Lai motivētu pašvaldības uzsākt un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi, Labklājības ministrija ir radusi iespēju palielināt tam paredzēto finansējumu par 10,3 miljoniem euro. Tas pašvaldībām būs pieejams pēc 2020.gada 1.novembra.

Minētie papildus līdzekļi būs pieejami tikai tām pašvaldībām, kas iegulda lielāku līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta par šobrīd deinstitucionalizācijas plānos noteikto minimālo apmēru.

Labklājības ministrija apkopos informāciju un noteiks starpību starp katras pašvaldības reāli plānotajām izmaksām un deinstitucionalizācijas plānā sākotnēji noteiktajām. Pēc tās noteikšanas katrai pašvaldībai tiks aprēķināts papildus finansējuma daļas īpatsvars. To piemēros aprēķinot papildus piešķiramā finansējuma apmēru.

Vienlaikus šī gada 28.jūlija ministru kabinetā pieņemtajā noteikumu projektā ir noteikts, ka pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai projektos Eiropas reģionālā attīstības fonda daļa absolūtos skaitļos būs nemainīga. Šāds nosacījums ir unikāls 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā.

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Minmistru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinatība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" grozījumi