Preses relīzes

Eiropas Komisija septembrī ir publicējusi Eiropas aprūpes stratēģiju, kuras mērķis ir sekmēt aprūpes saņēmēju un sniedzēju situācijas uzlabošanos, nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi, kā arī uzlabot darba apstākļus un sekmēt darba un privātās dzīves saskaņošanu. Eiropas Komisija plāno stiprināt sociālo dialogu šajā nozarē, kā arī aicina dalībvalstis novērst trūkumus darba aizsardzības regulējuma piemērošanā.

Līdztekus ar šo dokumentu Eiropas Komisija ir publicējusi ieteikuma projektu par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgstošajai aprūpei, kura izskatīšana un pieņemšana plānota ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupā 2022. gada decembrī.

Ieteikuma mērķis ir uzlabot piekļuvi izmaksu ziņā pieejamai un kvalitatīvai ilgstošajai aprūpei cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama, saglabājot dzīves kvalitāti un aizsargājot no nabadzības riska. Dalībvalstīm jāpilnveido ilgstošās aprūpes pakalpojumu piedāvājums, piemēram, attīstot aprūpi mājas vai sabiedrībā balstītu aprūpi, mazinot teritoriālās atšķirības aprūpes pieejamībā, tai skaitā nodrošinot, ka pakalpojumi un telpas ir pieejamas personām ar invaliditāti.

Vienlaikus uzmanība tiek pievērsta arī ilgstošās aprūpes nozarē nodarbināto darba apstākļiem, prasmēm un darbaspēka trūkumam. Saskaņā ar ieteikumu dalībvalstīm jānozīmē nacionālais koordinators, jāiesaista citas iesaistītās puses, kā arī jāizstrādā darbības plāns ieteikuma īstenošanai u.c.

Labklājības ministrija, kas ir atbildīga par šī ieteikuma īstenošanu, kopumā to atbalsta, jo tajā ietvertie aicinājumi un rekomendācijas atbilst sociālo pakalpojumu jomas attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem virzieniem un plānotajiem pasākumiem.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis:” Latvijā, tāpat kā visā Eiropā palielinās cilvēku dzīves ilgums un attiecīgi – ar populācijas novecošanos saistītās problēmas. Pandēmija parādīja, ka steidzami nepieciešams risināt jautājumus par kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Tas sasaucas ar Labklājības ministrijas jau šobrīd īstenoto politiku - mūsu īstenotās darbības minimālā sociālo pakalpojuma groza, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, senioriem un sabiedrībā balstītu pakalpojumu, t.sk. hospisa aprūpe mājās ieviešanā.”

Jau šobrīd veiktie ieguldījumi un īstenotās darbības minimālā sociālo pakalpojuma groza, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, senioriem un sabiedrībā balstītu pakalpojumu, t.sk. hospisa aprūpe mājās, atelpas brīdis mājoklī, un kompetenču centra neformālajiem aprūpētājiem. izveidei un nodrošināšanai ir atbilstoši un veicina ieteikuma izpildi. Taču papildus būtu nepieciešama pašvaldības un valsts pienākumu sociālo pakalpojumu sniegšanā pārskatīšana, ilgstošajā aprūpē ietilpstošā sociālo pakalpojumu satura pārskatīšana, atsevišķu tiesību aktu precizēšana, kā arī papildu finansējums.