Bērna ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija 

 • bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot:
  • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, likumiskā pārstāvja tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu saziņas veidu;
  • likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
  • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
  • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
 • Iesniegumam papildus jāpievieno šādi dokumenti:
  • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
  • mācību iestādes apliecinājums, ja bērns mācās;
  • darba devēja apliecinājums, ja bērns strādā;
  • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ja bērns apmeklē attiecīgo institūciju;
  • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums;
  • VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā (piemēram, ja sakarā ar atkārtotu invaliditātes noteikšanu bērnam ir izsniegts atzinums par jaunu periodu, bet vēl ir spēkā iepriekš izsniegtais atzinums).

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija 

Lai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu saņemtu asistenta pakalpojumu:

 • jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas asistenta pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:
  • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
  • likumiskā pārstāvja (aizgādņa) personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
  • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
  • informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
  • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
 • Iesniegumam papildus jāpievieno šādi dokumenti:
  • likumiskā pārstāvja (aizgādņa) pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
  • mācību iestādes apliecinājums, ja persona mācās;
  • darba devēja apliecinājums, ja persona strādā;
  • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ja persona apmeklē attiecīgo iestādi;
  • iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums
  • VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā (piemēram, ja sakarā ar atkārtotu invaliditātes noteikšanu personai ir izsniegts atzinums par jaunu periodu, bet vēl ir spēkā iepriekš izsniegtais atzinums).

Asistenta pakalpojuma pieprasītāja pienākumi un tiesības

Asistenta pakalpojuma pieprasītāja pienākumi:

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums trīs darba dienu laikā informēt pašvaldības sociālo dienestu par:

 • personas dzīvesvietas maiņu;
 • personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai nokļūšanu ieslodzījuma vietā;
 • izmaiņām, kas ietekmē piešķirtā pakalpojuma saturu un ilgumu (izmaiņas apmeklējamo institūciju vai pasākumu sarakstā);
 • citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai;
 • pēc sociālā dienesta pieprasījuma sniegt rakstisku apliecinājumu, ka:
  • sniegtā informācija ir patiesa;
  • asistenta pakalpojumu persona nav pieprasījusi citā pašvaldībā;
  • ir informēta par sekām, kas iestājas līguma saistību neizpildīšanas, nepatiesas informācijas sniegšanas u.c. pārkāpumu gadījumos.

Pienākumu personai sniegt ziņas (t.sk. apliecinājuma dokumentus) nosaka likuma „Par sociālo drošību” 26.pants, saskaņā, ar kuru cilvēkam, kurš iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums līdzdarboties un sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas un pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma:

 • nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai par kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu iepriekš sniegtas ziņas;
 • iesniegt pierādījumus un nepieciešamos dokumentus.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums atmaksāt asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izlietotos finanšu līdzekļus, ja:

 • persona vairs neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
 • mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms.

Personai ir jāatmaksā finansējuma starpība par piešķirtā asistenta pakalpojuma apjomu un izmantotā pakalpojuma apjomu.

Asistenta pakalpojuma pieprasītāja tiesības:

 • norādīt sevis izvēlētu pakalpojuma sniedzēju;
 • apstrīdēt pašvaldības sociālā dienesta lēmumu pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas un pārsūdzēt pašvaldības domes lēmumu administratīvajā tiesā mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas;
 • asistenta pakalpojuma pieprasītājs ne biežāk kā divas reizes gadā ir tiesīgs mainīt izvēlēto asistentu, iesniedzot sociālajam dienestam pamatotu rakstisku iesniegumu.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir jāņem vērā, ka, atsakoties no asistenta, vienlaikus tiek izbeigts arī esošais līgums par asistenta pakalpojuma sniegšanu ar pašvaldības sociālo dienestu, tāpēc pirms līguma izbeigšanas asistenta pakalpojuma saņēmējam ir rūpīgi jāizvērtē visas ar līguma izbeigšanu saistītās sekas un iesniegumā rakstiski jāpamato savs lēmums. Piemēram, nav pieļaujama situācija, ka asistenta pakalpojuma saņēmējs bieži maina asistentus, periodiski atsakoties un atkārtoti izvēloties vienas un tās pašas personas.