Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.5.
Plānotais finansējums:

12 852 385 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 10 924 527 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 927 858 EUR)

Mērķis: Uzlabot nodarbināto, jo īpaši darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto un gados vecāko nodarbināto personu, darba vidi un darba apstākļus, veicināt to iesaisti veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumos, kā arī sniegt atbalstu darba devējiem darbinieku ilgtspējīgai nodarbinātībai un veselības veicināšanas pārvaldībai.
Mērķa grupa:
 • Nodarbinātas personas, tostarp nodarbinātie vecumā no 45 gadiem, ja personai ir konstatēta arodslimība vai obligātajā periodiskajā vai ārpuskārtas veselības pārbaudē arodslimību ārsts vai arodveselības un arodslimību ārsts ir rekomendējis veselību veicinošus vai veselību uzlabojušus pasākumus.
 • Darba devēji.
 • Darba aizsardzības speciālisti un arodslimību ārsti.
 • Profesionālās izglītības iestādēs studējošie.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas (atbalstu saņēmušas, dalību uzsākušas) – 2 477 personas.
 • Informatīvo un izglītojošo aktivitāšu skaits darba devējiem, nodarbinātajiem un potenciālajiem nodarbinātajiem – 1 320.
Atbalstāmās darbības:
 • Atbalsts drošai darba videi un darba vietām:
  • Izstrādājot un aktualizējot metodiku par darba vides ergonomisko un psihoemocionālo risku padziļinātu novērtēšanu, katalogu par kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 4.3.3.5. pasākuma noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem un katalogu par veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem 4.3.3.5. pasākuma 3.1. apakšpunktā minētajiem nodarbinātajiem.
  • Īstenojot izglītojošus un konsultatīvus pasākumus par darba vides un apstākļu uzlabošanu 4.3.3.5. pasākuma noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai.
  • Veicot ārpuskārtas obligātās veselības pārbaudes un atbilstoši 4.3.3.5. pasākuma apakšpunktā minētajā katalogā par veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem noteiktajam iesaistot veselības uzlabošanas pasākumos 4.3.3.5. pasākuma 3.1. apakšpunktā minētos nodarbinātos vecumā no 45 gadiem.
  • Pielāgojot darba vietas 4.3.3.5. pasākuma 3.1. apakšpunktā minētajiem nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem.
  • Atbilstoši 4.3.3.5. pasākuma 16.1.1. apakšpunktā minētajos katalogos noteiktajam uzlabojot darba procesus un īstenojot  veselības veicināšanas pasākumus 4.3.3.5. pasākuma 3.1. apakšpunktā minētajiem nodarbinātajiem.
 • Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par ilgāka un labāka darba mūža jautājumiem un darbspēju saglabāšanu.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: Līdz 2029. gada 31. decembrim
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri:
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Noteikumu projekts saskaņošanā (23-TA-1537)
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Astra Kalniņa

Vecākā eksperte
astra.kalnina [at] lm.gov.lv