Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība
Pasākuma numurs: 3.1.2.3.i  2.kārta
Plānotais finansējums:

68 753 017 EUR Atveseļošanas fonda finansējums

Mērķis: Nodrošināt pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstīt ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldībās pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību.
Mērķa grupa:

Pensijas vecuma personas.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Mērķrādītāji:
  • līdz 2023. gada 30. jūnijam – 17 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu;
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam – jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.
Atbalstāmās darbības:
 • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas (piesaistes būvprojekta un citas tehniskās dokumentācijas) izstrāde (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu vadības informācijas sistēmā).
 • Būvniecība un teritorijas labiekārtošana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība.
 • Vizuālās identitātes prasību nodrošināšana, ja tas nav paredzēts būvniecības līgumā.
 • Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde, tai skaitā digitālo risinājumu ieviešana.
 • Vides pieejamības konsultācijas.
 • Projekta vadība.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-3-i-k-2
Projekta numurs/nosaukums: 3.1.2.3.i. investīcijas otrajā kārtā kopumā tiek īstenoti trīs projekti.
Projekta īstenošanas termiņš: Projektu īstenošanas ilgums ir individuāls, nepārsniedzot 30.06.2026.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldība, pašvaldības iestāde, pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumi Nr. 475
Vienkāršotās izmaksas: Projekta vadības izmaksas 3 % apmērā no no kopējā Atveseļošanas fonda finansējuma.
Cita noderīga informācija:

Atveseļošanas fonda pasākums jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu vietu izveide senioriem

Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ilga Vjakse

Vecākā eksperte
ilga.vjakse [at] lm.gov.lv