Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes ārkārtas sēdes protokols Nr. 3

Rīgā                                                                                                      2005.gada 28.aprīlī

Sēdi vada - arodbiedrību puses vadītājs - E.Baldzēns.

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta  direktore

I.Tāre

2.

LM Darba departamenta  direktora vietnieks - Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

3.

FM nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

4.

TM juriskonsults

D.Broks

5.

TM personālvadības departamenta direktore

E.Niedra

6.

VDI darba tiesību daļas vadītāja vietnieks

G.Staune

No darba devēju puses:

1.

A/S „GRINDEKS" darba aizsardzības nodaļas vadītājs, LDDK eksperts

A.Bauze

2.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

3.

SIA „GRIF" direktors, LDDK eksperts

A.Grigorjevs

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

2.

LBAS juriskonsults

O.Garkājs

3.

Latvijas meža nozaru arodbiedrības darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

4.

LBAS darba aizsardzības konsultants

Z.Antapsons

5.

LBAS Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls

Nepiedalās:

1.

VAS „LATVENERGO" Administratīvā departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

2.

SIA "Lattelekom" Darba aizsardzības nodaļas vecākais darba aizsardzības administrators, LDDK eksperts

J.Nipāns

3.

VAS „Latvijas pasts" personāla daļas vadītāja, LDDK eksperts

D.Jasmane

2.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

3.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" speciālists darba aizsardzības un koplīgumu speciālists.

A.Odzelēvičs

Uzaicinātās personas:

3.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga juriskonsults

S.Skripka

4.

LM Darba departamenta  Darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente

J.Kanča

5.

VDI direktors

J.Bērziņš

6.

SIA „Kolonna - serviss" valdes priekšsēdētāja

M.Gauja

7.

VM sabiedrības veselības departamenta

G.Grīsle

Sēdi sāk plkst. 13.00

            Darba kārtība

1.          Par MK noteikumu projekta „Par higiēnas prasībām paaugstināta riska objektiem - publisku pakalpojumu sniedzējiem" attīstības gaitu.

2.          Par Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšlikumiem par grozījumiem Darba likumā.

3.          Par nākamo DLTSA kārtējo sēdi

1.         Jautājums

Ziņoja - G.Grīsle.

Priekšlikumus sagatavo Sabiedrības veselības aģentūra. Projekts ir sagatavošanas stadijā un ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku vesela rinda citu noteikumu. Var iesniegt priekšlikumus šiem noteikumiem. Noteikumu izstrāde, kas saistīta ar ārstniecības iestādēm jāpabeidz līdz šī gada beigām.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

A.Bauze, Ā.Smildziņš, G.Grīsle, A.Grigorjevs, R.Lūsis, I.Tāre, E.Korčagins, E.Baldzēns, M.Badovskis, I.Kola, M.Druka-Jaunzema.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

 Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju par noteikumu projekta izstrādes gaitu.

2.jautājums

Ziņoja - E.Baldzēns

1) Izteikt 18.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"Ja darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus darbinieku, ģenerālvienošanās, kas noslēgta starp darba devēja organizāciju vai darba devēju organizāciju apvienību un darbinieku arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību apvienību (savienību), ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. Attiecībā (tālāk kā pantā)".

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nevienojas - atlikt izskatīšanai uz NTSP sēdi.

2) Papildināt 58.panta 1.daļu ar teikumu:

„...bet ne ilgāk par vienu mēnesi, izņemot 2.daļā paredzēto gadījumu"

Jānorāda pagaidu aizlieguma robežas, lai nepieļautu situāciju, ka darbinieks vairākus mēnešus netiek ne pielaists pie darba, ne atbrīvots.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nevienojas - atlikt izskatīšanai uz NTSP sēdi.

3) Papildināt 75.panta ceturto daļu ar teikumu:

„Mēneša vidēja izpeļņa nevar būt mazāka par mēneša darba samaksu"

Panta ceturtajā daļā noteikts, ka mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar seši. Tādējādi, ja pēdējo sešu mēnešu laikā darbinieks, piemēram, trīs mēnešus ir slimojis, tad viņa mēneša vidēja izpeļņa būs divas reizes mazāka, nekā tad, ja viņš visus sešus mēnešus būtu strādājis.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, I.Ošiņa, G.Staune.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Darba grupā izdiskutēt, izrunājot ar grāmatvežiem.

4) 138.panta 1.daļas 1.teikumā svītrot vārdus "vairāk nekā divas stundas", jo piemēram, pārdevējiem un kasieriem, strādājot ar naudu un apkalpojot pircējos šajās vēlajās vakara stundās darba dienas beigās prasa pastiprinātu uzmanības un redzes koncentrēšanos.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, Z.Antapsons, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nevienojas - atlikt izskatīšanai uz NTSP sēdi.

5) Papildināt 140.pants ar 5.daļu:

"Darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar darba grafikiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā."

Jādod iespēja darbiniekam iepazīties ar darba grafikiem savlaicīgi, lai varētu plānot savu personīgo laiku, kā tas ir paredzēts maiņu darba gadījumā.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, G.Staune, A.Bauze, A.Grigorjevs, J.Bērziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Vienojas - LDDK savā starpā pārrunāt par citiem iespējamiem termiņiem.

6) 144.panta 2.daļā vārdu „vai" nomainīt ar vārdu „un".

Pašreizējā redakcija var tikt pārprasta, jo 68.panta 1.daļa nosaka obligātu piemaksu 100% apmērā par darbu svētku dienā, nevis dod izvēles iespēju starp atpūtu citā nedēļas dienā un atbilstošu atlīdzību.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, I.Ošiņa, Z.Antapsons, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Vienojas, ka LBAS atsauc šo jautājumu.

3.jautājums.

Nākamā sēde - 30.jūnijs

I.Tāre ziņo par darba apliecību ieviešanu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Baldzēns, I.Tāre, E.Korčagins, I.Ošiņa, Z.Antapsons, A.Grigorjevs, A.Bauze, J.Bērziņš, R.Lūsis, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Vienojas, ka VDI nosūtīs visiem informāciju par Lietuvas pieredzi darba apliecību ieviešanā.

Sēdes vadītājs E.Baldzēns

Sēdes protokoliste D.Lūka