sss

Individuālā budžeta modeļa pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ieviešanas metodika (aprobētā versija)