Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes
sēdes protokols Nr. 17-0801/ 2 [1]

Rīgā                                                                                       2007.gada 30.maijā

Sēdi vada - darba devēju puses pārstāvis - A.Grigorjevs

Piedalās:

No valdības puses:

1.

LM Darba departamenta direktores vietnieks

R.Lūsis

2.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja vietniece

M.Reinsone

3.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

4.

VDI direktores vietniece

M.Noriņa

No darba devēju puses:

5.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

6.

LDDK eksperts / Tehnisko Ekspertu Asociācijas valdes priekšsēdētājs

P.Druķis

7.

LDDK eksperts /SIA „GRIF" direktors,

A.Grigorjevs

8.

A/S „Latvenergo" Personālvadības departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

No arodbiedrību puses:

9.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

10.

LBAS/LAKRS

A.Odzelevičs

11.

LBAS juriskonsults

K.Rācenājs

12.

LBAS/LMNA Meža nozaru arodu biedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

13.

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Z.Antapsons

14.

LBAS/ LSAD

M.Pužuls

Pieaicinātās personas:

15.

Finanšu ministrija

R.Bika

16.

NTSP sekretāre

M.Lāce

Sēdi sāk plkst. 15.30

Darba kārtība 

1. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi". Ziņo R.Bika.

2. Par pretējiem viedokļiem MK noteikumu Nr. 379 grozījumu darba grupā par punktiem 14 un 31.4. Ziņo LBAS.

3. Par Konvencijas un Rekomendācijas par darba aizsardzības pamatjautājumiem izskatīšanu. Ziņo M.Reinsone.

1. Jautājums. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" 

Ziņoja - R.Bika

R.Bika informē, ka 2007.gada 23.aprīļa Ministru kabineta komitejā jautājums par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" tika atlikts un uzdots uzdevums šo jautājumu skatīt Nacionāli trīspusējās sadarbības padomē, jo nebija saskaņots noteikumu projekta 7. punkts. Domstarpības bija radušās starp Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. R.Bika DLTSA sēdes pārstāvjus informē par šo punktu:

„7. Papildināt noteikumus ar 7.2punktu šādā redakcijā:

„7.2 Ja darbinieks katru dienu var atgriezties dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50% apmērā no attiecīgajai valstij noteiktās dienas naudas normas. Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto darba un atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta.""

Par cik Ministru kabineta komitejā jautājums tika atlikts, R.Bika aicina sociālos partnerus vienoties par jautājuma atrisināšanu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Bika, E.Korčagins, K.Rācenājs, R.Lūsis, R.Elce, M.Noriņa, Ā.Smildziņš, I.Kola, E.Baldzēns. 

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

Par apspriežamo jautājumu netika panākta vienošanās, tika nolemts jautājumu turpināt risināt NTSP 20.jūnija sēdē. 

2. Jautājums. Par pretējiem viedokļiem MK noteikumu Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" grozījumu darba grupā par punktiem 14 un 31.4.

Ziņo - Z.Antapsons 

1.  Par Noteikumu 14.punktu.

LBAS iebilst pret LM izstrādātā Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta  2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"" 7.punktu ar kuru paredzēts svītrot esošo noteikumu 14.punktu.

LBAS uzskata, ka esošais Noteikumu 14.punkts par prasību koplīgumā iekļaut būtiskākos darba aizsardzības pasākumus ir būtisks pamats arodbiedrībām risinot darba aizsardzības jautājumus uzņēmumā un tā izslēgšana varētu pasliktināt nodarbināto situāciju.

LBAS uzstāj uz Noteikumu 14.punkta saglabāšanu patreizējā redakcijā.

E.Korčagins (LDDK) norāda uz esošā Noteikumu 14.punkta neatbilstību Darba likuma prasībām, kurš neparedz obligātu Koplīguma satura noteikšanu. LDDK iebilst pret Noteikumu 14.punkta saglabāšanu un uzstāj uz tā svītrošanu.

2. Par Noteikumu 31.4.apakšpunktu:

LBAS iebilst pret jauno Noteikumu 31.punkta redakciju, kur ir svītrots Noteikumu 31.4.apakšpunkts, uzskatot, ka tādējādi netiks sastādīti visi šobrīd Noteikumu 31.4.apakšpunktā minētie saraksti.

R.Lūsis (LM) paskaidro, ka no Noteikumu 31.punkta svītrotas normas, kas dublē jau Darba aizsardzības likumā noteikto. Turklāt jaunā Noteikumu 31.punkta redakcija tieši vērš darba aizsardzības speciālista uzmanību uz to, ka bez Darba aizsardzības likumā noteiktajiem sarakstiem pastāv vēl citi, kuri ir jāsastāda tieši pēc darba vides risku novērtēšanas.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

Z.Antapsons, E.Korčagins, R.Lūsis, R.Elce, Ā.Smildziņš, I.Kola, E.Baldzēns.

Darba lietu trīspusējās apakšpadome nolēma:

1) Ņemot vērā to, ka puses nevarēja vienoties par 14.punkta saglabāšanu noteikumos, LBAS uztur savu iebildumu un diskusiju par šo jautājumu virzīs augstākā līmenī.

2) Puses vienojās par Noteikumu 31.punkta un tā apakšpunktu jauno redakciju, kā arī vienojās, ka skaidrojums par sastādāmajiem sarakstiem būtu risināms ar speciālu vadlīniju vai prakses standartu palīdzību.

3. Jautājums. Par Konvencijas un Rekomendācijas par darba aizsardzības pamatjautājumiem izskatīšanu.

Ziņo M.Reinsone.

2006.gadā pieņemta Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konvencija Nr.187 par darba aizsardzības pamatjautājumiem, kura ir izstrādāta, ņemot vērā valstu izteiktos priekšlikumus un ievērojot 1981.gada Darba drošības un veselības aizsardzības konvenciju Nr.155, Darba drošības un veselības aizsardzības rekomendāciju Nr.164, kā arī citus ar darba aizsardzību saistītos SDO dokumentus. Lai papildinātu 2006.gada Konvenciju par darba aizsardzības pamatjautājumiem Nr.187, 2006.gadā ir pieņemta arī  Rekomendācija Nr.197 par darba aizsardzības pamatjautājumiem. SDO uzsver, ka nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšana ir viens no galvenajiem SDO mērķiem un tādēļ arī tika pieņemta Konvencija, īpaši uzsverot arī preventīvās kultūras nozīmi.

Konvencijas pamatā runā par tādiem terminiem kā: nacionālā politika, darba drošības un veselības aizsardzības nacionālā sistēma, darba drošības un veselības aizsardzības nacionālā programma un nacionālā darba drošības un veselības aizsardzības preventīvā kultūra. Ir sniegtas arī šo terminu definīcijas. Konvencijas mērķis - katra dalībvalsts, kas ratificējusi šo konvenciju, nodrošina patstāvīgu situācijas uzlabošanu darba aizsardzības jomā, lai novērstu nelaimes gadījumu darbā un arodslimību rašanos. Un īpaši tiek uzsvērta sadarbība ar darba devējiem un nodarbināto organizāciju pārstāvjiem. M.Reinsone iepazīstina DLTSA locekļus sīkāk ar Konvenciju un Rekomendāciju, kuras iepriekš tika nosūtītas sēdes dalībniekiem elektroniski.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Informācija pieņemta zināšanai. Nolēma šo jautājumu skatīt atkārtoti, atgriežoties pie Konvencijas ratificēšanas lēmuma pēc tam, kad tiks pieņemtas Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam un uz to pamata izstrādātā programma. 

Sēdi slēdz plkst. 16:30

Sēdes vadītājs                                                                                                       A.Grigorjevs

Sēdes protokoliste                                                                                                       S.Burda