Jaunumi

Šodien, 2020.gada 10.jūnijā, stājas spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (Likums), kura mērķis ir noteikt vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu. Likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus, tajā skaitā arī pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā arī atbilstošus piesardzības pasākumus un ierobežojumus privātpersonām, tajā skaitā īpašus nosacījumus izglītības, sporta, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai COVID-19 izplatības periodā.

Likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja vien citos likumos nav noteikts citādi, valsts institūcijas atjauno savu darbību, kāda paredzēta normatīvajos aktos, ievērojot šajā likumā minēto, kā arī šādus nosacījumus:

iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai; atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.

Savukārt Likuma 47.pants nosaka, ka, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs spēj nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, ir atļauta jaunu klientu ievietošana sociālo pakalpojumu institūcijās, kas sniedz pakalpojumus ar izmitināšanu.

Vienlaikus 2020.gada 10.jūnijā stājas spēkā 2020.gada  9.jūnijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuros ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi arī sociālo pakalpojumu saņemšanai (IV. sadaļa).

Minēto noteikumu 33.punkts nosaka, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija sniedz pakalpojumus, ja:

personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests; persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.

Vienlaikus noteikumu 34.punkts nosaka, ka: pārējos sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:

persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs; personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Tādējādi aicinām sociālos dienestus informēt par izmaiņām sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā tās personas, kuras ir vērsušās sociālajā dienestā, lai saņemtu sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu.

Vienlaikus aicinām sociālo pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz pakalpojumus ar izmitināšanu, ņemt vērā, ka pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas ir jāpārliecinās par dokumenta, kas apliecina, ka personai ir veikts COVID-19 tests ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai trīs dienas pirms cita veida sociālā pakalpojuma ar izmitināšanu saņemšanas, un tas ir negatīvs, esamību. Papildus cita veida sociālā pakalpojuma ar izmitināšanu saņemšanai, ir nepieciešama ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Savukārt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas aicinām ņemt vērā, ka personas izolācija ir nodrošināma atsevišķās, norobežotās telpās ar atsevišķu sanitāro mezglu, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, dezinfekciju, klientu aprūpē iesaistot personālu, kurš netiek iesaistīts citu klientu aprūpē, kā arī nodrošinot individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību darbiniekiem un klientiem (skat. Papildu rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar COVID-19 novēršanai[1]).

[1] http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91831-papildu-rekomendacijas-ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-institucijam-jaunu-masveida-saslimsanas-gadijumu-ar-covid-19-noversanai