Jaunumi

COVID-19 seku mazināšanai  Labklājības ministrija ir pārstrukturējusi tās rīcībā esošā Eiropas Sociālā fonda finansējumu

 

9.1.1.1. “Subsidētās darba vietas nelabvēlīgā situācijā esošiem beadarbniekiem” 

Labklājības ministrija ir pārskatījusi tās atbildībā esošo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu īstenošanas gaitu, iespējamo ieguldījumu un nozīmību pēc krīzes un sagatavojusi priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda finansējuma pārstrukturizācijai COVID-19 seku mazināšanai.

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākumā “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””

Grozījumi paredz papildināt “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem” pasākumu ar jaunām darbībām, proti, pagaidu nodarbinātības pasākumiem, kas ietver algotus pagaidu sabiedriskos darbus un darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumus, kā arī ar pasākumiem noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai.

 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi krīzes pārvarēšanai

Noteikumu projekts paredz uzsākt jaunus, pilnveidotus aktīvos nodarbinātības pasākumus - algotus pagaidu sabiedriskos darbus. Tie sniedz atbalstu noteiktā periodā, kamēr beidzas krīze un stabilizējas ekonomiskā situācija. Augstāk minētajos darbos tiek iesaistīti bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai atsakās no tā saņemšanas.

Atlīdzības apmērs par dalību ir 200 euro mēnesī, un tā tiek izmantota patēriņam un pamatvajadzību nodrošināšanai, nabadzības risku mazināšanai.

Papildus šī darba laikā par bezdarbniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Īstenošanas nosacījumi paredz arī, ka pasākuma īstenošanas laikā pašvaldība nodrošina darba koordinētāju, kas organizē algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas procesu. Par minēto pienākumu veikšanu vienam darba koordinētājam ir paredzēta ikmēneša dotācija 150 euro apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.

Iesaistīšanās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos bezdarbniekiem paredzēta līdz sešiem mēnešiem.

Turklāt noteikumi paredz, ka līdz 2020. gada 31. decembrim bezdarbniekus var iesaistīt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos neatkarīgi no bezdarba ilguma, nepiemērojot prasību, kas paredz, ka tajos var iesaistīt bezdarbnieku, kas ir reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus vai reģistrēts bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis.

 

Šim pasākumam no novembra pieejamas papildu algoto pagaidu sabiedrisko darbu vietas. Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv

 

 

Papildināts algu subsīdiju atbalsta pasākums uzņēmējiem

Papildinājums paredz, ka algu subsīdijas atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs līdz četriem mēnešiem varēs saņemt subsīdiju darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 euro mēnesī.

Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu veidošanu, darba devējam paredzēts pienākums nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs mēnešus pēc algas subsīdijas atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.

Viena darba devēja kādā no subsidētās nodarbinātības pasākumiem bezdarbnieki varēs iesaistīties tikai vienu reizi.

Algu subsīdijas atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs nevarēs dibināt darba attiecības ar bezdarbnieku, kas ir bijis nodarbināts pie viņa pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā.

Viens darba devējs varēs iesaistīt algu subsīdijas atbalsta pasākumā līdz 50% no kopējā nodarbināto skaita, bet ne vairāk kā 20 bezdarbnieku.

Bezdarbnieka statuss pasākumā iesaistītajai personai tiks saglabāts līdz algu subsīdijas pasākuma īstenošanas beigām.

Saite uz pasākuma aprakstu https://www.nva.gov.lv/lv/algu-subsidiju-atbalsta-pasakums-darba-devejiem

 

 

Atbalsts bezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem

Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājusi atbalsta pasākumu, kura mērķis ir palīdzēt bez darba esošiem augstākās izglītības iestāžu (augstskolu un koledžu) studentiem pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās nelabvēlīgās sociāli ekonomiskās sekas.

Pasākuma ietvaros bezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem paredzēta iespēja piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes, veicot noteiktus uzdevumus savā mācību iestādē.

Pasākumā iesaistītajiem studentiem tiks izmaksāta stipendija – 10 euro apmērā par katru dalības dienu.

Papildus studentiem tiks segti izdevumi par studentu veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma laikā, kā arī izdevumi par obligāto veselības pārbaužu veikšanu ne vairāk kā 30 euro apmērā.

Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv

 

 

Papildinātas kompensējamās izmaksas uzņēmējiem aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai subsidētajās darba vietās un jaunos pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem

Papildu izmaksas individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei ir paredzētas gan jaunajos, gan esošajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas ir vērsti uz bezdarba līmeņa samazināšanu, ievērojot pasākumu raksturu, lai nodrošinātu bezdarbniekiem drošus apstākļus nodarbinātības pasākumu īstenošanas laikā, mazinot apdraudējumu viņu veselībai. Minētais nepieciešams, jo, Latvijā joprojām saglabājas ar Covid-19 vīrusu inficēšanās risks.

Ir paplašinātas subsidētās nodarbinātības pasākumu īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu izlietošanas tiesības, nosakot, ka tos varēs izlietot arī izdevumu segšanai par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā 50 euro par vienu bezdarbnieku.

Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv

 

Minēto darbību īstenošanai, finanšu pārdales veidā pasākuma 9.1.1.1. “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” kopējais pieejamais finansējums ir palielināts par 47 245 572 euro.

 

 

Pieņemti grozījumi speciālā atbalsta mērķa programmā 7.3.1. “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”

Ņemot vērā, ka COVID-19 vīruss ir darba vidē sastopams specifisks bioloģiskais faktors, tiks nodrošināts komersantu aktuālajām vajadzībām nepieciešams atbalsta pasākums:

"konsultācijas par darba vides risku (t.sk., bioloģisko risku)  novēršanu darba vidē", ko nodrošinās sociālie partneri - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"

Paredzēta iespēja atsevišķas atbalstāmās darbības īstenot arī attālināti.

 

Pakalpojums būs pieejams šī gada oktobrī. Vairāk informācijas būs pieejams Valsts darba inspekcijā http://www.vdi.gov.lv