attēls

Pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus sociālā darba speciālistiem

Turpmāk pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus, kas nodrošinās supervīzijas pakalpojumu pašvaldību sociālā darba speciālistiem ESF finansētā projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros.

To nosaka otrdien, 13. februārī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"".

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību, un tas ir viens no iedarbīgākajiem un mūsdienīgākajiem veidiem, kā turpināt profesionāli pilnveidoties. Pieredze un pētījumi rāda, ka darbinieki, kuriem nav pieejama regulāra supervīzija, ir pakļauti ievērojami augstākam izdegšanas riskam un to rīcība un lēmumi attiecībā uz klientu biežāk mēdz būt neētiski un neefektīvi.

Statistika liecina, ka 2015. gadā 26 procentiem sociālajos dienestos strādājošajiem sociālā darba speciālistiem supervīzija nebija pieejama. Lai motivētu pašvaldības šo pakalpojumu nodrošināt, Labklājības ministrija projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros daļēji kompensē supervīzijas pakalpojuma izmaksas.

Līdz šim, piedaloties projektā, pašvaldības varēja izvēlēties pakalpojuma sniedzēju no Labklājības ministrijas veiktā iepirkuma rezultātā izveidota supervīzijas pakalpojuma sniedzēju saraksta. Savukārt turpmāk, ja iepirkuma summa būs zem 750 tūkstošiem eiro, pašvaldības šos speciālistus varēs izvēlēties no daudz plašākā sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistra, kas publicēts organizācijas, kas pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā (ANSE), tīmekļa vietnē.

Līdztekus prasībai pēc ANSE nosacījumiem atbilstošas sertifikācijas, precizētie MK noteikumi paredz arī citas prasības piemērotākā supervizora izvēlei. Piemēram, supervizoram ir jāatbilst sociālā darba speciālista profesionālajām vajadzībām un attiecīgā darba devēja stratēģijai personāla profesionālās kompetences pilnveidē, tiks vērtēta arī iepriekšējā sadarbība (ja tāda ir bijusi) ar konkrēto supervizoru. Pašvaldības varēs pretendēt uz izdevumu kompensāciju par noteikta ilguma grupas, komandas un organizācijas supervīziju klātienē, kā arī individuālo supervīziju klātienē un attālināti. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus pakalpojuma sniedzējiem un vienkāršotu izmaksu administrēšanu, ir noteikts vienots supervīzijas pakalpojuma izmaksu apmērs.

Savukārt, ja pašvaldībai gada laikā supervīzijas pakalpojuma apmērs pārsniegs 750 tūkstošus eiro, tad pašvaldībai supervīzijas pakalpojumu sniedzēji būs jāizvēlas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.