Katra pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem. Pašvaldības iedzīvotājiem maksā sociālās palīdzības pabalstus.

Ir divi pamata sociālās palīdzības pabalsti:

 • garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
 • mājokļa pabalsts.

Kas ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts?

Tas ir naudas atbalsts cilvēkiem bez ienākumiem vai ar ļoti zemiem ienākumiem. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts paredzēts minimālo ikdienas izdevumu segšanai.

Kas var pieteikties garantētā minimālā ienākuma pabalstam?

Pabalstu piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām.

Valsts nosaka garantēto minimālo ienākumu slieksni. Tas ir minimālais ienākums, kas tiek nodrošināts cilvēkam mēnesī.

Ja personas vai ģimenes ienākumi ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu slieksni, var pieteikties pabalstam.

Kā aprēķina garantētā minimālā ienākuma pabalstu?

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu aprēķina pēc īpašas formulas.

Aprēķinā ņem vērā:

 1. mājsaimniecības personu skaitu;
 2. mājsaimniecības kopējos ienākumus;
 3. valsts noteikto garantēto minimālo ienākumu slieksni.

Šobrīd garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir:

 • pirmajai personai mājsaimniecībā – 109 eiro;
 • otrajai un katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 76 eiro.

Pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu sliekšņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Mājsaimniecības ienākumus veido:

 1. regulārie ienākumi (algas, pensijas, invaliditātes pensijas, pabalsti utt.) par pēdējiem 3 mēnešiem;
 2. neregulāri ienākumi par pilniem pēdējiem 12 mēnešiem.

Uz cik ilgu laiku piešķir garantētā minimālā ienākuma pabalstu?

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem.

Izņēmuma gadījumos var piešķirt:

 • uz vienu mēnesi, ja ienākumi atbilst, bet neatbilsts citiem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.
 • uz 6 mēnešiem, ja ienākumi atbilst un mājsaimniecībā nav neviena darbspējas vecuma persona.

Kā izmaksā garantētā minimālā ienākuma pabalstu?

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu izmaksā naudā.

Šo pabalstu nepiešķir, ja persona atrodas:

 • ieslodzījuma vietā,
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
 • sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Kur var pieteikties garantētā minimālā ienākuma pabalstam?

Personai ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 1. Iesniegums (to paraksta visas pilngadīgās mājsaimniecības personas).
 2. Darba devēja izziņa par darba samaksu par pēdējiem 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 3. Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 4. Dokumenti par neregulāriem ienākumiem par 12 mēnešiem.
 5. Kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 6. Citi dokumenti, ja nepieciešams.