Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāriem un Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt vienlīdzīgu attieksmi un iespējas sievietēm un vīriešiem visās jomās, tostarp attiecībā uz dalību darba tirgū, noteikumiem un nosacījumiem, veicināt labākus nodarbinātības apstākļus un karjeras virzību, kā arī nodrošināt vienādu samaksu par vienādas vērtības darbu  sievietēm un vīriešiem.