2023. gada 10. maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2023/970 par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu (turpmāk – Direktīva 2023/970). Ar Direktīvu 2023/970 tiek noteiktas minimālās prasības vienādas darba samaksas principa piemērošanas un diskriminācijas aizlieguma nostiprināšanai, jo īpaši ar darba samaksas pārredzamības un pastiprinātu izpildes mehānismu palīdzību.

Direktīvā 2023/970 ir ietverti darba devēja pienākumi darba samaksas pārredzamības nodrošināšanā, tostarp pirms darba attiecību sākšanas, informējot darbiniekus par sākotnējo darba samaksu vai tās diapazonu, kas noteikts, balstoties uz objektīviem, dzimumneitrāliem kritērijiem, kā arī koplīgumiem, ko darba devējs piemēro amatam. Vienlaikus noteikts, ka darba devējs neuzdod pretendentiem jautājumus par viņu darba samaksu pagātnē.

Direktīvā 2023/970 ir noteikti arī papildu pienākumi darba devējiem, kuri nodarbina vismaz 250 darba ņēmēju. Šiem darba devējiem katru gadu ir jāpublisko informācija par nodarbināto sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību viņu uzņēmumā vai organizācijā. Darba devējiem, kas nodarbina mazāk nekā 250 darba ņēmējus tas jādara ik pēc trīs gadiem (norma tiek piemērota no 2027. vai 2031. gada), bet darba ņēmējiem, kas nodarbina mazāk kā 100 darbiniekus, informācijas sniegšana ir brīvprātīga. Ja darba samaksas atšķirība ir vismaz 5 procentu apmērā jebkurā no to darbinieku kategorijām, kuri veic vienādu vai vienādi vērtīgu darbu, un šī atšķirība nav pamatojama ar objektīviem un dzimumneitrāliem faktoriem, tad attiecīgajam darba devējam sadarbībā ar darbinieku pārstāvjiem ir jāveic darba samaksas novērtējums situācijas labošanai.

Direktīvā 2023/970 paredzēts arī dalībvalstu pienākums nodrošināt darbinieku tiesību aizsardzību, tostarp tiesu procedūru pieejamību. Dalībvalstis arī paredz iedarbīgus, samērīgus un atturošus sodus, ko piemēro par tiesību un pienākumu pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar vienādas darba samaksas principu. Saskaņā ar Direktīvu 2023/970 dalībvalstis arī izvēlas līdztiesības iestādi, kas ir kompetenta vienādas darba samaksas jomā.

Dalībvalstīm Direktīvas 2023/970 prasības ir jāievieš nacionālajos tiesību aktos līdz 2026. gada 7. jūnijam.

Astra Vjatere

Vecākā eksperte
astra.vjatere [at] lm.gov.lv