciešamību pēc VDI funkcijām turpmāk - vai tās ir nepieciešamas, kur, cik lielos apmēros un termiņos, jo šobrīd noteikumu Nr.492 regulējums, kas attiecas uz VDI nav efektīvs un nepieciešams tādā līmenī, kā tas ir noteikts.

R.Lūsis piebilda, ka iespējams līdzšinējām VDI aktivitātēm ir bijusi arī pozitīva nozīme, jo darba aizsardzības jautājumi skolās ir sakārtojušies, tomēr LM noteikti neatbalsta šādu neefektīvu VDI laika un resursu izlietojumu, jo VDI nepietiek resursu lai apmeklētu kaut reizi 2 gados daudz bīstamāku nozaru uzņēmumus, piemēram, būvniecībā vai kokapstrādē, bet uz izglītības iestādēm ir jādodas katru gadu.

IZM pārstāvis G.Krusts piekrīt, ka minētā VDI uzliktā funkcija neizklausās īsti efektīva un lietderīga un piekrīt rosināt IZM vadību izvērtēt iespēju atteikties no prasības VDI veikt ikgadējos izglītības iestāžu apmeklējumus. G.Krusts tāpat lūdz LM nosūtīt vēstuli IZM, kurā būtu paskaidroti minētie argumenti funkcijas nelietderībai.  

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, R.Elce, G.Krusts u.c.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Labklājības ministrijai sadarbībā ar Valsts darba inspekciju sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai rakstisku vēstuli ar argumentiem par šo problēmsituāciju, lūdzot izvērtēt noteikumos VDI uzliktās funkciju lietderību.
 

3.2. jautājums

Darba aizsardzības jautājumu integrēšana izglītības sistēmā (diskusija par šo jautājumu)

Ziņoja - R.Lūsis

R.Lūsis informēja DLTSA sanāksmes dalībniekus, ka šogad notikušās Eiropas Darba drošības nedēļas, kas šogad bija veltīta jauniešu darba aizsardzībai, ietvaros organizētajā apaļā galda diskusijā jau izskanējuši viedokļi par nepieciešamību darba aizsardzības jautājumus integrēt izglītības sistēmā un tas ir noteikts arī gan darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēs, gan programmā 2007. - 2013.gadam.

Ņemot vērā to, ka tas tiešā mērā skar IZM intereses un kompetenci R.Lūsis ir aicinājis IZM piedalīties šajā diskusijā un iespējams to turpināt darba grupas ietvaros, kas izstrādā darba aizsardzības jomas programmu 2007. - 2013.gadam.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, R.Elce, G.Krusts, B.Jurisone u.c. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Lēmums uzaicināt IZM pārstāvi uz darba grupu jau tika pieņemts 3.punkta ietvaros.

Nobeigumā sēdes vadītājs E.Baldzēns lūdz sēdes locekļus vienoties par nākamo DLTSA sēdes laiku. 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nākamā DLTSA sēde notiks 2007.gada 24. janvārī plkst.15:00.

Sēdi slēdz plkst. 16:30

Sēdes vadītājs                                                                                                          E.Baldzēns 

Sēdes protokoliste                                                                                                       S.Burda 

Vīzas:

R.Lūsis

Valdības puses pārstāvis

 

E.Korčagins

Darba devēju puses pārstāvis