2022. gada 23. novembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2022/2381 par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem (turpmāk – Direktīva 2022/2381), kuram mērķis ir panākt sieviešu un vīriešu līdzsvarotāku pārstāvību biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū, nosakot efektīvus pasākumus attiecībā uz dzimumu līdzsvaru.

Saskaņā ar Direktīvu 2022/2381 dalībvalstis nodrošina, ka uz biržā kotētiem uzņēmumiem attiecas viens no turpmāk minētajiem mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2026. gada 30. jūnijam:

  1. nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvji ieņem vismaz 40 % no direktoru amatiem bez izpildpilnvarām;
  2. nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvji ieņem vismaz 33 % no visiem amatiem, ieskaitot gan izpilddirektorus, gan direktorus bez izpildpilnvarām.

Direktīva 2022/2381 nosaka, ka kandidātu atlases procesā ir noteikti skaidri, neitrāli formulēti un nepārprotami kritēriji. Vienlaikus, izvēloties starp kandidātiem, kuri ir vienlīdz kvalificēti piemērotības, kompetences un profesionālā snieguma ziņā, priekšroka tiek dota nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātam. Direktīva 2022/2381 paredz arī sodus, lai nodrošinātu, ka tiek pildīti pienākumi, kas iziet no šīs direktīvas.

Direktīvas 2022/2381 prasības neattiecas uz mikrouzņēmumem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Direktīva 2022/2381 dalībvalstīm ir jāpārņem nacionālajos tiesību aktos līdz 2024. gada 28. decembrim. Vienlaikus paredzēts, ka Direktīva 2022/2381 zaudē tās spēku 2038. gada 31. decembrī.

Kontaktpersona:

Agnese Gaile

Vecākā eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
agnese.gaile [at] lm.gov.lv