Sociālās aizsardzības komiteju padomdevēja institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālās aizsardzības jomā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Komiteja pārrauga sociālo situāciju un sociālās aizsardzības politikas izstrādi dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī veicina informācijas, pieredzes un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Komiteja arī sagatavo pārskatus un sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Sociālās aizsardzības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.  

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi 2021.gada darba plānu, kura kā prioritārās darbības jomas ir minētas:

 1. Eiropas semestris – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības aspektus Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Tiks arī turpināta daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz sociālās aizsardzības aspektiem dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja plāno turpināt uzraudzīt sociālo situāciju Eiropas Savienībā, tostarp attiecībā uz gala izvērtējumu par “Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības un sociālās atstumtības mērķu sasniegšanu. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2022.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes ziņojuma sagatavošanā.
 2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz prioritārajiem jautājumiem sociālās iekļaušanas un sociālās aizsardzības, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Padomes, Eiropas Komisijas, kā arī Portugāles un Slovēnijas prezidentūru prioritātes, tematiskais darbs ietvers arī tādus jautājumus kā:
  • Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošana;
  • Padomes ieteikuma par pieeju sociālajai aizsardzībai īstenošana;
  • darbs saistībā ar Eiropas Garantija berniem;
  • ziņošana par minimālā ienākuma shēmām;
  • Covid-19 sociālās ietekmes vērtēšana;
  • Ziņojuma par pensiju adekvātumu un Ziņojuma par ilgstošo aprūpi pabeigšanā.

 

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2020.gada prioritārās darbības jomas ir minētas:

 1. Eiropas semestris un „Eiropa 2020” stratēģija – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2020.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus Komiteja plāno līdzdarboties arī attiecībā uz Padomes lēmuma projekta par dalībvalstu nodarbinātības pamatnostādnēm izskatīšanā. Tiks arī turpināta daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Papildus tiks vērtēta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2021.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes ziņojuma sagatavošanā.
 2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Padomes, Eiropas Komisijas, kā arī Horvātijas un Vācijas prezidentūru prioritātes, tematiskais darbs ietvers arī tādus jautājumus kā:
  • Sociālās politikas atbilde uz demogrāfiskajām pārmaiņām,
  • ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana,
  • minimālie ienākumi augšupejošas konverģences kontekstā;
  • minimālie standarti platformās nodarbinātajiem.

Sociālās aizsardzības komiteja pievērsīs uzmanību arī rekomendācijas par pieeju sociālajai aizsardzībai īstenošanai. Komiteja 2020.gadā plāno pabeigt darbu pie pensiju adekvātuma ietvara un pievērst uzmanību bērnu aprūpes un atbalsta bērniem ietvaram.

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2019.gada prioritātes ir minētas:

 1. Eiropas semestris un „Eiropa 2020” stratēģija – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2019.gada Ikgadējā izaugsmes pētījumā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus tiks turpināta arī daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Tiks uzraudzīta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās sekot līdzi aktualitātēm saistībā ar Daudzgadu finanšu ietvara izskatīšanu, kā arī regulām par Eiropas Sociālo fondu Plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, kā arī Reformu atbalsta programmu. Sociālās aizsardzības komiteja sadarbībā ar Nodarbinātības komiteju uzsāks „Eiropa 2020” stratēģijas sasniegumu izvērtēšanu, kā arī sniegs viedokli par stratēģiju pēc „Eiropa 2020” stratēģijas noslēguma.
 2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Prezidentvalsts un Eiropas Komisijas prioritātes, tematiskais darbs var ietvert arī tādus jautājumus kā:
  • aktīva iekļaušana un ienākumu nevienlīdzība,
  • bezpajumtniecība un atstumtība mājokļa jomā,
  • strādājošo nabadzība.

Savukārt pensiju jomā Sociālās aizsardzības komiteja stiprinās sadarbību ar Ekonomikas politikas komiteju attiecībā uz ES pensiju sistēmu pietiekamību un ilgtspēju. Vienlaikus kopā ar Eiropas Komisiju plānots sākt darbu pie Pensiju pietiekamības ziņojuma sagatavošanas. 2019.gadā Sociālās aizsardzības komiteja izvērtēs arī progresu attiecībā uz Komisijas iniciatīvām saistībā ar Eiropas Sociālo tiesību pīlāru.