2023. gada 22. novembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2023/2668, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (turpmāk – Direktīva 2023/2668). Direktīva 2023/2668 paredz šādas izmaiņas:

 • tiek precizēts azbesta definējums, proti, azbests ir šādi šķiedrveida silikāti, kas saskaņā ar Regulu Nr.1272/2008 ir klasificēti kā 1A kategorijas kancerogēni:
  • aktinolītazbests,
  • amozītazbests (grunerīts),
  • antofilītazbests,
  • krizotilazbests,
  • krokidolītazbests,
  • tremolītazbests;
 • nosaka stingrāku arodekspozīcijas robežvērtību - 0,01 šķiedru/cm3;
 • precizē azbesta šķiedru skaitīšanai izmantojamās metodes;
 • precizē darba vietās veicamos pasākumus nodarbināto aizsardzībai pret azbesta radīto risku;
 • nosaka prasību darba devējiem par informācijas iegūšanu un apkopošanu pirms darba ar azbestu saturošiem materiāliem.

Dalībvalstīm Direktīvas 2023/2668 prasības ir jāievieš nacionālajos tiesību aktos līdz 2025. gada 21. decembrim.

Kontaktpersona:

Jolanta Geduša

Vecākā eksperte
jolanta.gedusa [at] lm.gov.lv