Jaunumi

2021. gada 6. jūlijā Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumu būtiskākās izmaiņas paredz:

  •  jaunu atbalsta/izmaksu veidu – vienreizēju darba algas kompensāciju sociālajiem uzņēmumiem, kas nodarbina personas ar invaliditāti vai personas ar garīgā rakstura traucējumiem, ja tās pirms darba attiecību uzsākšanas ir reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā un tiek pieprasīta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācija. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar nodarbinātajam izmaksāto mēnešalgu par pirmo pilno kalendāro nodarbinātības mēnesi, un tās apmērs nepārsniegs 100 procentus no personas vidējās darba algas attiecīgajā profesijā;
  • palielināt projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” finansējumu par 2 500 000 euro. Finansējums ir paredzēts projektiem, kas jau ir iesniegti ALTUM un ir izvērtēšanas procesā, kā arī 2021. gada sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursa uzvarētājiem;
  • pagarināt projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” darbības periodu par 6 mēnešiem līdz 2023. gada 30. jūnijam.