Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja ir izveidota ar 2008. gada 16. jūnija Komisijas lēmumu 2008/590/EK. Komiteja palīdz Komisijai formulēt un ieviest Kopienas darbības, kas vērstas uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem, un sekmē pastāvīgu attiecīgās pieredzes, politikas un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un dažādajām iesaistītajām pusēm. Katra dalībvalsts ir deleģējusi vienu pārstāvi no ministrijām vai valdības departamentiem, kas atbild par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu (šo pārstāvi ieceļ katras dalībvalsts valdība), kā arī vienu pārstāvi no valsts komitejām vai iestādēm, kuras izveidotas ar oficiāla lēmuma palīdzību un kuras ir īpaši atbildīgas par vienlīdzīgām iespējām starp sievietēm un vīriešiem.