Sociālās aizsardzības komiteju padomdevēja institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālās aizsardzības jomā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Komiteja pārrauga sociālo situāciju un sociālās aizsardzības politikas izstrādi dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī veicina informācijas, pieredzes un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Komiteja arī sagatavo pārskatus un sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Sociālās aizsardzības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās valsts sekretāra vietnieces Diāna Jakaite un Elīna Celmiņa.

Sociālās aizsardzības komitejas 2024. gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi 2024. gada darba plānu, kas ņem vērā ES stratēģisko darba kārtību 2019-2024. gadam, Beļģijas un Ungārijas prezidentūru politikas prioritātes un Eiropas Komisijas darba programmu. Papildus tiek uzsvērts, ka darba programma var tikt pielāgota, ņemot vērā plānotās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Darba plānā kā prioritārās darbības jomas ir minētas:

  1. Eiropas semestris – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu, sagatavojot viedokļus un ziņojumus uz Padomes sanāksmēm. Plānots viedoklis par sociālajiem ieguldījumiem, kā arī specifiskajiem ieteikumiem dalībvalstīm. Papildus Komiteja uzraudzīs sociālo situāciju ES un sociālās aizsardzības politiku attīstību, sniedzot ieguldījumu arī Ikgadēja ilgtspējīgas izaugsmes pētījumā.

  2. Padziļināts tematiskais darbs, kur kā prioritātes ir identificētas viedoklis par Eiropas sociālās darba kārtības nākotni, pensiju adekvātuma ziņojums, izaicinājumi pensiju un ilgtermiņa aprūpes sistēmām, kā arī pieeja sociālajai aizsardzībai. Papildus informatīvi plānoti tādi jautājumi kā Eiropas Bērna garantijas īstenošanas progress, brīvprātīgais sociālo pakalpojumu kvalitātes ietvars, Demogrāfijas rīkkopa, Eiropas karte personām ar invaliditāti u.c.

  3. Uzraudzības un ziņošanas aktivitātes – 2024. gadā plānots pievērsties jautājumiem par politiku atbalstu Padomes ieteikuma par pieeju kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei īstenošanu, indikatoriem, lai uzraudzītu sociālo situāciju, minimālajiem ienākumiem, bezpajumtniecībai un personu ar invaliditāti iekļaušanai.

 

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2023.gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi 2023.gada darba plānu, kas ņem vērā ES stratēģisko darba kārtību 2019-2024.gadam, Zviedrijas un Spānijas prezidentūru politikas prioritātes un Eiropas Komisijas darba programmu. Darba plānā kā prioritārās darbības jomas ir minētas:

  1. Eiropas semestris – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības aspektus 2023.gada Eiropas semestra pakotnē. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja līdzdarbosies sarunās par izmaiņām nodarbinātības politikas pamatnostādnēs un uzraudzības ietvaros. Sociālās aizsardzības komiteja kopā ar Nodarbinātības komiteju turpinās vērtēt Beļģijas un Spānijas ierosinājumu par sociālās nelīdzsavarotības procedūru Eiropas semestra ietvaros. 2023.gadā plānots turpināt dalībvalstu īstenoto reformu daudzpusējo, kā arī sociālās situācijas ES un sociālās aizsardzības politiku uzraudzību. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2024.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma sagatavošanā.
  2. Padziļināts tematiskais darbs -  Sociālās aizsardzības komiteja pievērsīs uzmanību Padomes ieteikuma par pieeju sociālai aizsardzībai un Padomes ieteikuma par pāreju uz godīgu klimatneitralitāti īstenošanai, Eiropas Komisijas ziņojumam par piekļuvi pamatpakalpojumiem un plānotajam Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas ietvara nosacījumiem. Vienlaikus kā būtisks jautājums uzvērti politikas pasākumi enerģētiskās nabadzības mazināšanai un enerģijas cenu pieaugumam dalībvalstīs.
  3. Uzraudzības un ziņošanas aktivitātes – Sociālās aizsardzības komiteja plāno pārskatīt esošos uzraudzības rīkus, kā arī turpināt darbu pie jaunu rādītāju un uzraudzības rīku izstrādes tādās jomās kā aktīva iekļaušana, nevienlīdzības, personu ar invaliditāti situācija u.c.

 

 

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2022.gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi 2022.gada darba plānu, kurā kā prioritārās darbības jomas ir minētas:

  1. Eiropas semestris – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības aspektus 2022.gada Eiropas semestra pakotnē. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja līdzdarbosies sarunās par izmaiņām nodarbinātības politikas pamatnostādnēs un uzraudzības ietvaros. Sociālās aizsardzības komiteja kopā ar Nodarbinātības komiteju izvērtēs Beļģijas un Spānijas ierosinājumu par sociālās nelīdzsavarotības procedūru Eiropas semestra ietvaros. Plānotas arī diskusijas par nacionālajiem mērķiem kontekstā ar Eiropas Sociālo tiesību pīlāra Rīcības plānu. Tiks arī turpināta daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz sociālās aizsardzības aspektiem dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās, kā arī euro zonas rekomendācijā. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja plāno turpināt uzraudzīt sociālo situāciju Eiropas Savienībā, Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2023.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma sagatavošanā.
  2. Padziļināts tematiskais darbs -  Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu jautājumos saistībā ar sociālo iekļaušanu, sociālo aizsardzību, pensijām, veselības un ilgstošo aprūpi. Vienlaikus diskusijās tiks ņemtas vērā Francijas un Čehijas prezidentūru prioritātes.