2016.gada 13.decembrī Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 (turpmāk – regulas projekts). Ar regulas projektu tiek veikti grozījumi attiecībā uz četrām sociālās drošības sistēmu koordinācijas jomām – ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju pieeja sociālajiem pabalstiem, ilgstošās aprūpes pabalsti, bezdarbnieku pabalsti un ģimenes pabalsti.

Pirmkārt, regulas projekts precizē nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var ierobežot piekļuvi sociālajiem pabalstiem ekonomiski neaktīvajiem ES mobilajiem iedzīvotājiem.

Otrkārt, regulas projekts izveido ietvaru ilgstošās aprūpes pabalstu koordinēšanai, ietverot Regulā Nr.883/2004 atsevišķu nodaļu, kurā tiek uzskaitīti šie dalībvalstīs esošie pabalsti. Šobrīd ilgstošās aprūpes pabalsti tiek koordinēti kā slimības pabalsti.

Treškārt, tiek noteikta jauna kārtība bezdarbnieku pabalstu koordinēšanai pārrobežu situācijās. Grozījumi attiecas uz apdrošināšanas periodu summēšanu, lai radītu vai saglabātu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, bezdarbnieka pabalstu eksportu un to, kā noteikt dalībvalsti, kura ir atbildīga par bezdarbnieka pabalstu izmaksu pierobežas darba ņēmējiem un citiem pārrobežu darba ņēmējiem.

Ceturtkārt, regulas projektā ietverti jauni noteikumi par ģimenes pabalstu koordinēšanu, kuri paredzēti ienākumu aizstāšanai bērnu audzināšanas laikā.

Vienlaikus tiek veikti arī tehniski grozījumi, pielāgojot sociālās drošības regulas izmaiņām dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos, kā arī piedāvāti grozījumi attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu īslaicīgai darba veikšanai citā dalībvalstī un darba veikšanai vairākās dalībvalstīs vienlaicīgi. Regulas projekts veido saikni ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un paplašina darbinieku aizvietošanas aizliegumu uz pašnodarbinātām personām.

Kontaktpersona:

Daina Fromholde

Vecākā eksperte
daina.fromholde [at] lm.gov.lv