Jaunumi

Labklājības ministrija informē, ka š.g. 6.aprīlī spēkā stājās grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (turpmāk – VSPL) (https://likumi.lv/ta/id/350993-grozijumi-valsts-socialo-pabalstu-likuma), kas būtiski atvieglos “mūžīgo bērnu” ģimeņu ikdienu,  pieprasot valsts sociālos pabalstus invaliditātes gadījumā, jaunietim sasniedzot pilngadību.

Grozījumi paredz, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu ( VSPL 13. pants),  īpašās kopšanas pabalstu (VSPL 12.1 pants) un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai ( VSPL 12.pants) par pilngadību sasniegušu personu, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa (ja invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības), ir tiesības pieprasīt un saņemt personai, kura bija jaunieša likumiskais pārstāvis vai nodrošināja aprūpi audžuģimenē dienu pirms pilngadības sasniegšanas un saņēma valsts sociālos pabalstus par bērnu ar invaliditāti.

Pabalstus par pilngadību sasniegušu jaunieti varēs pieprasīt un saņemt, ja tiesā būs iesniegts pieteikums jaunieša rīcībspējas ierobežošanai un aizgādnības nodibināšanai garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ un tiesa būs pieņēmusi lēmumu par lietas ierosināšanu. 

Minētos pabalstus jaunieša ģimenes loceklim izmaksās līdz dienai, kad spēkā stāsies bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu (turpmāk pabalstus izmaksās atbilstoši tiesas un bāriņtiesas lēmumos noteiktajam) vai tiesvedība lietā tiks izbeigta (piemēram, tiesa atzīs, ka persona pati var sevi pārstāvēt un rīcībspēja nav ierobežojama).

Lai varētu turpināt saņemt pabalstus, VSAA jāiesniedz “Iesniegums pabalstu piešķiršanai pilngadību sasniegušai personai ar invaliditāti līdz aizgādņa iecelšanai”, pieejams VSAA mājas lapā: https://www.vsaa.gov.lv/lv/media/5955/download?attachment , tajā norādot tiesas lēmuma numuru par lietas ierosināšanu par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu.

Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu jebkurai VSAA nodaļai.

Valsts sociālie pabalsti jāpieprasa sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.