Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju

Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju ir neformāla darba grupa, kas izveidota 2001.gadā. Šajā grupā piedalās amatpersonas, kuras dalībvalstīs ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības jautājumiem, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Grupa tiekas divas reizes gadā un to organizē un vada Eiropas Komisija. Šīs grupas sanāksmes ir diskusiju forums, kur iespējams gūt informāciju par citu valstu pieredzi dažādu iniciatīvu ieviešanā, lai tādējādi uzlabotu nacionālo dzimumu līdztiesības politiku un integrētās pieejas stratēģiju saskaņotību un mijiedarbību.