Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts izveidots 2006. gada decembrī (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1922/2006), lai risinātu ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus, ar kuriem līdz šim nenodarbojās esošās Eiropas Savienības institūcijas. Regulā ietvertie Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta mērķi ir palīdzēt Kopienas iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, un dalībvalstu iestādēm cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī  veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visās Kopienas un sekojoši dalībvalstu politikas jomās, kā arī uzlabot ES pilsoņu izpratni par šiem jautājumiem. 

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1922/2006 (2006. gada 20. decembris) 10. pantu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta valdē ir astoņpadsmit pārstāvji, ko ieceļ amatā Padome, balstoties uz priekšlikumu, ko iesniedz katra attiecīgā dalībvalsts, un viens loceklis, kas pārstāv Komisiju. Padomē ir astoņpadsmit pilntiesīgi locekļi, kas pārstāv astoņpadsmit dalībvalstis prezidentvalstu rotācijas kārtā; katra attiecīgā dalībvalsts ieceļ vienu locekli uz trīs gadu laikposmu. Saskaņā ar regulas 10. panta 2. punktu aizstājēju, kas pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā, ieceļ amatā, izmantojot vienu un to pašu procedūru.